Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana wartości sprzedaży na fakturze VAT

Sprzedawca w niektórych sytuacjach (reklamacja, rabat itd.) jest zobowiązany do naniesienia zmian w treści faktury. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak zrobić to poprawnie. Sprawdź, jak zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi powinna przebiegać zmiana wartości sprzedaży na fakturze.

Zmiana wartości sprzedaży na fakturze pierwotnej

Nie jest możliwe wystawienie zwykłej faktury i jej podmienienie, faktura bowiem trafiła już do obiegu prawnego. Co ważne, podatnik może anulować fakturę sprzedaży pod warunkiem, że nie trafiła do nabywcy. W przeciwnym razie powinien wystawić fakturę korygującą.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Obowiązek wystawienia faktury korygującej określa art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim można wyszczególnić 3 grupy sytuacji, które zobowiązują podatnika do wystawienia takiej faktury:

 1. Zmniejszające podstawę opodatkowania;

 2. Zwiększające podstawę opodatkowania;

 3. Stwierdzające inne pomyłki.

W związku z powyższym należy sporządzić fakturę korygującą, gdy:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

 • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),

 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze korygującej?

Ustawa o VAT określa szczegółowo, jakie dane powinny znaleźć się na fakturze korygującej, należą do nich:

 • umieszczenie frazy "Faktura korygująca" lub "Korekta",
 • numer kolejny oraz data wystawienia faktury korygującej,
 • dane zawarte w fakturze pierwotnej, której dotyczy faktura korygująca: 

a) dane zgodne z art. 106e ust. 1, czyli:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

b) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą:

 • przyczyna korekty,

 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

 • w przypadkach, w których zmiana nie ma wpływu na podstawę opodatkowania - należy zamieścić prawidłową treść korygowanych pozycji.

Uwaga!

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę co do zasady jest wymagane tylko wtedy, kiedy korekta zmniejsza podstawę opodatkowania.