0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym skutkuje odwołanie stanu epidemii?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

16 maja 2022 roku został odwołany stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19. Jest to oczywiście korzystna wiadomość, oznacza bowiem, że groźba zakażenia patogenem jest zauważalnie mniejsza. W okresie trwania wspomnianego stanu obowiązywało wiele przepisów szczególnych, w tym dotyczących pracodawców. Jakie zatem są skutki odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dla podmiotów zatrudniających?

Odwołanie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – podstawy prawne

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został odwołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wskutek tego przestał obowiązywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (RP) 16 maja 2022 roku.

Czy oznacza to koniec stosowania regulacji szczególnych przewidzianych w odrębnych przepisach? Zdecydowanie nie, przepisy te posługują się bowiem alternatywnie występującymi pojęciami „stan epidemii” oraz „stan zagrożenia epidemicznego”. 

Przepisy specjalne zawarto w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwanej dalej ustawą o COVID-19.

Właśnie w ustawie o COVID-19 określono szczególne zapisy, z których pracodawcy mogą korzystać w okresie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jaki wpływ na możliwość używania narzędzi prawnych przewidzianych w ustawie o COVID-19 ma fakt odwołania stanu epidemii?

Odwołanie stanu epidemii nie będzie miało istotnego znaczenia w kontekście dopuszczalności stosowania szczególnych rozwiązań prawnych dla pracodawców. Wynika to stąd, że rezygnacja ze stanu epidemii oznacza przejście w stan zagrożenia epidemicznego.

Dlaczego tak właśnie jest? Konstrukcja przepisów ustawy o COVID-19 polega na tym, że zarówno stan epidemii, jak i stan zagrożenia epidemicznego wiążą się z tymi samymi uprawnieniami. Pracodawca może np. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu polecić pracownikowi pracę zdalną. Odwołanie tylko jednego ze wskazanych stanów w zasadzie nic nie zmienia w przedmiocie korzystania z postanowień ustawy o COVID-19.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego stanowi dopiero podstawę do stosowania „zwykłych” przepisów, czyli takich, jakie powszechnie obowiązywały przed pandemią.

Praca zdalna, obniżenie wymiaru czasu pracy oraz przestój ekonomiczny

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Odwołanie stanu epidemii nie będzie miało wpływu na możliwość zlecenia pracy w formie zdalnej. Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało natomiast znaczenie, gdyż pracodawca nie będzie mógł polecić pracownikowi takiej pracy po upływie 3 miesięcy po odwołaniu wspomnianego stanu, stosując przepisy ustawy o COVID-19.

Ponadto pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

 • obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym pensja nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed obniżeniem tego wymiaru;
 • objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z tym że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym pracodawca spełnił określone warunki ustawowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

Tak więc odwołanie stanu epidemii znów nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ stan zagrożenia epidemicznego również umożliwia stosowanie przepisów o obniżeniu wymiaru czasu pracy i przestoju ekonomicznym. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego zostanie uchylony, obowiązywanie wspomnianych szczególnych rozwiązań nie będzie mogło trwać dłużej niż przez rok od dnia jego odwołania. 

Przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP

Omawiane dotychczas analogie dotyczą także szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Oznacza to, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w formie zdalnej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
 2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
 3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
 4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie BHP przypada w:

 • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo
 • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, lub stanu epidemii 

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, lub stanu epidemii.

I znów, dopiero odwołanie obydwu stanów (epidemii oraz zagrożenia epidemicznego) spowoduje powrót do zasad przeprowadzania szkoleń BHP według zasad obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o COVID-19.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach profilaktycznej opieki nad pracownikami

Zgodnie z art. 31m ust. 1 ustawy o COVID orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak więc widać, również w tym przypadku odwołanie stanu epidemii nie oznacza niemożności skorzystania z tego przepisu. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego zostanie także odwołany, badania profilaktyczne zachowają ważność jeszcze przez pół roku.

W razie gdy odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w art. 31m ust. 1 ustawy o COVID-19 lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, a ważność upłynęła po 7 marca 2020 roku – orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii.

Zaległe urlopy pracowników

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać – tak stanowi art. 15gc ustawy o COVID-19.

Odwołanie stanu epidemii nie ma zatem znaczenia w powyższym przypadku, ponieważ pracodawca może skorzystać z uprawnienia do jednostronnego udzielenia pracownikowi zaległego urlopu także w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Dopiero wówczas, gdy i ten stan zostanie uchylony, polecenie pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu – wydane w trybie art. 15gc ustawy o COVID – stanie się bezpodstawne.

Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń pracodawca może zawiesić obowiązki:

 1. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS);
 2. dokonywania odpisu podstawowego;
 3. wypłaty świadczeń urlopowych

– o których mowa w Ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o ZFŚS).

Ponownie zatem odwołanie stanu epidemii nie wpływa na możliwość zawieszenia obowiązków dotyczących ZFŚS, natomiast po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego należy wrócić do stosowania ustawy o ZFŚS.

Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawcy – podsumowanie

16 maja br. odwołano stan epidemii na terytorium RP, nie oznacza to jednak wcale powrotu do stosowania przepisów prawa sprzed pandemii. Uchylenie stanu epidemii powoduje przejście w stan zagrożenia epidemicznego, który zasadniczo nie wiąże się z odstąpieniem od stosowania specjalnych regulacji przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Po 16 maja 2022 roku pracodawcy będą nadal objęci udogodnieniami zawartymi w powołanym akcie prawnym. Dopiero odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego doprowadzi do powrotu stosowania „zwykłych” regulacji prawa pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów