0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup fotela do masażu a prawo do odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykonywanie przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pracy obciążającej kręgosłup może przyczynić się do problemów ze zdrowiem. Czy w związku z tym podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia fotela do masażu mającego na celu poprawę stanu zdrowia przedsiębiorcy? Czy wykonywanie pracy obciążającej kręgosłup jest wystarczającym argumentem, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu fotela do masażu? Zakup fotela do masażu a prawo do odliczenia VAT - zapraszamy do lektury!

Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przytoczonych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego, czyli powstanie zobowiązania podatkowego. W konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zakup fotela do masażu a prawo do odliczenia VAT

Analizując, czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem fotela do masażu, należy zatem ustalić, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy zakup fotela do masażu dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej.

Związek dokonanego zakupu z wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika mówimy wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży lub nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, wiążą się zatem bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez przedsiębiorcę. O pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać pośredni związek określonych zakupów z działalnością przedsiębiorcy, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi zakupami a powstaniem obrotu. 

W przypadku zakupu fotela do masażu, który ma być wykorzystywany przez przedsiębiorcę z uwagi na wykonywanie w ramach prowadzonej działalności prac obciążających kręgosłup, nie można uznać że stanowi to urządzenie niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania działalności gospodarczej. Fotel do masażu ma związek z poprawą stanu zdrowia przedsiębiorcy, a wydatki na poprawę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które ponoszone są także przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i są związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym. Poniesienie wydatków na poprawę zdrowia uwarunkowane jest zatem innymi względami niż wzrost sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji zakup fotela do masażu nie jest wydatkiem mającym racjonalny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupem fotelu do masażu a generowaniem obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Przedsiębiorcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem fotela do masażu.

Przykład 1.

Pan Marek prowadzi zakład stolarski w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzenie zakładu stolarskiego wiąże się z koniecznością wykonywania ciężkiej pracy fizycznej mocno obciążającej kręgosłup. W związku z wykonywaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pracy szczególnie obciążającej fizycznie, w szczególności kręgosłup, dokonał on zakupu fotela do masażu, mającego na celu usunięcie negatywnych skutków wykonywanej przez niego pracy. Zakup fotela został udokumentowany na podstawie faktury VAT. Czy pan Marek może odliczyć VAT w związku z zakupem fotela do masażu?

Panu Markowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem fotela do masażu, ponieważ nabycie fotela nie ma związku z powstaniem obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Poniesiony wydatek stanowi wydatek o charakterze osobistym i nie jest wydatkiem mającym racjonalny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą.

Zakup fotela do masażu a prawo do odliczenia VAT – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.108.2022.1.NF) z 12 maja 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określił swoje stanowisko w zakresie odliczenia VAT w związku z zakupem fotela do masażu. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje prace pszczelarskie, które bardzo mocno obciążają kręgosłup i prowadzą do wielu problemów zdrowotnych. W związku z tym wnioskodawca wielokrotnie korzystał z pomocy fizjoterapeutów. Aby móc osiągnąć prawidłowe efekty, przy pracy wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej konieczne byłoby udawanie się do fizjoterapeuty kilka razy w tygodniu – co najmniej dwa. W związku z tym wnioskodawca zakupił fotel do masażu, którego używanie pozwala ograniczyć bóle oraz problemy zdrowotne związane z ciężką pracą fizyczną oraz pomaga w redukcji stresu i poprawie krążenia. Po nabyciu fotela wnioskodawca nie miał potrzeby skorzystania z pomocy fizjoterapeuty. Poza tym, kupując fotel, brał on również pod uwagę, że korzystać będą z niego pracownicy, których planuje zatrudnić w przyszłości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wówczas fotel będzie też pełnić funkcję zachęcającą do pracy. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia fotela do masażu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. pszczelarstwem, w sytuacji gdy fotel został nabyty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jako urządzenie niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy zakupu fotela do masażu nie można zaliczyć do wydatków związanych – ani bezpośrednio, ani pośrednio – z opodatkowaną działalnością gospodarczą. Organ podatkowy w uzasadnieniu swojego stanowiska przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, możliwe jest odliczenie podatku od nabywanych towarów i usług, które są związane z prowadzoną przez podatnika opodatkowaną działalnością gospodarczą. Dyrektor KIS uznał, że wbrew twierdzeniu wnioskodawcy nie można uznać, iż fotel do masażu stanowi urządzenie niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania działalności gospodarczej.

„Nie ulega wątpliwości – w ślad za wskazaną przez Pana szeroką argumentacją – że fotel ten ma związek z poprawą stanu zdrowia. Jednak związek taki powinien zostać zachowany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki na poprawę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym (w tym celu wydatki te ponoszą również inne osoby) i są związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli wzrost sprzedaży opodatkowanej”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się także do wskazanej przez wnioskodawcę argumentacji, że z fotela będą mogli korzystać również przyszli pracownicy, uznając, że korzystanie z niego służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb osób z niego korzystających i odbywa się bez związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Trudno również założyć, że przyszli pracownicy będą zwolennikami korzystania z fotela do masażu. Tym samym brakuje argumentów przemawiających za innym podejściem, w sytuacji gdy wskazane osoby same decydują, czy i kiedy z ww. świadczeń skorzystają. Zakupiony fotel do masażu może mieć w tym przypadku cel wyłącznie rekreacyjny.

W związku z powyższym Dyrektor KIS podsumował, że w opisanej sprawie nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy i tym samym wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup fotela do masażu. 

Zakup fotela do masażu trudno uznać za wydatek mający racjonalny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i związany z generowaniem obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów