0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca a nota - podstawowe różnice

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy na otrzymanej od sprzedawcy fakturze są błędy, skorygować je może faktura korygująca bądź nota korygująca (w przypadku błędów w danych formalnych). Sprawdź, w jakiej sytuacji fakturę powinien skorygować sprzedawca za pomocą faktury korygującej, a kiedy nabywca za pomocą noty księgowej! 

Faktura korygująca - podstawowe informacje

W przypadku gdy wystawiona faktura trafiła do obiegu prawnego (tj. została przekazana nabywcy) oraz jednocześnie posiada błędy rachunkowe lub miała miejsce oczywista omyłka, to sprzedawca ma możliwość sporządzenia do niej faktury korygującej.

Jak wskazuje art. 106j. ust. 1 ustawy o VAT faktura korygującą może być wystawiona przez sprzedawcę w przypadku gdy po wystawieniu faktury (pierwotnej):

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury,

Forma tego rodzaju dokumentu nie jest dowolna. Jak wynika z ust. 2 faktura korygująca powinna zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca, z wyjątkiem faktur korygujących wystawianych do faktur, dla których nie został nadany numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Dalej ust. 2a ww. podstawy prawnej wskazuje, że faktura może zawiera - ale nie musi:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";
 • przyczynę korekty.

Z kolei ust. 3 odnosi się do udzielenia opustu lub obniżki ceny, wówczas podatnik może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

 • zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;
 • może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

Możliwość wystawienia faktury korygującej ma wyłącznie sprzedawca.

Okres rozliczenia faktury korygującej ze względu na przyczynę jej wystawienia

Rozliczenie faktury korygującej zależne jest od powodu jej wystawienia a także od jej rodzaju (korekta zmniejszająca/zwiększająca).

Jeżeli korekta została wystawiona ze względu na kolejne zdarzenie gospodarcze (które nastąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej) mające wpływ na wartość sprzedaży (np. udzielenie upustu), na gruncie VAT księgowanie faktury korygującej:

 • zmniejszającej następuje w dacie, w której uzgodnione zostały warunki wystawienia faktury korygującej z nabywcą/ sprzedawcą,
 • zwiększającej następuje w dacie wystawienia korekty.

Natomiast na gruncie PIT - w dacie jej wystawienia (bez względu na jej rodzaj). 

Jeżeli jednak korekta wynika z błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, na gruncie VAT fakturę korygującą:

 • zmniejszającą należy zaksięgować w dacie, w której uzgodnione zostały warunki wystawienia faktury korygującej z nabywcą/ sprzedawcą,
 • zwiększającą należy ująć w dacie w dacie faktury pierwotnej (korygowanej).

Jeżeli chodzi o rozliczeniu takich korekt a gruncie PIT, następuje ono w dacie wystawienia faktury pierwotnej.

Nota korygująca

Prawo do skorygowania niektórych pomyłek na fakturze pierwotnej ma nabywca zakupionego towaru bądź usługi. Wówczas dokumentem korygującym jest nota korygująca, o której mowa w art. 106k. Aby nabywca miał możliwość jej wystawienia, błąd musi dotyczyć m.in.: 

 • daty wystawienia,
 • nazw oraz adresów sprzedawcy i nabywcy (dotyczy również literówek),
 • numeru NIP obu podatników,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty,
 • nazwy towaru lub usługi.

Przy tego rodzaju fakturze wymagana jest akceptacja wystawcy faktury. W tym przypadku należy zaznaczyć, że taka faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy “NOTA KORYGUJĄCA”,
 • kolejny numer wraz z datą wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,
 • wskazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej.

Podsumowując, w związku z powyższym, niektóre błędy na fakturze mogą zostać skorygowane zarówno przez nabywcę jak i sprzedawcę. Jeżeli chodzi o rozliczenie faktury korygującej - zależne jest ono od jej rodzaju. Dlatego też warto znać podstawowe zasady rozliczenia korekt w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów