0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak daty wystawienia na fakturze a prawo do odliczenia podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym dokumentem dającym prawo do odliczenia podatku VAT jest faktura. Ustawa o podatku od towarów i usług opisuje, jakie elementy muszą znaleźć się w treści faktury. Wśród podatników mogą zatem pojawić się wątpliwości, czy brak daty wystawienia na fakturze wyłącza prawo do odliczenia podatku VAT? Odpowiedź w artykule!

Obowiązkowe elementy faktury

To, w jaki sposób powinna wyglądać typowa faktura, zostało uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 106e ust. 1 faktura powinna zawierać m.in.:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

Elementem obowiązkowym faktury jest data wystawienia. Wynika to bezpośrednio z treści ustawy VAT.

Brak daty wystawienia na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Jak powszechnie wiadomo, fundamentalnym prawem czynnego podatnika jest możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupowej. Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy VAT, warunkiem jest, aby istniał związek pomiędzy wydatkami udokumentowanymi fakturami a prowadzoną działalnością gospodarczą, która podlega opodatkowaniu VAT.

W doktrynie podkreśla się, że jeżeli powyższa korelacja zostanie wykazana i dodatkowo podatnik będzie w posiadaniu faktury, która potwierdza fakt dokonania transakcji, identyfikuje zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę oraz określa przedmiot sprzedaży, to prawo do odliczenia podatku VAT będzie podatnikowi przysługiwało. Nie można odmówić takiego prawa podatnikowi z uwagi na błędy techniczne faktury o mniejszej wadze znaczeniowej – takiej jak np. brak daty wystawienia na fakturze.

Jeżeli faktura zawiera informacje obejmujące identyfikację podmiotów oraz przedmiotu transakcji, jak również ustalenie podstawy opodatkowania oraz wielkości podatku, to brak daty wystawienia na fakturze nie wyłącza prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, nawet jeżeli w swojej treści zawiera błąd o mniejszym znaczeniu.
Taki sposób wykładni przepisów prezentują również organy podatkowe. Jako przykład warto przywołać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.170.2017.2.KC:

"W omawianej sytuacji błędy w fakturach wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy, nie dotyczą danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy (tj. danych dotyczących ilości, ceny, wartości, stawki i kwoty podatku przedmiotu transakcji), lecz danych Wnioskodawcy, daty wystawienia daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi czy nazwy towaru lub usługi. Faktury z takimi błędami są obarczone wadą techniczną, która jednak nie wyłącza możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

Nie można zatem stwierdzić, że wystawienie faktury w sposób opisany we wniosku pozbawia Wnioskodawcę prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z niej wynikającego.

Podsumowując, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury, które to wady zostają usunięte przez wystawienie noty korygującej, w terminach przewidzianych w ustawie, tj. określonych w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy, nawet jeżeli w tych terminach wnioskodawca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy."

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, że błąd techniczny, jakim jest brak daty wystawienia na fakturze, nie pozbawia faktury waloru dokumentu, na którego podstawie możliwe jest odliczenie podatku naliczonego. Braki w postaci nieujęcia na fakturze daty wystawienia powinny zostać poprawione w oparciu o notę korygującą. Przypomnijmy jedynie, że na podstawie art. 106k ust. 1 ustawy VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 (czyli elementów istotnych), może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Przykład 1.

Podatnik z tytułu zakupu towarów otrzymał od kontrahenta fakturę VAT, która jednak nie zawierała daty wystawienia. Mimo to wszystkie inne elementy przedmiotowo istotne znajdowały się na fakturze.

W takim przypadku podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z takiej faktury. Natomiast brak daty wystawienia na fakturze należy poprawić poprzez notę korygującą.

Brak daty wystawienia na fakturze a kwestia kosztu podatkowego

Warto również odnieść się do kwestii możliwości ujęcia w kosztach podatkowych wydatku udokumentowanego fakturą, która nie zawiera daty wystawienia.

W tym zakresie na wstępie należy odnieść się do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej fakturami, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podobnie jak w przypadku podatku VAT, błąd techniczny w postaci braku daty wystawienia nie powinien powodować kategorycznego braku możliwości ujęcia w kosztach wydatku potwierdzonego taką fakturą. Jeżeli bowiem z pozostałych elementów faktury wynika, że poniesiony wydatek wykazuje związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością oraz ma na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, to spełnia wszelkie kryteria pozwalające uznać, że mamy do czynienia z kosztem uzyskania przychodów.

Niestety pojawiają się również niekorzystne dla podatników interpretacje. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 8 lutego 2018 r. interpretacji nr 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES, stwierdził, że:

"Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje usługę google AdSense, która polega na dostarczaniu innym osobom, firmom, instytucjom przestrzeni na stronach internetowych Wnioskodawcy w celach reklamowych. Wnioskodawca fakturę generuję samodzielnie, pobierając ją z Menadżera Reklam. Wnioskodawca nie ma tam możliwości wpisania samodzielnie daty wystawienia, jak również nie jest ona automatycznie generowana na pobranym dokumencie. Na fakturze widnieje tylko data płatności, metoda płatności oraz identyfikator płatności, który umożliwia sprawdzenie za co została naliczona opłata.

Z ww. uregulowań wynika, że faktura bezwzględnie powinna zawierać m.in. datę wystawienia."

W związku z tym, że posiadana przez Wnioskodawcę faktura za zakupione reklamy nie zawiera daty wystawienia to Wnioskodawca nie ma prawa ująć jej w prowadzonej podatkowej książce przychodów i rozchodów.

Należy pamiętać, że brak daty wystawienia na fakturze należy jak najszybciej poprawić. W innym przypadku urząd skarbowy może zakwestionować możliwość ujęcia w KPiR wydatku potwierdzonego taką fakturą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów