0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak funkcjonuje rejestr przedsiębiorców KRS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepisy regulujące funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców. Na które zmiany warto zwrócić uwagę? Jak funkcjonuje rejestr przedsiębiorców KRS po zmianach?

Rejestr przedsiębiorców KRS dostał większe uprawnienia

Sąd rejestrowy na mocy nowelizacji przepisów ustawy o KRS otrzymał nowe uprawnienia dyscyplinujące wobec wspólników bądź rady nadzorczej spółki, która nie posiada organu do reprezentacji lub też w organie tym zachodzą braki umożliwiające jego działanie.

W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia takich okoliczności sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że został on powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.

Wezwania tego sąd dokonuje w ramach postępowania przymuszającego pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy ma możliwość nałożenia grzywny na obowiązanych. Sąd może grzywnę ponowić.

Uproszczenie i przyspieszenie procedur

Omawiana nowelizacja sprzyjać ma również uproszczeniu procedur realizowanych w ramach KRS. W dziale 4 tego rejestru wpisywane mogą być zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją i należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, jak również oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Dotychczas powyższe wpisy mogły być dokonywane bez względu na wysokość zadłużenia. Ustawa nowelizująca wprowadziła w tym zakresie ograniczenia. Łączna wysokość należności albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego postępowania nie może być niższa niż 2000 zł.

Do przyspieszenia procedury prowadzić ma również automatyczne wpisywanie przez system KRS wniosków złożonych w systemie elektronicznym. Wcześniej sąd rejestrowy dokonywał wpisu do rejestru „ręcznie”, po ich wydrukowaniu z systemu.

Przyspieszeniem procedowania motywowane są również zmiany w zakresie wpisu do rejestru oznaczenia „w upadłości”. Obecnie oznaczenie dodawane jest do firmy z urzędu, nie wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu.

Rozwój e-KRS

Ustawa nowelizująca zakłada między innymi, że od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski do KRS składać będziemy wyłącznie elektronicznie. W niedługim czasie planuje się również utworzenie Krajowej Rady Notarialnej Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, które będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym, a w którym to przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma również powstać dostępny dla każdego internetowy portal, na którym bezpłatnie zostaną udostępnione akta rejestrowe przedsiębiorcy, z wszystkimi dołączonymi do nich dokumentami. Nowelizacja ma ponadto umożliwić integrację KRS z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii Europejskiej. Informacje o spółkach spoza kraju będą dostępne na portalu e-Justice.

Adresy do doręczeń – obowiązek wskazania aktualizacji

Kolejną nowością jest obowiązek dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów, oprócz oświadczenia tych osób obejmującego zgodę na ich powołanie, także ich adresy do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpis osób reprezentujących spółkę do KRS wymaga dodatkowo podania i aktualizowania adresów do doręczeń

Każdorazową zmianę adresu do doręczeń lub danych pełnomocnika należy zgłosić sądowi rejestrowemu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu, doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej.

Zmiany w sprawozdaniach finansowych

Od 1 października 2018 r. wchodzą w życie również kolejne regulacje dotyczące sprawozdań finansowych. Z tym dniem kończy się okres przejściowy, w którego ramach można było składać sprawozdanie poprzez portal s24. Obecnie złożenie sprawozdania finansowego będzie się odbywać za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od 1 października 2018 r. złożenie sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie za pomocą JPK

Ustawa nowelizująca wprowadziła bowiem również zmiany do ustawy o rachunkowości, która obecnie przewiduje, że sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów