0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego - wzór

Wielkość tekstu:

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawia, że zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie skutki wszelkich wyrządzonych osobom trzecim szkód. Umowy ubezpieczenia OC dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Jednym z ubezpieczeń obowiązkowych jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Wobec coraz większej konkurencyjności na rynku ubezpieczeń oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów jest bardzo zróżnicowana. Dlatego zanim nasza umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, warto przejrzeć oferty przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i wybrać kontrahenta, który zapewnia najkorzystniejsze warunki i najniższą cenę. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, kto jest obowiązany do zawarcia umowy OC pojazdu, na jaki czas taka umowa zastaje zawarta, kiedy można ją wypowiedzieć i jak skonstruować wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Pobierz darmowy wzór: Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.pdf
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.docx

Kto powinien zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem, podmiotem zobowiązanym do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC jest posiadacz pojazdu mechanicznego. Posiadaczem jest osoba, która faktycznie włada pojazdem. Nie jest to więc tylko jego formalny właściciel, ale również osoba, która nie legitymuje się prawem własności, aczkolwiek ma rzecz we władaniu, tak jest np. w przypadku zawarcia umowy leasingu, najmu, dzierżawy.

Okres trwania umowy ubezpieczenia OC pojazdu

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest, co do zasady, na okres 12 miesięcy. Oczywiście okres ten nie musi obejmować pełnego roku kalendarzowego. Może zaczynać się i kończyć każdego dowolnego dnia, przy zachowaniu wymaganego czasu trwania umowy. Możliwe jest zawarcie jej na okres krótszy niż 12 miesięcy, ale ma to miejsce w ściśle określonych w ustawie przypadkach, np. w przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów zarejestrowanych za granicą, pojazdów historycznych lub gdy umowę ubezpieczenia zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych (okres ubezpieczenia poniżej 30 dni).

Kiedy następuje zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu na kolejny okres?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przepis ten zawiera tzw. klauzulę prolongacyjną. Do zawarcia kolejnej umowy dochodzi z mocy samego prawa, automatycznie, co ma na celu umożliwienie poszkodowanemu szybkiego uzyskania odszkodowania bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń w przypadku zaistnienia tzw. zdarzenia ubezpieczeniowego. Posiadacz pojazdu chcący zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, powinien o swym zamiarze powiadomić dotychczasowy zakład ubezpieczeń nie później niż na dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. Przedostatni dzień obowiązywania umowy jest dla nas ostatecznym możliwym terminem wypowiedzenia umowy. Gdy dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, zastosowanie znajdzie zasada, że termin będzie upływał dnia następnego, w najbliższy dzień roboczy (art. 115 kodeksu cywilnego). Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Brak złożenia wypowiedzenia albo spóźnienie się z dokonaniem tej czynności będzie skutkować korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej naszego dotychczasowego ubezpieczyciela.

Pewnym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kupujemy auto już ubezpieczone. Wówczas w ciągu 30 dni od dokonania transakcji można wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. Brak wypowiedzenia będzie skutkować automatycznym przepisaniem polisy na nabywcę samochodu.

Przedłużenie umowy na kolejny okres powinno być potwierdzone przez ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy? 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno być złożone na piśmie. Musi z niego wynikać wola niezawierania kolejnej umowy. Wypowiedzenie może być złożone bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń. Można je złożyć nawet w ostatnim dniu terminu pod warunkiem, że przesyłka zostanie nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, czyli za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przy konstruowaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zwrócić uwagę należy na właściwe oznaczenie adresata, często bowiem zakłady ubezpieczeń z kręgu osób uprawnionych do odbioru oświadczenia wykluczają agentów ubezpieczeniowych. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno zatem zawierać:

  • oznaczenie stron umowy,
  • miejscowość, data sporządzenia pisma,
  • numer polisy,
  • dokładne wskazanie pojazdu: nr rej., marka,
  • tytuł pisma: wypowiedzenie,
  • właściwą treść, świadczącą o braku chęci kontynuowania współpracy z danym ubezpieczycielem,
  • własnoręczny podpis posiadacza pojazdu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów