Poradnik Przedsiębiorcy

Aktywa trwałe w przedsiębiorstwie - warto wiedzieć

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku. Prawie każde przedsiębiorstwo posiada tzw. aktywa trwałe. Jednak co wchodzi w ich skład i jak należy klasyfikować posiadany majątek firmy? Sprawdźmy!

Aktywa trwałe - co to jest?

Aktywa trwałe to istotne składniki majątku przedsiębiorstwa - są to zasoby, które pozostają w jednostce przez dłuższy okres, czyli powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Charakteryzują się niskim stopniem płynności.

Aktywa trwałe dzieli się na następujące kategorie:

 • wartości niematerialne i prawne,

 • rzeczowe aktywa trwałe,

 • należności długoterminowe,

 • inwestycje długoterminowe,

 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wartości niematerialne i prawne jako aktywa trwałe

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę i zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Jak można wywnioskować z przytoczonej wyżej definicji, ustawa dopuszcza zaliczanie do wartości materialnych i prawnych jedynie takich wartości, które zostały nabyte, czyli między innymi zakupione, wniesione do przedsiębiorstwa w formie aportu lub otrzymane jako darowizna. Wartości niematerialne i prawne wytworzone w przedsiębiorstwie nie mogą być zaliczane do tej grupy aktywów; wyjątkiem są koszty zakończonych prac rozwojowych.

Ta sama ustawa określa, co w szczególności zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. Są to:

 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;

 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych;

 • know-how;

 • nabytą wartość firmy, czyli różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, różnica stanowi ujemną wartość firmy;

 • koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, jeżeli spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

  • produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;

  • techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;

  • koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Aktywa trwałe - rzeczowe aktywa trwałe

Do tej grupy aktywów trwałych zalicza się środki trwałe oraz środki trwałe w budowie.

Art. 3 ust. 1

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)

15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

 1. nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

 2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

 3. ulepszenia w obcych środkach trwałych,

 4. inwentarz żywy.

Natomiast do środków trwałych w budowie zalicza się środki trwałe w okresie ich:

 • budowy,

 • montażu lub

 • ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Należności i inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe

Do należności długoterminowych zaliczają się wszystkie należności jednostki wynikające z innych tytułów niż dostawa towarów i usług, których termin płatności jest dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.