0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile lat należy przechowywać paragony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z innymi firmami, tzw. B2B, jak i z osobami prywatnymi nieprowadzącymi działalności, tzw. B2C. Sposób dokumentowania tych dwóch kategorii sprzedaży jest różny. W pierwszym przypadku wystawiana jest faktura, natomiast w drugim co do zasady powinien zostać wystawiony paragon fiskalny. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji firmowej, w tym również paragonów fiskalnych, na wypadek ewentualnej kontroli. Pojawia się zatem pytanie, ile lat należy przechowywać paragony fiskalne? Sprawdźmy!

Okres przechowywania dokumentów księgowych

Dokumenty księgowe stanowią materiał dowodowy będący podstawą przeprowadzanych kontroli podatkowych. W związku z tym, na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów firmowych przez określony przepisami okres. Dokumenty księgowe, które należy przechowywać to:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencje,
 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT,
 • dowody księgowe,
 • spis z natury,
 • sprawozdania finansowe.

Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe, mają obowiązek przechowywania ich wraz z innymi dokumentami związanymi z prowadzeniem tych ksiąg do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że dokumentacja księgowa powinna zostać przechowywana przez okres 5 lat.

Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej:
"Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku."

Ile lat należy przechowywać paragony fiskalne?

Co do zasady każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zostać obowiązkowo nabita na kasie fiskalnej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy sprzedawca korzysta ze zwolnienia z kasy:

 • podmiotowego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (20 000 zł) lub
 • przedmiotowego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Dodatkowo w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został wskazany katalog czynności, których sprzedaż powinna zostać bezwzględnie zarejestrowana na kasie fiskalnej.

Paragony fiskalne bezsprzecznie wchodzą w skład dowodów księgowych, ponieważ dokumentują transakcję sprzedaży zawartą pomiędzy firmą a osobą prywatną w sytuacji, gdy sprzedawca nie korzysta ze zwolnienia z kasy.

Paragon fiskalny zawiera podstawowe dane dotyczące zawartej transakcji m.in.:

 • nazwę sprzedawcy i jego NIP,
 • datę oraz godzinę sprzedaży,
 • nazwę towaru/usługi,
 • kwoty podatków według poszczególnych stawek,
 • łączną kwotę podatku,
 • kwotę należności.

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorcy dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych lub raportów miesięcznych. W związku z tym przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywania paragonów (raportów okresowych) przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przykład 1.

Od 1 czerwca 2023 pani Anna prowadzi kiosk i sprzedaż na rzecz osób prywatnych dokumentuje paragonami fiskalnymi. W związku z tym, że dopiero rozpoczęła działalność, zastanawia się, ile lat należy przechowywać paragony wystawione w 2023 roku?

Co do zasady dokumenty księgowe (w tym również paragony fiskalne) należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Tak więc pani Anna ma obowiązek przechowywać paragony wystawione w 2023 roku do 31 grudnia 2029 roku.

Rzeczywisty okres przechowywania dokumentów księgowych jest dłuższy niż 5 lat. Ma to związek z tym, że dla celów podatku dochodowego zarejestrowana sprzedaż zostanie ostatecznie rozliczona dopiero po złożeniu zeznania za dany rok. W związku z tym termin zapłaty podatku za dany rok upływa 30 kwietnia następnego roku.

Obowiązek przechowywania paragonów w wersji papierowej

Dokumenty fiskalne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bądź całkowitym zniszczeniem oraz przechowywane w sposób uniemożliwiający ich modyfikację. Przepisy nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku przechowywania paragonów lub raportów okresowych w formie papierowej. Warunkiem jest jednak posiadanie kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, która umożliwia dostęp do wystawionego paragonu bez zbędnej zwłoki.

Kasa z elektronicznym zapisem kopii to kasa konstrukcyjnie dostosowana do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych.

Potwierdzeniem takiego postępowania jest interpretacja indywidualna z 12 listopada 2015 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPP2/4512-1-632/15-2/AKr, w której czytamy, że:
"w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej (...) na kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, na której sposób zapisu pozwala na odnalezienie właściwej kopii paragonu i weryfikację szczegółowych danych dotyczących danej sprzedaży (treści paragonu, kwoty itp.) oraz Wnioskodawca może również jednoznacznie zidentyfikować i w razie potrzeby wyświetlić i wydrukować uprzednio wystawiony paragon, w stosunku do której wystawiona została/zostanie faktura VAT, nie jest/nie będzie konieczne przechowywanie oryginału paragonu fiskalnego w formie papierowej dokumentującego sprzedaż."
W przypadku przechowywania elektronicznego zapisu kopii paragonów z kasy fiskalnej przedsiębiorca ma obowiązek zabezpieczenia karty pamięci przed możliwością jej zniszczenia, usunięcia, nadpisania danych czy ich modyfikacji.

Elektroniczna kopia paragonów a kasy fiskalne online

Od stycznia 2020 roku niektóre branże są już zobowiązane do wprowadzenia nowego rodzaju kasy fiskalnej, tzw. kasy fiskalnej online. Jest to jedno z narzędzi, jakie wprowadził ustawodawca w celu uszczelnienia systemu podatkowego VAT w Polsce. Kasy fiskalne online są wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralne Repozytorium Kas to system teleinformatyczny, który gromadzi wszystkie dane dotyczące sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej online w celach analitycznych i kontrolnych.
Obowiązek wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na nowe kasy fiskalne online dotyczy działalności świadczących usługi:

 • od 1 stycznia 2020 r. – naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz),
 • od 1 stycznia 2021 r. – w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również usługi świadczone sezonowo), działalności zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych przeznaczonych do celów opałowych,
 • od 1 lipca 2021 r. - fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, a także opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach czytamy, że:
Korzyścią dla (...) stosujących kasy online będzie zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, tj. mniejsza liczba wymaganych dokumentów w formie papierowej, eliminacja konieczności przechowywania papierowych rolek oraz formalnych obowiązków związanych z ich stosowaniem, np. zgłaszania fiskalizacji kas do urzędu skarbowego.

Oznacza to, że od momentu wymiany w firmie dotychczasowej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online przedsiębiorców nie dotyczy obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych, ponieważ wszystkie dane dotyczące zarejestrowanej sprzedaży są przesyłane bezpośrednio do KAS i dostępne dla organów kontroli w Centralnym Repozytorium Kas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów