0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest holding spółek oraz kto może go utworzyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Holding spółek to rodzaj specyficznego tworu gospodarczego, który polega na związku minimum dwóch podmiotów, który ma na celu zwiększenie zysków z działalności. Holding mogą w Polsce tworzyć spółki kapitałowe. Warto bliżej przyjrzeć się korzyściom i specyfikacji utworzenia takiego podmiotu jakim jest holding.

Czym jest holding spółek? 

Holding spółek to grupa spółek, w której jedna spółka jest spółką dominującą, a druga spółką zależną. Spółek zależnych może być kilka. Na podstawie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek tworzą wspólną strategię celem realizacji wspólnego interesu. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych stosunek dominacji między jedną spółką a drugą powstaje gdy:

  1. Spółka dominująca dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, może występować w roli zastawnika lub użytkownika, lub w zarządzie innej spółki kapitałowej;
  2. Spółka dominująca ma uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków zarządu, rady nadzorczej innej spółki kapitałowej lub spółdzielni;
  3. Członkowie zarządu spółki dominującej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej lub spółdzielni;
  4. Spółka dominująca posiada większość głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej;
  5. Spółka dominująca ma decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej na podstawie umowy zawartej między spółką zależną a spółką dominującą której przedmiotem jest zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną.

Powstanie stosunku dominacji

W momencie powstania stosunku dominacji, spółka dominująca ma szereg obowiązków związanych z powstaniem takiego układu. 

Jednym z głównych i podstawowych obowiązków spółki dominującej w holdingu jest dokonanie zawiadomienia spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji i zależności.

Zawiadomienia można dokonać w dowolnej formie. Wywoła to skutek, gdy adresat będzie miał możliwość zapoznać się z jego treścią. Termin powiadomienia o powstaniu stosunku zależności jest określony przepisami prawa i wynosi 2 tygodnie od daty powstania tego stosunku. 

W przypadku gdy obowiązek ten nie zostanie wykonany można zawiesić wykonanie prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujący więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Gdy spółką zależną jest spółka akcyjna, informacja o powstaniu dominacji nad nią wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wspólnik, członek zarządu, rady nadzorczej lub akcjonariusz, może żądać aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec konkretnej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. 

Uprawniony ma prawo żądać ujawnienia liczby akcji, udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej podejmuje większością trzech czwartych głosów uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek. W uchwale wskazuje się spółkę dominującą. W rejestrze zarówno spółka dominująca jak i spółka zależna ujawnia uczestnictwo w grupie spółek. 

Prawa i obowiązki spółek występujących w holdingu 

Należy zauważyć, iż posiadanie udziałów czy akcji w spółce zależnej jest podstawą do stworzenia struktury holdingowej. To powiązania kapitałowe będą wystarczające do powstania tej struktury. Obok dysponowania określoną wielkością w kapitale zakładowym, podstawą oddziaływania korporacyjnego będą dodatkowe uprawnienia, które przyznane są poszczególnemu wspólnikowi spółki nadrzędnej. 

Spółka dominująca ma uprawnienia do wydawania spółce zależnej, która wchodzi w skład struktury holdingowej wiążące polecenia. Aby polecenie mogło być wydawane musi być związane ze sprawami spółki zależnej do której jest skierowane oraz jego wydanie wynika z uzasadnionego interesu grupy spółek. Polecenie może zostać wydane przez zarząd, prokurenta, pełnomocnika spółki w formie pisemnej lub elektronicznej. Spółka zależna do której skierowane było polecenie musi podjąć uchwałę i poinformować spółkę dominującą o jej podjęciu. Przepisy prawa dopuszczają odmowę wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej przez spółkę zależną. Będzie to możliwe w przypadku, gdy wykonanie uchwały doprowadziłoby do niewypłacalności, zagrożenia niewypłacalnością spółki zależnej lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że uchwała jest sprzeczna z interesem spółki i jej wykonanie wyrządzi spółce szkodę. 

Bardzo ważną kwestią jest wprowadzenie odpowiedzialności za szkodę spółki dominującej względem spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek, która wynika z wykonania wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu.

Nowelizacja kodeksu handlowego z 13 października 2022 r. wprowadziła do przepisów kodeksu przepisy dotyczące prawa holdingowego. 
 

Grupa spółek nie jest nową jednostką organizacyjną. W kodeksie spółek handlowych uregulowano zasady utworzenia grupy spółek, wydawanie wiążących poleceń, kwestie odpowiedzialności spółki dominującej względem spółek zależnych, ich wspólników, zasady odpowiedzialności członków organów spółkę z grupy.

Ustanie uczestnictwa w grupie spółek następuje poprzez podjęcie większością trzech czwartych głosów uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek albo poprzez złożenie przez spółkę dominującą spółce zależnej oświadczenia o ustaniu tego uczestnictwa.

Korzyści z utworzenia grupy spółek 

Niewątpliwie korzyścią wynikającą z utworzenia grupy spółek będą kwestie związane z wydawaniem wiążących poleceń, dostępu do ksiąg i dokumentów spółki zależnej, odpowiedzialność odszkodowawcza. Korzyścią jest również sprawowanie przez radę nadzorczą spółki dominującej lub zarząd stałego nadzoru nad realizacją interesu spółki zależnej.

W przypadku wykonania poleceń wiążących przez spółkę zależną, członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy spółki zależnej są zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce zależnej, którą poniosła na skutek wykonania wiążącego polecenia. Zwolnienie to dotyczy również władz spółki dominującej jeżeli działali w interesie grupy spółek.

Korzyścią wynikającą z występowania grupy spółek jest możliwość wystąpienia przez wspólnika lub akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek z żądaniem odkupienia udziałów lub akcji przez spółkę dominującą, która reprezentuje co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej. Należy pamiętać, iż żądanie takie może być złożone tylko raz w ciągu roku obrotowego. Oprócz odkupu udziałów można również dokonać przymusowego wykupu udziałów lub akcji, reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Celem utworzenia spółek holdingowych będą również korzyści podatkowe. Będzie to na przykład zapewnienie przedsiębiorcom zwolnienia z podatku od otrzymanej dywidendy oraz z podatku przy zbywaniu akcji i udziałów.

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody lub przychody, które są uzyskiwane przez spółki kapitałowe z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Muszą być wówczas spełnione następujące warunki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r. (Dz.U.2022.1467 z późn.zm.);
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz.U. 2022.2587z późn.zm).

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.
Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów