Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo zawiesić wykonywaną działalność gospodarczą na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Jest to szczególnie wskazane w przypadku kłopotów finansowych oraz przedsiębiorstw świadczących usługi sezonowe.

Przedsiębiorca indywidualny, który chce zwiesić działalność gospodarczą nie może zatrudniać żadnych pracowników. Wraz z wnioskiem o zawieszenie działalności musi oddać zaświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wspólnicy spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, którzy są podatnikami, mają prawo zawiesić działalność tylko wtedy, jeśli pozostali wspólnicy również tego dokonają. Aby zawiesić działalność należy udać się osobiście do Urzędu Gminy lub KRS albo złożyć wniosek przez pełnomocnika. Istnieje też możliwość wysłania wniosku listem poleconym lub drogą elektroniczną. W przypadku listu poleconego podpis na wniosku musi być potwierdzony przez notariusza. Jeżeli chcemy wysłać wniosek przez Internet, nawet gdy posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny, musimy potwierdzić nadanie wniosku osobiście.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca z chwilą zawieszenia działalności gospodarczej, zostaje wyrejestrowany z ZUS. Oznacza to, że okres zawieszenia działalności nie liczy się jako lata pracy uprawniające otrzymanie emerytury. W tym czasie przedsiębiorca ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Może również ponosić wydatki w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu. Jego obowiązkiem jest uregulowanie zobowiązań sprzed okresu zawieszenia działalności. Po trzydziestu dniach od zapłacenia ostatniej składki ubezpieczenia zdrowotnego, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych.

Przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności nie wolno wykonywać innej działalności gospodarczej i osiągać przychodów z działalności pozarolniczej. Nie powinien również w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło wykonywać czynności, które są objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie dostosuje się do przepisów, będzie zmuszony przerwać zawieszenie działalności i zapłacić składki ZUS oraz sankcje finansowe.

Przedsiębiorca może wznowić działalność gospodarczą składając odpowiedni wniosek. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej oraz o jej wznowienie są zwolnione z opłaty skarbowej.