0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jedna faktura korygująca do kilku faktur

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedając towary lub świadcząc usługi na rzecz kontrahentów, podatnicy muszą brać pod uwagę konieczność wystawienia korekt spowodowanych czynnikami niezależnymi od nich lub też pomyłkami. Rozumie się przez to zwroty towarów czy też reklamacje oraz błędy w ilości/liczbie i kwotach. Czy wiesz, jakie elementy powinna zawierać jedna faktura korygująca do kilku faktur? Sprawdź!

Kiedy wystawia się faktury korygujące?

Sprzedawca wystawia fakturę korygującą w ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z przepisami podatkowymi fakturę pierwotną koryguje się w przypadku:

 • udzielenia rabatu już po wystawieniu dokumentu,

 • podwyższenia ceny - zwiększenia należności,

 • pomyłki w kwocie lub stawce VAT,

 • pomyłki w cenie,

 • pomyłki w innej pozycji wystawionej faktury (np. ilości/liczbie sprzedanych towarów/usług czy też danych dotyczących stron transakcji).

Faktura korygująca - elementy

Zgodnie z art. 106j ust. 2. ustawy o VATfaktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 • przyczynę korekty;

 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

 • w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2 :

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

 • może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Przykład 1.

Podatnik chce udzielić rabatu względem jednego z kontrahentów na zakup jednego z produktów w I kwartale 2016 roku. Rabat może zostać udokumentowany zbiorczą fakturą korygującą. Należy jednak pamiętać, że wystawiona korekta musi zawierać wszystkie odpowiednie dane.

Jedna faktura korygująca do kilku faktur

Jeśli korekta wystawiana jest w odniesieniu do konkretnego towaru czy usługi zawartych na jednej fakturze, wystawienie korekty nie powinno sprawić problemu. Pojawia się on jednak gdy przedsiębiorca chce aby wystarczyła jedna faktura korygująca do kilku faktur. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi nie ma zakazu wystawiania zbiorczej faktury korygującej odnoszącej się do większej liczby faktur czy też do pewnego przedziału czasowego.

Obecnie nie ma obowiązku podawania na zbiorczej fakturze korygującej kwot, jakie zawarte były na poszczególnych fakturach, konieczne jest jednak zawarcie kwot poprawnych - o zmienionych wartościach. Jedna faktura korygująca do kilku faktur musi zatem zawierać ostateczne wartości korekt zmienianych pozycji. 

Zbiorcza faktura korygująca

Zbiorcza faktura korygująca może być wystawiona do więcej niż jednej faktury pierwotnej. Oznacza to, że jedna taka faktura może korygować kilka, a nawet kilkadziesiąt wystawionych wcześniej dokumentów.

Zbiorcza korekta zmniejszająca podstawę opodatkowania powinna zawierać informację o okresie, do którego odnosi się udzielany rabat, opust lub obniżka.

Istnieje również możliwość wystawienia uproszczonej zbiorczej faktury korygującej. Faktura taka nie musi zawierać NIP-u nabywcy, nazwy towaru czy usługi oraz dat sprzedaży, konieczne jest jednak, aby widniał na niej okres, za jaki faktura została wystawiona. Uproszczona zbiorcza faktura korygująca może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy został udzielony zbiorczy rabat na rzecz określonego nabywcy, dodatkowo musi on obejmować wszystkie transakcje zawarte z kontrahentem w danym okresie. W związku z czym nie ma możliwości wystawienia takiej faktury, jeśli rabat został udzielony na część świadczonych usług czy dostarczonych towarów.

Przykład 2.

Pan Janusz chce udzielić rabatu kontrahentowi na wszystkie zakupione towary w I kwartale 2016 roku. W takim wypadku możliwe jest wystawienie uproszczonej zbiorczej faktury korygującej.

Jedna faktura korygująca do kilku faktur w walucie obcej

Zbiorcza faktura korygująca nie zmienia daty powstania przychodu, wpływa ona jedynie na jego wysokości. W związku z tym przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury pierwotnej.

Stanowisko takie zgodne jest zarówno z wyrokami WSA, jak i NSA.

Potwierdzenie znajdziemy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 sierpnia 2012 r., o sygnaturze akt II FSK 180/11.

Jedna faktura korygująca do kilku faktur - ujęcie w KPiR

Od początku roku 2016 obowiązują nowe przepisy odnośnie do ujmowania w KPiR faktur korygujących. Ujęcie faktury korygującej przychód w KPiR zależne jest od przyczyn jej wystawienia.

W przypadku gdy wystawiana jest jedna faktura korygująca do kilku faktur z powodu udzielenia rabatu czy też zwrotu towaru, korektę należy ująć w okresie, w którym wystawiona została zbiorcza faktura korygująca. Jeśli wystawienie zbiorczej faktury korygującej spowodowane było popełnieniem błędu przy wystawianiu faktur pierwotnych, zbiorcza faktura korygująca powinna zostać ujęta w ewidencji w okresie wystawienia faktur pierwotnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów