0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

W jaki sposób korzystnie wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wiązać się z podwójnym opodatkowaniem przychodów przy wypłacie pieniędzy ze spółki. Wybór metody czerpania zysków z prowadzenia spółki powinien być zawsze poprzedzony dogłębną analizą indywidualnej sytuacji wspólników. Każde z rozwiązań ma bowiem zalety i wady, dlatego przed podjęciem decyzji należy szczegółowo się z nimi zapoznać. W jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania? W jaki sposób korzystnie wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.? Zapraszamy do lektury!

Wynagrodzenie w spółce z o.o. a podwójne opodatkowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada odrębną osobowość prawną. Problem podwójnego opodatkowania wynika zatem z tego, że osiągając dochód, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku, a następnie podatek uiszczają wspólnicy, chcąc wypłacić pieniądze ze spółki.

Dla porównania osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze płacą podatek tylko raz, gdyż wypracowany zysk trafia na konto przedsiębiorcy, który może nim w dowolny sposób dysponować. Dochód osiągnięty w spółce jest natomiast własnością spółki i jej wspólnicy nie mogą swobodnie wypłacać środków bez dodatkowych formalności oraz konsekwencji podatkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek wypłat na rzecz wspólników bez podstawy prawnej.

Z drugiej jednak strony odseparowanie majątku osobistego od majątku firmowego, co ma miejsce w spółce z o.o., daje nam poczucie bezpieczeństwa i ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Co więc będzie najlepszym rozwiązaniem? Jak można wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.?

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania

Wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o. można na kilka sposobów. Jednym z rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców jest wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem.

Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownej uchwały. Wynagrodzenie może być wypłacane co miesiąc, nie ma również przeciwwskazań, aby w trakcie roku obrotowego sporządzić odrębne uchwały, na których podstawie przyznana zostanie jednorazowa wypłata wynagrodzenia dla członka zarządu, np. premia na koniec roku. Co więcej, wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu nie jest uzależniona od wypracowanego przez spółkę zysku.

Wynagrodzenie w spółce z o.o. wypłacane na podstawie uchwały powołującej członka zarządu lub prezesa do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Takie wynagrodzenie stanowi koszt w spółce, a dla członka zarządu opodatkowane jest 12-procentową stawką. Co istotne, wynagrodzenie wypłacone w ten sposób nie obliguje prezesa czy członka zarządu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Jednak co ważne, z tego tytułu będzie obowiązkowa składka zdrowotna.

Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu

W spółce z o.o. członek zarządu może zostać zatrudniony także na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie w spółce z o.o. członka zarządu zatrudnionego na etacie rozliczane jest na analogicznych zasadach jak każda inna umowa o pracę (co oznacza, że stanowi ono koszt w spółce) i opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli stosujemy wówczas 12- lub 32-procentową stawkę podatku i odprowadzamy wszystkie składki do ZUS-u.

Jednoczesne zatrudnienie danej osoby na etat i na podstawie aktu powołania

Jak jeszcze można wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.? Jedną z opcji na wypłacenie środków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest także połączenie wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu na podstawie powołania oraz równoczesne zatrudnienie na część etatu w spółce.

Przepisy nie zabraniają stosowania tego rozwiązania. Spółkę łączy wówczas z członkiem zarządu dwojakiego typu stosunek prawny. Zarówno uchwała, jak i umowa o pracę nakładają na członka zarządu różnego rodzaju obowiązki.

Wynagrodzenie, które otrzymuje członek zarządu na podstawie aktu powołania jednocześnie zatrudniony na etacie w tej samej spółce, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązkowe będzie jednak dla niego opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Takie stanowisko potwierdzone zostało w interpretacji ZUS (Gdańsk, 28 września 2016 r., DI/100000/43/858/2016, decyzja nr 382):

„[…] w sytuacji, gdy członek zarządu powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał jedynie z tytułu wykonywania umowy o pracę, gdyż jak wskazano wyżej pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym”.

Przykład 1.

Pan Jan i pan Ignacy prowadzą gabinet stomatologiczny w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są równocześnie członkami zarządu i świadczą usługi dentystyczne. Czy możliwe jest, aby członkowie zarządu otrzymywali wynagrodzenie wspólników z tytułu powołania do pełnienia funkcji członków zarządu za wynagrodzeniem oraz jednocześnie byli zatrudnieni w spółce na etacie, świadcząc usługi dentystyczne?

Nie ma przeciwwskazań, aby pan Jan i pan Ignacy pobierali wynagrodzenie z tytułu powołania za pełnienie funkcji członków zarządu oraz świadczyli usługi stomatologiczne w przychodni na podstawie umowy o pracę. Mamy wówczas do czynienia z różnymi stosunkami prawnymi, jakie łączą wspólników ze spółką z o.o. Ponadto wynagrodzenie z tytułu powołania nie podlega wówczas ubezpieczenia społeczne, składki  te odprowadzone zostaną jedynie z tytułu umowy o pracę. Jednak składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać z obu tytułów.

Zatrudnienie na umowę o dzieło lub zlecenie

Kolejnym rozwiązaniem stosowanym przez wspólników może być zatrudnienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, które opodatkowane są na standardowych zasadach, tak jak wszystkie inne umowy cywilnoprawne.

Umowa o dzieło może być szczególnie korzystna dla osób uprawnionych do stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów przy przekazaniu praw autorskich. Katalog osób uprawnionych do 50-procentowych autorskich kosztów uzyskania przychodu można znaleźć w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT. Dodatkowo umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom w ZUS-ie.

Umowa zlecenie może być natomiast dobrym rozwiązaniem dla osób posiadających odrębny tytuł do ubezpieczeń, np. zatrudnionych na etacie innej firmie. W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń członek zarządu zatrudniony na podstawie umowy zlecenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki emerytalna i rentowa są wówczas dobrowolne.

Zarówno wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło, jak i umowy zlecenie stanowi koszt podatkowy w spółce.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Często stosowanym przez członków zarządu rozwiązaniem w kwestii wypłacania wynagrodzenia ze spółki jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca posiadający jednoosobową działalność gospodarczą i świadczący dla spółki określony rodzaj usług wystawia wówczas fakturę. Taka wypłata udokumentowana fakturą stanowi koszt dla spółki, a sam przedsiębiorca odprowadza podatek zgodnie z przyjętą przez siebie formą opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). Wybór najlepszej formy opodatkowania powinien zostać rozpatrzony indywidualnie na podstawie sytuacji danego przedsiębiorcy.

Korzystanie z nieruchomości spółki

Trzeba mieć na uwadze, że w razie gdy wspólnicy świadczą czynności na rzecz spółki z o.o. w siedzibie spółki, konieczne jest podpisanie umowy na wynajem powierzchni biurowej/punktu usługowego itp. Wynika to z tego, że właścicielem nieruchomości jest spółka i wspólnicy nie mogą dowolnie korzystać z jej zasobów majątkowych.

Takie rozwiązanie jest korzystne podatkowo, ponieważ przychód z najmu danej nieruchomości dla małych podatników opodatkowany jest 9-procentową stawką podatku dochodowego, natomiast osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą uwzględnia wydatek w kosztach, pomniejszając swoje zobowiązanie podatkowe. Przypomnijmy, że dla osób fizycznych stawka podatku wynosi 12% lub 32% w przypadku stosowania skali podatkowej lub 19% dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo.

Prawo do stosowania 9-procentowej stawki CIT przysługuje podatnikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- przychody podatnika osiągnięte w roku podatkowym nie przekraczają kwoty 2 mln EUR (zgodnie ze średnim kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł);
- podatnik ma status małego podatnika.

Wypłata dywidendy

Dywidenda to najprostszy sposób wypłaty wynagrodzenia dla członków zarządu, jednak trzeba mieć na uwadze, że jej wypłata możliwa jest raz do roku po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego na zwyczajnym zgromadzenie wspólników i wyłącznie w przypadku wypracowania przez spółkę zysku. Z uwagi na to, że dywidenda wypłacana jest z zysku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów dla spółki.

Wypłata dywidendy dla udziałowców implikuje konieczność zapłaty przez nich 19% podatku.

Wypłacanie pieniędzy ze spółki – podsumowanie

Istotą unikania podwójnego opodatkowania w spółce jest wypłacanie pieniędzy w sposób pozwalający na zaliczenie tej wypłaty do kosztów podatkowych. Umożliwia to wypłata wynagrodzenia dla członka zarządu na podstawie powołania, umowa o pracę, zlecenie czy o dzieło.

Dywidenda nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w spółce, ale z drugiej strony taki rodzaj wypłaty wolny jest od składek ZUS, co sprawia, że w wielu przypadkach dywidenda może być korzystniejsza niż np. zatrudnienie na etacie. Ostateczna decyzja należy do przedsiębiorców, a wnikliwa analiza przepisów i odniesienie ich do specyfiki prowadzonego biznesu oraz indywidualnej sytuacji wspólników z pewnością umożliwi wybór najlepszej opcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów