0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak podjęcia pracy przez pracownika a koszty wstępnych badań lekarskich

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu ustalenia, czy dana osoba może podjąć zatrudnienie na określonym stanowisku, należy skierować ją na wstępne badania lekarskie. Bez ich wykonania zatrudnienie pracownika jest niedopuszczalne. To standardowa procedura wynikająca z regulacji prawa pracy. Może się zdarzyć, że pracownik, już po zawarciu umowy o pracę i wykonaniu wstępnych badań lekarskich rezygnuje z zatrudnienia. Czy brak podjęcia pracy uzasadnia obciążenie niedoszłego pracownika kosztami wstępnych badań poniesionych przez pracodawcę? Odpowiedź na to pytanie poniżej.

Wstępne badania lekarskie – informacje ogólne

Kwestie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników uregulowano w art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej kp.

Zgodnie z art. 229 § 1 kp wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują pewne wyjątki w zakresie obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich – oznacza to, że badaniom tym nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 kp).

Koszty badań profilaktycznych pracowników

Przepisy kp nie pozostawiają wątpliwości, kto ponosi koszty badań profilaktycznych pracowników oraz inne koszty profilaktycznej opieki nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników są przeprowadzane na koszt pracodawcy (art. 229 § 6 kp).

Rezygnacja lub brak podjęcia pracy w kontekście kosztów wstępnych badań lekarskich

Powyżej wspomniano, że koszty badań profilaktycznych, w tym także wstępnych badań lekarskich, ponosi w pełni pracodawca. Czy istnieją jakieś wyjątki od tej reguły?

Przykład 1.

Osoba ubiegająca się o pracę złożyła wszelkie niezbędne dokumenty podczas rekrutacji. Pracodawca skierował ją do ośrodka medycyny pracy w celu wykonania wstępnych badań lekarskich. Po stwierdzeniu braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy pracownik podjął wykonywanie czynności służbowych zgodnie z umową o pracę. Jednak po miesiącu zatrudnienia przestał przychodzić do pracy. Po pewnym czasie poinformował, że otrzymał ofertę o wiele bardziej intratnego zajęcia, przy czym musiał się zdecydować natychmiast. Pracodawca wystąpił do pracownika z żądaniem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu sfinansowania wstępnych badań lekarskich. Czy postąpił słusznie?

Niezależnie od tego, jak ocenimy – z punktu widzenia zasad współżycia społecznego – postępowanie pracownika, należy wyraźnie stwierdzić, że pracodawca nie ma podstaw do żądania zwrotu kosztów wstępnych badań lekarskich. W tym przypadku decydujące znaczenie ma zapis przytoczonego już wcześniej art. 229 § 6 kp. Nie istnieją podstawy prawne, na które mógłby powołać się pracodawca, kierując w stosunku do pracownika żądanie zwrotu kosztów wstępnych badań.

W praktyce może dojść do jeszcze innej sytuacji, kiedy dana osoba wykonała wstępne badania zlecone przez pracodawcę, po czym się rozmyśliła i nie podjęła pracy.

Przykład 2.

Kandydat na pracownika zainteresował się ofertą pracy biurowej w jednej z firm. Po przedłożeniu wymaganych dokumentów pracodawca skierował wspomnianą osobę na wstępne badania lekarskie, informując jednocześnie, że po wydaniu przez lekarza orzeczenia o zdolności do pracy nawiązany zostanie stosunek pracy. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zgłosiła się na wstępne badania, otrzymując – po ich przeprowadzeniu – orzeczenie o zdolności do pracy na opisanym w skierowaniu stanowisku biurowym. Jednak nie stawiła się ona w zakładzie pracy w celu zawarcia umowy o pracę. Tłumaczyła to tym, że firma, z którą miała podjąć współpracę, jest położona zbyt daleko od miejsca zamieszkania. Stwierdziła ponadto, że nieoczekiwanie otrzymała propozycję podobnej pracy w pobliżu miejsca, gdzie zamieszkuje. Czy pracodawca w takim przypadku może żądać zwrotu kosztów wstępnych badań lekarskich?

Odpowiedź jest analogiczna jak w poprzednio omawianych okolicznościach – pracodawca nie dysponuje narzędziami prawnymi niezbędnymi do ubiegania się o zwrot kosztów wstępnych badań lekarskich. W przedstawionej sytuacji ponownie art. 229 § 6 kp przesądza o braku możliwości obciążenia kosztami badań profilaktycznych osoby, która nie wywiązała się ze złożonych obietnic. Z możliwością wystąpienia tego typu zdarzeń pracodawca musi się niestety liczyć.

Pracownik, który porzucił pracę oraz osoba, która nie podjęła zatrudnienia, nie są obowiązani do zwrotu pracodawcy kosztów przeprowadzonych wstępnych badań lekarskich. Obciążają one pracodawcę, co wynika wprost z brzmienia art. 229 § 6 kp. Straty związane z poniesieniem tych kosztów stanowią przykład ryzyka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, w której ramach są zatrudniani pracownicy.

Brak podjęcia pracy po zawarciu umowy a koszty wstępnych badań lekarskich – podsumowanie

Przepisy kp jednoznacznie wskazują, że koszty badań profilaktycznych pracowników, w tym oczywiście także wstępnych badań lekarskich, obciążają pracodawcę. Rezygnacja z zatrudnienia przez pracownika lub brak podjęcia pracy przez osobę ubiegającą się o pracę, nie może stanowić przesłanki do przeniesienia kosztów tych badań na pracownika lub ubiegającego się o zatrudnienie. Ewentualne straty poniesione przez pracodawcę z tytułu sfinansowania wstępnych badań lekarskich stanowią klasyczny przykład ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów