Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja na kasie fiskalnej: Zawsze wydawaj klientowi paragon!

Obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

W myśl przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencjonować ją przy użyciu kas rejestrujących. Jednak ustawodawca przewiduje od tego obowiązku szereg zwolnień.

Zwolnienia przedmiotowe uwalniają od obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej tylko ściśle określone czynności. Są one wymienione w załączniku do Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej

Powyższe rozporządzenie przewiduje zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla podatników, u których:

 • kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł;
 • sprzedaż jest zwolniona w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 • rozpoczęto po dniu 31 grudnia 2012 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
 • dokonano sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy) był wyższy niż 80%.

W § 4 ust. 1 rozporządzenia zostały tam wymienione czynności wykonywane przez podmioty, bez względu na limit obrotów. Są nimi podmioty:

 1. dokonujace dostaw m.in.:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4)

 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)

 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)

 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

 • świadczące usługi:

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia.

Kara za brak kasy fiskalnej

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 180 stawek. To samo dotyczy osoby, która nie wyda paragonu. W wyjątkowych sytuacjach można spodziewać się surowszych sankcji - np.  gdy przedsiębiorca w ogóle nie posiada kasy fiskalnej, choć jest do tego zobowiązany, bądź stosuje ją rzadko. W pojedynczych przypadkach sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej można uznać za wykroczenie skarbowe.