0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Doba pracownicza – pojęcie, konsekwencje jej naruszania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często w aspekcie rozliczania czasu pracy można znaleźć pojęcie doby pracowniczej. Czym ona jest? Jakie są konsekwencje jej naruszenia? Czy doba pracownicza trwa tyle samo w każdym zakładzie? W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Czym jest doba pracownicza?

Doba pracownicza to zakres czasowy liczony zawsze jako kolejne 24 godziny, poczynając od tej, w której zatrudniony rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Rozpoczęcie doby pracowniczej może przypadać na różne godziny w zależności od tego, jak zaplanowana jest praca w harmonogramie danego pracownika. Jest to jednoznaczne z tym, że doba pracownicza nie ma charakteru stałego.

Art. 128 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy

„Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

 1. przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

 2. przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego”.

Doba astronomiczna nie pokrywa się z dobą pracowniczą, trwa ona bowiem od godziny 0:00 jednego dnia do godziny 0:00 dnia drugiego. Doba pracownicza zaczyna się natomiast w chwili rozpoczęcia pracy przez pracownika i trwa przez kolejne 24 godziny.

Doba pracownicza oznacza kolejne 24 godziny, z których 8 przypada na porę nocną, a 16 na porę dzienną, w ciągu których rozliczana jest dobowa norma czasu pracy.

Doba pracownicza a urlop

Doba pracownicza jako jednostka służąca do rozliczenia czasu pracy i do weryfikacji przestrzegania minimalnych okresów odpoczynku dobowego ma również znaczenie w aspekcie ustalenia momentu rozpoczęcia korzystania z urlopu wypoczynkowego. Potwierdza to wyrok z 4 listopada 2010 roku o sygn. akt II PK 116/10.

„Innymi słowy o początku urlopu decyduje rozkład czasu pracy pracownika. W konsekwencji znaczenie ma początek kolejnej doby pracowniczej, a nie ta sama doba kalendarzowa. Dla celów rozliczenia czasu pracy przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – art. 128 § 3 pkt 1 kp”.

Złamanie doby pracowniczej

Bywają przypadki, kiedy naruszenie doby pracowniczej będzie prawnie dopuszczalne. Będą to jednak przypadki szczególne. Pierwszą taką okolicznością, gdy dwukrotna praca w tej samej dobie może być usprawiedliwiona, będzie praca w godzinach nadliczbowych realizowana w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu:

 • ochrony życia lub zdrowia ludzkiego;

 • ochrony mienia lub środowiska;

 • usunięcia awarii.

Sytuacja jest także dopuszczalna w systemie przerywanego czasu pracy, opisanego w art. 139 kp, który polega na pracy według „z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju”. Jak wiemy, system przerywany musi być uzasadniony rodzajem pracy lub jej organizacją.

Jeśli w danej firmie wprowadzono ruchomy czas pracy, to ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi naruszenia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych.

Konsekwencje naruszenia doby pracowniczej

Mogą się zdarzyć sytuacje, na ogół nieplanowane, kiedy dojdzie do wykonania pracy dwa razy w tej samej dobie pracowniczej. W takim przypadku pracownik wypracowuje nadgodziny, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Oczywiście warto wspomnieć, że nadgodziny nie mogą być planowane, zaś zlecać je można tylko w wyjątkowych sytuacjach i nie mogą być stałym elementem planowania czasu pracy pracowników.

Dodatek do pensji wynosi wówczas:

 • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w: nocy, w niedziele i święta, niebędące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto;

 • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych w każdym innym dniu niż wymienionym.

Przykład 1.
Pan Aleksander jest zatrudniony w sklepie jako sprzedawca na dwie zmiany. Pracownik w danym tygodniu pracował od 13:00 do 21:00. Niestety w środę kierownik poinformował go, że kolega z pracy się rozchorował i w kolejnym dniu pan Aleksander powinien przyjść do pracy na godzinę 7:00. W tej sytuacji dochodzi do przekroczenia dobowej normy czasu pracy oraz niezachowania odpoczynku dobowego pracownika, który trwał 10 godzin, tj. od 21:00 do 7:00, przy czym do 11 godzin odpoczynku zabrakło 1 godziny.

Przykład 2.
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, wyjątkowo z powodu dostawy pracodawca zlecił mu pracę w czwartek od 6:00 do 14:00. W dobie roboczej, która rozpoczęła się w czwartek, wystąpiły 2 godziny nadliczbowe (między 6:00 a 8:00). W związku z tym pracownik za 2 godziny nabył prawo do normalnego wynagrodzenia i dodatku ustalonego ze stawki godzinowej jego wynagrodzenia zasadniczego. Warto dodać, że u pracodawcy obowiązywała pora nocna do godziny 7:00, więc dodatek pomiędzy 6:00 a 7:00 będzie wynosił 100%.

Przykład 3.
Pracownik zatrudniony w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku pracował w poniedziałek od 10:00 do 18:00, jego doba pracownicza upłynęła we wtorek o godzinie 10:00 i do tego czasu nie powinien rozpoczynać kolejnej planowej dniówki. Gdyby, pomimo to, pracodawca zaplanował pracę we wtorek od 08:00 do 16:00, to pierwsza i druga wtorkowa godzina robocza przypadałyby w dobie poniedziałkowej i stanowiłyby pracę nadliczbową.

Przykład 4.
Pani Anita jest zatrudniona w równoważnym systemie pracy i ma różne godziny rozpoczęcia pracy. W ubiegłym tygodniu pracowała następująco:

 • poniedziałek – 07:00–15:00;
 • wtorek – 10:00–16:00;
 • środa – 12:00–22:00;
 • czwartek – 11:00–19:00;
 • piątek – 13:00–18:00.

W tej sytuacji doszło do przekroczenia doby pracowniczej w czwartek, ponieważ w środę pani Anita rozpoczęła pracę o godzinie 12:00, zatem jej doba trwa do godziny 12:00 dnia następnego, a w tym przypadku zaplanowano jej pracę już na godzinę 11:00.

Przykład 5.
Norma dobowa czasu pracy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę. Pan Adam świadczy pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00. W piątek pracodawca polecił pracownikowi zostać dłużej w pracy i w efekcie w tym dniu pracownik świadczył pracę do godziny 18:00. Doszło w tym przypadku do przekroczenia normy dobowej czasu pracy o 1 godzinę.

Podsumowanie

Ustalając rozkład czasu pracy pracowników, trzeba pamiętać, aby nie rozpoczynali oni dwukrotnie pracy w tej samej dobie pracowniczej. Jeśli jednak tak się zdarzy, to pracownikowi za naruszenie doby należy wypłacić dodatek za nadgodziny. Jeśli w danym zakładzie występuje przerywany system czasu pracy, wówczas praca dwa raz w tej samej dobie jest dopuszczalna. Jest to jednak wyjątek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów