0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co można płacić z konta VAT - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pierwsze przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment) weszły w życie z 1 lipca 2018 roku. Wówczas nabywcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu rozpoczęli dokonywanie płatności na dwa konta:

 • kwotę netto – na podstawowy rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy,
 • kwotę podatku VAT – na konto VAT.

Obecnie sytuacja wygląda podobnie, przy czym ustawa o VAT wskazuje obowiązkowy split payment w wybranych branżach (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). To jednak niejedyny warunek, który obliguje do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Warto również podkreślić, że środki zgromadzone na rachunku VAT nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Sprawdźmy, kiedy stosowanie split payment jest obowiązkowe oraz co można płacić z konta VAT.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) - co należy wiedzieć?

Od listopada 2019 roku nabywca ma prawo wyboru co do sposobu dokonania przelewu (czy wykona standardowy przelew pełnej kwoty na rachunek sprzedawcy, czy skorzysta z komunikatu przelewu, dzięki któremu kwota netto trafi na podstawowy rachunek rozliczeniowy a VAT na konto VAT), jednak przepisy ustawy o VAT jasno precyzują, kiedy procedura ta jest obowiązkowa.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r. występuje, gdy łącznie zostaną spełnione trzy warunki:

 • co najmniej jedna pozycja z faktury została wymieniona w załączniku nr 15 ustawy o VAT (dotyczy m.in. dostawy towarów i świadczenia usług, do których przed 1 listopada 2019 r. miało zastosowanie odwrotne obciążenie),
 • wartość brutto sprzedaży wynosi co najmniej 15 000 zł,
 • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami – B2B (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy zwolniony).

Faktury dotyczące obowiązkowego split payment, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, muszą zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Co można płacić z konta VAT?

Podatnik z konta VAT może opłacać m.in.:

 • podatek VAT należny do urzędu skarbowego, wynikający ze złożonych plików JPK_V7 (w tym również podatek VAT z tytułu importu towarów),
 • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – ZUS i KRUS,
 • CIT oraz PIT wynikający z zeznań rocznych oraz zaliczek,
 • podatek akcyzowy oraz przedpłaty podatku akcyzowego,
 • należności celne,
 • dodatkowe zobowiązania podatkowe,
 • podatek VAT należny dotyczący WNT paliw silnikowych,
 • odsetki za zwłokę w:

       - podatku VAT,
       - podatku akcyzowym (w tym również od przedpłat na podatek akcyzowy),
       - CIT oraz PIT (w tym również w przypadku zaliczek na CIT, PIT),
       - należnościach celnych,
       - dodatkowych zobowiązaniach podatkowych,

 • zwrot kwoty VAT z tytułu korekty faktury przy użyciu komunikatu przelewu.

Przedsiębiorca posiadający środki zgromadzone na rachunku VAT może wystąpić o ich zwrot, o czym więcej: Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT – darmowy wzór z omówieniem.

Split payment a faktoring

Zgodnie z art. 108a ust. 6 ustawy o VAT faktor, który otrzyma od dłużnika podatek VAT na rachunek VAT powinien następnie przekazać tą samą kwotę na rachunek VAT sprzedawcy. W sytuacji gdy płatność dokonywana jest w ramach faktoringu należy zastosować inną kolejność. Firma faktoringowa w pierwszej kolejności ma obowiązek przekazać zapłatę i tym samym kwotę podatku VAT sprzedawcy. Następnie dostaje on od dłużnika zapłatę za sprzedane usługi bądź towary razem z podatkiem VAT. Jeśli transakcja powinna być uregulowana metodą split payment to wówczas mimo odwrócenia kolejności taka forma uregulowania płatności powinna mieć miejsce. Kwestia ta została wyjaśniona w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 roku (numer PT8.812.12.2018):

„Niemniej jednak w celu wyjaśnienia wątpliwości co do użytego w art. 108a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług zwrotu „kwoty otrzymanej” uprzejmie informuję, że sytuacja w której faktor przed otrzymaniem od nabywcy towaru lub usługi płatności za fakturę dokumentującą wierzytelność nabytą przez faktora dokonał płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności do zbywcy wierzytelności będącym dostawcą towaru lub usługi mieści się w tym zwrocie. Nie ma zatem znaczenia fakt odwrócenia następstwa czasowego zdarzeń. W takiej sytuacji decydującym dla uwolnienia się przez faktora od odpowiedzialności solidarnej będzie fakt przekazania na rachunek VAT dostawcy towaru lub usługi (faktoranta) kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze wystawionej przez tego faktoranta”.

Jak wystawić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”?

Fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” można wystawić w systemie wFirma.pl. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące sprzedaży.

co można płacić z konta vat


W zakładce KSIĘGOWE dostępnej podczas dodawania faktury, użytkownik powinien w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Co można płacić z konta VAT - system wfirma

Na wystawionej fakturze znajdzie się odpowiednia adnotacja tj. mechanizm podzielonej płatności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów