0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja składników wyposażenia biura

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nabywając środki trwałe, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością dokonywania comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Istnieją jednak sytuacje, kiedy odpisów amortyzacyjnych dokonywać nie trzeba. Nabywając wyposażenie biura warto zatem wiedzieć, na jakich warunkach przebiega amortyzacja składników wyposażenia biura.

Amortyzacja składników wyposażenia biura o wartości poniżej 10000 zł

Jeśli wartość początkowa poszczególnych składników wyposażenia biura nie przekracza 10000 zł, a ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, ujmując składnik majątku w ewidencji środków trwałych lub dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Odpis jednorazowy oznacza, że cała wartość początkowa zostaje uwzględniona jako koszt z tytułu amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy wartość początkowa składnika majątku jest niższa lub równa 10000 zł, a jego przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok, spełnia on definicję tzw. niskocennego środka trwałego.

Wydatki poniesione na nabycie niskocennych składników majątku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania, bez konieczności ujmowania danego składnika majątku w ewidencji środków trwałych oraz poddawania amortyzacji.

Składniki wyposażenia biura a ewidencja wyposażenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), przez wyposażenie należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które nie zostały zaliczone do środków trwałych - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Składniki majątku nieujęte w ewidencji środków trwałych o wartości większej niż 1500 zł netto, należy ująć w ewidencji wyposażenia.

Natomiast składników majątku, których nie zaliczono do środków trwałych i których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1500 zł netto, nie trzeba ujmować w żadnej ewidencji. Mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio w dniu przyjęcia do użytkowania.

Amortyzacja składników wyposażenia biura o wartości powyżej 10000 zł

Składniki wyposażenia biura, których wartość przekracza 10000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, należy wpisać do ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji. W tym przypadku amortyzacja jednorazowa jest możliwa w ramach pomocy de minimis, jednak mogą jej dokonać wyłącznie:

  • mali podatnicy,

  • podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą.

Ważne!

Jednorazowa amortyzacja składników wyposażenia biura nie może przekroczyć w danym roku podatkowym wartości 50 000 euro przeliczonych na PLN po odpowiednim kursie.

W pozostałych przypadkach, składniki wyposażenia biura o wartości przekraczającej 10000 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, należy poddać amortyzacji na zasadach ogólnych.

Przykład 1.

Podatnik zakupił na potrzeby działalności komputer za kwotę 10600 zł netto, którego planuje używać dłużej niż rok. Zakup na podstawie faktury ujmuje w ewidencji środków trwałych oraz poddaje amortyzacji na zasadach ogólnych lub jeśli jest małym podatnikiem to może skorzystać z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis (o ile nie przekroczył w tym zakresie limitu).

Przykład 2.

Przedsiębiorca kupił biurko na potrzeby działalności gospodarczej. Wartość netto biurka wynosi 700 zł. Zakup jest bezpośrednio ujmowany w kosztach w kolumnie 13 KPiR i nie podlega wpisowi do ewidencji wyposażenia. Nie ma znaczenia czy biurko będzie użytkowane w działalności gospodarczej powyżej roku - fakt ten nie skutkuje koniecznością zaliczenia sprzętu do środków trwałych, gdyż ze względu na niską wartość podatnik ma wybór odnośnie kwalifikacji takiego składnika majątku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów