0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczki na kasie fiskalnej - jak ewidencjonować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych zobligowany jest do jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Przy czym należy pamiętać, że ustawodawca przewidział w tym zakresie szereg zwolnień o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosowanie kasy fiskalnej przez podmioty do tego zobligowane, wzbudzało i nadal wzbudza wiele wątpliwości. W tym również na gruncie rozliczania otrzymanych zaliczek. Sprawdźmy, jak należy ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej.

Zaliczki na kasie fiskalnej od 2015 roku

Ustawodawca dostrzegł problem, z jakim borykali się podatnicy i wyszedł im na przeciw, wprowadzając zmiany w ustawie o PIT. Zmianie uległa znaczna część art. 14, który reguluje moment powstania przychodu. Metoda ta była również aktualna w roku 2018. 

Kwestia wykazywania zaliczek ujętych na kasie fiskalnej została uregulowana w art. 14 ust. 1j - 1l ustawy. Zgodnie z ich treścią, w przypadku gdy przedsiębiorca pobierze wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty. Podatnik, chcąc zastosować tego typu uproszczenie, musi w terminie do dnia 20 stycznia zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Natomiast podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - chcąc skorzystać z takiej procedury, powinni dokonać zgłoszenia w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Co ważne, wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu dotyczy również lat następnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną, obowiązek zawiadomienia o ewidencji zaliczekna kasie fiskalnej zgodnie z art. 14 ust. 1j -1l ustawy o PIT dotyczy wszystkich wspólników.

Zaliczki na kasie fiskalnej od 2019 roku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT zmianie uległ art. 14 ust. 1j ustawy o PIT, który w nowym brzmieniu wskazuje, iż w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy mają obowiązek poinformowania o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu zgodnie z art. 14 ust. 1j.

Analizując, powyższy przepis od 2019 roku podatnik przy zastosowaniu kasy fiskalnej może przyjąć za datę powstania przychodu dzień pobrania wpłaty (zaliczki), pod warunkiem, że będzie tę metodę stosować konsekwentnie przez cały rok oraz w zeznaniu rocznym PIT składanym za ten rok podatkowy wykaże, że przyjął tę metodę ustalania daty powstania przychodu. Stosowanie tej metody będzie mogło mieć zastosowanie dla roku, w którym złożono zeznanie roczne. Więc aby móc korzystać z tej metody należy co roku w zeznaniu rocznym wskazywać wybraną metodę określania daty przychodu przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Dotychczasowe zgłoszenie o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, na kasie fiskalnej złożone u naczelnika urzędu skarbowego (zgodnie z poprzednią regulacją prawną) od 2019 roku nie będzie wiążące dla podatników.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów