0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych a stawka 0% VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwość zastosowania zerowej stawki podatku VAT jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ponieważ sprzedawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i jednocześnie nie jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego. W poniższym artykule przeanalizujemy, czy dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych może korzystać ze stawki VAT 0%?

Zerowa stawka podatku VAT

Przedmiotem naszej analizy będzie treść art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT, gdzie możemy przeczytać, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  1. dla placówek oświatowych;
  2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym 

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13–15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Stosownie do art. 83 ust. 15 ustawy dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

W załączniku nr 8 do ustawy stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

  1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  2. drukarki;
  3. skanery;
  4. urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W tym miejscu warto zatem podkreślić, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0-procentową stawką podatku, lecz wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w nim towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

W świetle powyższych regulacji możliwe jest zastosowanie stawki 0% VAT dla dostawy sprzętu komputerowego dla gminy, jednakże musi on być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania dla placówek oświatowych.

Przez placówki oświatowe rozumie się szkoły i przedszkola publiczne oraz niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Dostawa sprzętu komputerowego określonego w załączniku nr 8 do ustawy VAT na rzecz gminy korzysta z zerowej stawki VAT, jeżeli sprzęt ten zostanie nieodpłatnie przekazany do placówek oświatowych. 

Status nabywcy sprzętu komputerowego a możliwość zastosowania zerowej stawki VAT

Zwróćmy uwagę, że w opisanym przypadku kupującym sprzęt komputerowy jest gmina, natomiast faktycznie korzystającym podmiotem jest placówka oświatowa.

Pomimo istnienia tej rozbieżności nie ma przeszkód, aby zastosować stawkę 0% VAT w sytuacji, gdy jako nabywca na fakturze wymieniona jest gmina.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem może być treść interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 20 czerwca 2014 roku (nr ILPP2/443-337/14-2/SJ), gdzie organ podatkowy odniósł się do sytuacji, w której podatnik zawarł umowę z gminą na dostawę komputerów i akcesoriów komputerowych do pracowni w szkole podstawowej i gimnazjum. Umowa zawierała zapis, że faktura zostanie wystawiona na gminę ze stawką 0%. Na fakturze wystawionej na gminę, która była nabywcą i płatnikiem, jako odbiorcę wskazano szkołę i gimnazjum. Przedmiotem dostawy były towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Sprzęt komputerowy został dostarczony do gminy, która zgodnie z umową i protokołem przekazała nieodpłatnie sprzęt do szkoły i gimnazjum. 

Organ podatkowy stwierdził, że gdy przedmiotem dostawy na rzecz gminy były towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w przepisach art. 83 ust. 13–15 ustawy, to przedmiotowa dostawa korzystała z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Pamiętajmy również, że warunkiem ustawowym zastosowania zerowej stawki jest w takim przypadku posiadanie przez podatnika kopii załącznika do umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu oraz kopii protokołu bezpłatnego przekazania do wyposażenia pracowni komputerowej w placówce oświatowej.

Przedsiębiorca może zastosować zerową stawkę VAT również w sytuacji, gdy kupującym sprzęt komputerowy jest gmina, natomiast faktycznym odbiorcą – placówka oświatowa.

Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych a stawka 0% VAT

Organy podatkowe wskazują, że żaden ze wskazanych przepisów nie uzależnia możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy od sposobu, w jaki placówka oświatowa ten sprzęt wykorzysta.

Dla opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 0% istotne jest, aby sprzęt komputerowy – wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy – został przekazany placówce oświatowej.

Ponadto należy spełnić warunki dotyczące posiadania przez dokonującego dostawy, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, odpowiednich dokumentów, których kopie zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Natomiast brak jest w ww. przypisach wskazania co do sposobu wykorzystania sprzętu komputerowego przez placówki oświatowe.

Taką opinię wyraził m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z 4 maja 2022 roku (nr 0112-KDIL1-2.4012.60.2022.1.NF).

Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych, o którym mowa w załączniku nr 8 do ustawy, będzie opodatkowana 0% stawką podatku VAT bez względu na szczegółowy sposób, w jaki ww. placówki będą go wykorzystywały.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jest możliwe zastosowanie zerowej stawki VAT w przypadku sprzedaży sprzętu komputerowego na rzecz gminy. Warunkiem jest jednak, aby taki sprzęt został następnie nieodpłatnie przekazany placówkom oświatowym na ich własne potrzeby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów