Poradnik Przedsiębiorcy

Najem prywatny mieszkania przez małżonków a podatek

Umowa najmu może zostać zawarta zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią. Druga sytuacja dotyczy tzw. najmu prywatnego, który stanowi oddzielne źródło przychodów.

Najem jako jedno ze źródeł przychodów

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródeł  przychodów należą m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Przychód z tego tytułu co do zasady powstaje w momencie faktycznego otrzymania zapłaty.

Jednakże z przychodów z tytułu najmu należy wyłączyć ponoszone przez najemcę opłaty eksploatacyjne, takie jak: opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną czy wywóz śmieci. Dotyczy to sytuacji, w której najemca zobowiązany jest do ich uiszczenia.

Kolejne wyłączenie dotyczy kaucji zabezpieczającej przedmiot najmu - w przypadku gdy zostaje zwrócona po wygaśnięciu umowy najmu (chyba, że właściciel w skutek poniesienia strat zatrzyma kaucję w całości lub w części - wówczas wykazuje ją jako przychód z najmu).

Formy opodatkowania najmu

Osoba fizyczna, decydując się na najem prywatny mieszkania, ma prawo wyboru między dwoma formami opodatkowania. Oto one:

  • zasady ogólne (skala podatkowa: 18%; 32%);
  • ryczałt ewidencjonowany (8,5%).

Zasady ogólne są formą opodatkowania, która przysługuje podatnikowi z mocy prawa, tzn. nie musi informować o tym fakcie urzędu skarbowego. Opodatkowany zostaje dochód, czyli przychody, które zostają pomniejszone o koszty uzyskania przychodu.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatnik zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód. Dotyczy to podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zaczęli osiągać przychody z tytułu najmu prywatnego. Natomiast w sytuacji, w której podatnicy kontynuowali najem, wybierając w 2014 r. po raz pierwszy tę formę opodatkowania, muszą złożyć oświadczenie nie później niż do 20 stycznia 2014 r. Jeżeli ryczałt był stosowany w 2013 roku i kontynuowany w następnym roku, to podatnik nie ma obowiązku składania oświadczenia.

Małżonkowie jako najemcy

Co do zasady jeżeli przedmiot najmu należy do wspólnego majątku małżonków oraz gdy istnieje między nimi wspólność majątkowa, to w takiej sytuacji mogą oni rozliczać po połowie przychody z tytułu najmu. Jednakże ustawodawca dopuścił również inny sposób rozliczeń. Mianowicie jeżeli małżonkowie złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiednie  oświadczenie, to całość przychodów z najmu prywatnego będzie mógł rozliczać jeden z nich.

Aby oświadczenie nie było wadliwe, należy je złożyć w odpowiednim terminie, który uzależniony jest od wybranej przez podatników formy opodatkowania. W przypadku skali podatkowej, zgodnie z art. 8 ust. 4 updof, oświadczenie składa się do 20 dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w

roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Natomiast gdy najem opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to należy je złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 7 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).