0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy numer rachunku bankowego na fakturze jest obowiązkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy ustawy VAT określają w sposób szczegółowy z jakich elementów konstrukcyjnych składa się faktura. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy umieszczony numer rachunku bankowego na fakturze jest obowiązkowy oraz w jaki sposób dokonać poprawy błędnie wskazanego numeru na fakturze.

Numer rachunku bankowego na fakturze VAT - elementy składowe faktury

Na wstępie zauważmy, że na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest co do zasady dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji pomiędzy podatnikami, choć należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku jej wystawienie jest obowiązkowe. Nie ma również przeszkód aby faktura została wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanie.

Samo wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie takiego dokumentu oraz jego przekazanie nabywcy, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Faktura może przybrać formę papierową lub elektroniczną. Co jednak istotne przepisy określają z jakich obowiązkowych elementów faktura powinna się składać.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy VAT. W tym obszernym katalogu jako pozycji obowiązkowej nie wymieniono numeru rachunku bankowego.

Nie oznacza to jednak, że umieszczony numer rachunku bankowego na fakturze jest błędem. Nie ma bowiem przeszkód aby oprócz elementów obligatoryjnych na fakturze znalazły się również inne dane o charakterze informacyjnym.

Przepisy prawa podatkowego nie stoją na przeszkodzie umieszczaniu takich dodatkowych informacji na fakturze, pod warunkiem że zabieg ten nie zakłóci czytelności faktury 

Umieszczony numer rachunku bankowego na fakturze sprzedaży jest powszechną praktyką. Takie działanie nie jest niezgodne z przepisami prawa i nie powoduje nieważności faktury.

W jaki sposób poprawić błędny numer rachunku bankowego na fakturze?

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury przez wystawienie faktury korygującej lub w drodze noty korygującej. 

Przepisy ustawy VAT określają w jakich konkretnie przypadkach należy posłużyć się fakturą korygującą, a w jakich notą.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl ust. 2 cytowanego artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Jak stanowi art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Z kolei noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy).

Podstawową różnicą jest zatem to, że fakturę korygującą wystawia sprzedawca, natomiast notę korygującą wystawia nabywca.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują zasad korygowania danych jak na przykład numeru rachunku bankowego na fakturze, których podanie nie jest wymagane na podstawie tych regulacji. 

Jeżeli chodzi o dodatkowe elementy znajdujące się na fakturze, które nie zostały wprost wymienione w art. 106e ustawy VAT to w ocenie organów podatkowych ich poprawienie powinno odbyć się poprzez notę korygującą, a nie w oparciu o fakturę korygującą.

Tak też wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 9.10.2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.440.2019.1.KBR. W piśmie tym czytamy, że art. 106j ust. 1 ustawy o VAT zawiera zamknięty katalog przypadków dopuszczających wystawienie faktury korygującej. Użyte sformułowanie w pkt 5 cyt. przepisu " jakiejkolwiek pozycji faktury" nie wprowadza pełnej dowolności elementów które mogą zostać skorygowane poprzez wystawienie faktury korygującej, a ograniczony jest katalogiem obligatoryjnych pozycji jakie powinna zawierać faktura. 

W ocenie fiskusa poprzez fakturę korygującą można zmienić wyłącznie te elementy faktury które zostały określone w art. 106e ustawy VAT. Z uwagi na faktu, iż w tym artykule nie wymieniono numeru rachunku bankowego poprawienie błędu w tym zakresie powinno odbyć się poprzez notę korygującą.

Trzeba jednak wskazać, że zaprezentowane przez fiskus stanowisko w tym zakresie wydaje się zbyt restrykcyjne. Wydaje się bowiem, że podatnik nie popełni żadnego błędu ani też w żaden sposób nie narazi się na sankcje podatkowe jeżeli samodzielnie poprawi błędny numer rachunku bankowego na fakturze wystawiając fakturę korygującą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów