0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym są udziały w spółce z o.o. i jakie dają uprawnienia wspólnikom?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Udziały w spółce z o.o. przysługują wspólnikom i należy je rozumieć nie tylko w kontekście części kapitału zakładowego spółki, ale również jako prawa udziałowe, tj. uprawnienia, które przysługują danemu wspólnikowi w związku z tym, że uczestniczy w spółce w charakterze wspólnika. Czym są udziały i jakie dają uprawnienia wspólnikowi w spółce? Odpowiedź poniżej.

Kapitał zakładowy a udziały w spółce

Zgodnie z art. 153 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

Umowa spółki stanowi o tym, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 zł. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, należy uznać, że udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają charakteru abstrakcyjnego, odnoszą się do kapitału zakładowego. Suma wartości udziałów nie może przekraczać wartości kapitału zakładowego.

Przykład 1.

Spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. Skoro wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł, kapitał zakładowy spółki dzieli się na nie więcej niż 100 udziałów. Tym samym wspólnicy spółki muszą w taki sposób uzgodnić podział udziałów, aby ich suma wynosiła 100 udziałów po 50 zł każdy udział o łącznej wartości 5000 zł.

Co istotne, określenie:

 1. wysokości kapitału zakładowego;
 2. tego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 3. liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

– musi znaleźć się w umowie spółki – są to elementy obligatoryjne, wobec czego już z tego punktu widzenia udziały są kluczowe dla istnienia i funkcjonowania spółki.

Prawa wspólników związane z posiadanymi udziałami

Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce.

Członkostwu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy przypisać charakter majątkowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo elementów osobowych, jest przede wszystkim spółką kapitałową. Formalnym tego wyrazem jest zarówno instytucja kapitału zakładowego, jak i możliwość utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka taka z natury służy celom gospodarczym, wobec czego realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku spółki ukierunkowana jest zawsze na interes ekonomiczny. Członkostwo ma tu ścisły związek z prawami udziałowymi wspólnika. Charakter majątkowy członkostwa uwidacznia się najwyraźniej przy podejmowaniu decyzji w takiej spółce – podstawowe znaczenie ma wielkość kapitału reprezentowanego przez określoną liczbę wspólników, a nie liczba głosujących wspólników, jak również przy obrocie udziałami, które stanowią podstawę działalności prowadzonej przez spółkę. Majątkowy charakter członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podkreśla również art. 163 pkt 2 ksh stanowiący, że do powstania takiej spółki niezbędne jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej także wniesienie nadwyżki. Można więc stwierdzić, że dopóki wspólnik nie wniesie wkładu, dopóty nie może być uznany za wspólnika.

Wraz z posiadanymi przez wspólnika udziałami w spółce z o.o. przysługują mu określone uprawnienia, takie jak m.in.:

 1. prawo do dywidendy;
 2. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników;
 3. prawo do głosowania na zgromadzeniu wspólników;
 4. prawo do zaskarżania uchwał wspólników;
 5. kontrola – obejmuje ona uprawnienie m.in. do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki;
 6. żądanie rozwiązania spółki przez sąd;
 7. pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – przysługuje, o ile umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu nie stanowi inaczej.

Prawo wspólnika do dywidendy przewidziane w art. 191 § 1ksh nie ma bezwzględnego charakteru, gdyż powstaje wtedy, gdy tak zadecydują wspólnicy, podejmując w tym przedmiocie stosowną uchwałę. Pozostawienie wspólnikom decyzji co do tego, w jaki sposób postąpią z zyskiem wypracowanym w danym roku obrotowym, nie oznacza, że tego rodzaju decyzja nie podlega żadnej kontroli.

Jak wskazuje Sąd Rejonowy w Białymstoku w wyroku z 25 stycznia 2018 roku (I AGa 27/18): „Z istoty spółki kapitałowej, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wynika zasada rządów większości nad mniejszością, wyrażona m.in. w przepisach art. 245 i art. 246 k.s.h. Zasada ta pozostaje w związku z zasadą proporcjonalności praw i wkładów, co oznacza, że jeżeli wspólnik wniósł do spółki większy wkład, to powinien też mieć więcej praw w spółce (więcej głosów na zgromadzeniu spółki) niż wspólnik, który wniósł mniejszy wkład. W konsekwencji mówi się w odniesieniu do spółek kapitałowych o prymacie kapitału nad osobą”.

W spółce z o.o. występuje jednak wiele przepisów chroniących prawa mniejszości. Należą do nich m.in.:

 1. art. 212 ksh przyznający każdemu wspólnikowi prawo indywidualnej kontroli, polegające na prawie do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki, sporządzenia bilansu dla swego użytku, żądania wyjaśnień od zarządu. W przypadku odmowy przez zarząd realizacji tego prawa każdy wspólnik może domagać się jego realizacji na drodze sądowej w postępowaniu przed sądem rejestrowym (ust. 4);
 2. art. 223 ksh przyznający wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 kapitału zakładowego prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki;
 3. art. 236 ksh przyznający wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 kapitału zakładowego prawo zwołania zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad;
 4. art. 250 w zw. z art. 249 i art. 252 ksh przyznający każdemu wspólnikowi prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika oraz powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą;
 5. art. 271 ksh przyznający każdemu wspólnikowi prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;
 6. art. 295 w zw. z art. 293 ksh przyznający każdemu wspólnikowi prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce działaniem lub zaniechaniem m.in. członków zarządu sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, jeżeli powództwa takiego nie wytoczyła spółka w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

Możliwe modyfikacje co do przysługujących praw udziałowych

Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być określone w umowie (udziały uprzywilejowane).

Wprowadzenie w ksh (art. 174 § 3 ksh) także uprzywilejowania udziałów oznacza, że obecnie poza uprzywilejowaniem wspólnika poprzez przyznanie mu szczególnych korzyści (praw przyznanych wspólnikowi osobiście) zgodnie z art. 159 ksh w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość określenia w umowie spółki udziałów o szczególnych uprawnieniach – udziałów uprzywilejowanych.

Oznacza to, że wskazane w art. 246 § 3 ksh pojęcie „praw przyznanych osobiście poszczególnym wspólnikom” odpowiada wskazanemu w art. 159 ksh pojęciu „szczególnych korzyści” przyznanych wspólnikowi, a wynikające z art. 246 § 3 ksh pojęcie „praw udziałowych” dotyczy wskazanych w art. 174 § 3 ksh „udziałów uprzywilejowanych”. Oznacza to, że zgodnie z art. 159 ksh szczególne korzyści stanowiące prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom stanowią prawa podmiotowe wspólnika o charakterze niezbywalnym, które w umowie spółki muszą być dokładnie określone w sposób, który pozwala na jednoznaczną możliwość ustalenia imiennie wspólnika, któremu także szczególne korzyści zostały przyznane (pod rygorem nieważności). Także art. 174 § 2 ksh wymaga określenia w umowie spółki udziałów o szczególnych uprawnieniach.

Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej.

Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż 3 głosy na 1 udział. Uprzywilejowanie dotyczące dywidendy nie może naruszać przepisów art. 196 ksh.

Umowa spółki może uzależnić przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów