Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż na rzecz pracowników a ewidencja na kasie fiskalnej

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, muszą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących - reguluje to art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienia z kasy fiskalnej a sprzedaż na rzecz pracowników

Par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa, że dostawy towarów i czynności wymienione w załączniku są zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej do końca 2018 roku. W pozycji 36 w II części omawianego załącznika wymieniono także sprzedaż na rzecz pracowników towarów i usług przedsiębiorcy.

Czynności niepodlegające zwolnieniu z kasy a sprzedaż na rzecz pracowników

Rozporządzenie to również reguluje czynności wyłączone ze zwolnień, które zostały umieszczone w par. 4 rozporządzenia. Dotyczy to m.in. dostawy gazu płynnego, części do silników czy świadczenia usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów.

Jednak zgodnie z par. 4 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia możliwa jest sprzedaż na rzecz pracowników o której mowa w poz. 36 załącznika do rozporządzenia, bez wykorzystania kasy.

Jak wynika z załącznika do rozporządzenia:

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

36. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

Powyższe wyłączenie dotyczy również czynności wymienionych w par. 4: 

 • dostaw:
  • części do silników (PKWiU 28.11.4),
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów - elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • świadczenia usług:

  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  • - przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporz ądzenia
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
   • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
   • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

W związku z tym jeżeli przedsiębiorca dokonuje powyższych transakcji na rzecz pracowników, co do zasady może korzystać ze zwolnienia z kasy.