0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak uniknąć wykreślenia z VAT pomimo braku aktywności gospodarczej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest dokonanie rejestracji dla celów podatku VAT. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu VAT-R. Czynność zarejestrowania jest istotna zarówno dla samego podatnika, jak i dla jego kontrahentów, ponieważ pozwala stwierdzić, że w ramach transakcji nie ma do czynienia z oszustem podatkowym. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje dla naczelnika urzędu skarbowego możliwość wykreślenia podatnika z rejestru VAT w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności faktycznych. Odpowiedź na pytanie jak uniknąć wykreślenia z VAT znajdziesz w poniższym artykule.

Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

  1. podatnik nie istnieje lub
  2. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
  3. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
  4. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
  5. posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków.

 Dodatkowo w myśl art. 96 ust. 9a ustawy wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

  1. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
  2. będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
  3. składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
  4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
  5. prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Brak aktywności gospodarczej jako przesłanka wykreślenia z rejestru VAT

Czynny podatnik VAT wykonujący czynności opodatkowane, tj. dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, zobowiązany jest do wykazywania tych zdarzeń w deklaracjach składanych dla celów podatku VAT. Deklaracje przybierają formę składanych w okresach miesięcznych (VAT-7) bądź też składanych kwartalnie (VAT-7K). Co jednak istotne, podatnicy mają obowiązek składania wspomnianych deklaracji, nawet jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych. W takiej sytuacji podatnik składa zerowe deklaracje VAT.

W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na treść art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy VAT, który podaje, że jeżeli podatnik składa przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, to naczelnik urzędu skarbowego ma prawo do wykreślenia takiego podatnika z rejestru VAT. W konsekwencji podatnicy muszą pamiętać, że złożenie deklaracji zerowych przez 6 kolejnych miesięcy lub też dwa kolejne kwartały powoduje usunięcie z rejestru VAT.

Jak uniknąć wykreślenia z VAT?

Przedsiębiorca w toku swojej aktywności może spotkać się z różnymi sytuacjami gospodarczymi. Przykładowo podatnik może prowadzić działalność sezonową bądź też przez dłuższy okres czasu oczekuje na realizację inwestycji która w przyszłości ma mu przynieść zysk. Naturalnie takie okoliczności nie powinny powodować dla podatnika negatywnych skutków w postaci wykreślenia z rejestru. Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia takich specyficznych przypadków i wprowadził art. 96 ust. 9e ustawy VAT, który podaje, że przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z czym, jak uniknąć wykreślenia z VAT? Jeżeli podatnik będzie w stanie wyjaśnić, że składanie zerowych deklaracji dla celów podatku VAT, bez wykazywania czynności opodatkowanych, wynika ze szczególnych okoliczności i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, to naczelnik nie wykreśli podatnika z rejestru podatku VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają żadnego wzoru takiego wyjaśnienia, co oznacza, że podatnik może je złożyć w dowolnej formie. Jeżeli podatnik przewiduje, że okres składania deklaracji zerowych będzie wynosił co najmniej 6 miesięcy, warto, w celu uniknięcia problemów, owo wyjaśnienie złożyć już w momencie składania pierwszej deklaracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów