Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Sprzedaż na rzecz pracowników a ewidencja na kasie fiskalnej

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, muszą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących - reguluje to art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienia z kasy fiskalnej a sprzedaż na rzecz pracowników

Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa, że dostawy towarów i czynności wymienione w załączniku są zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej do końca 2017 roku. W pozycji 36 w II części omawianego załącznika wymieniono sprzedaż na rzecz pracowników towarów i usług przedsiębiorcy.

Czynności niepodlegające zwolnieniu z kasy a sprzedaż na rzecz pracowników

Rozporządzenie to określa również czynności wyłączone ze zwolnień. Jednak zgodnie z par. 4 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia możliwa jest sprzedaż na rzecz pracowników o której mowa w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, bez wykorzystania kasy w przypadku: 

  • dostaw:

- części do silników (PKWiU 28.11.4),

- silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

- nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

- przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

- części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

- części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

- silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów - elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

- sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

- zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

  • świadczenia usług:

- przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporz ądzenia

- prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

- doradztwa podatkowego,

- związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.