Poradnik Przedsiębiorcy

Eksport towarów - jak prawidłowo rozliczyć?

Przedsiębiorcy obok dokonywania wewnątrzwspólnotowych transakcji na terenie Unii Europejskiej, mogą również zawierać transakcje z podmiotami spoza Wspólnoty. Przedsiębiorcy często nie wiedzą jak prawidłowo należy udokumentować i rozliczyć eksport towarów. Poniżej przedstawiamy rozwiązanie tego problemu.

Eksport towarów - kiedy mamy z nim do czynienia?

Jedną z takich transakcji może być eksport towarów, który stanowi potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni);

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Eksport towarów, tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów również korzysta z preferencyjnego opodatkowania według stawki 0%.

Ważne!

Dokonując eksport towarów muszą zostać spełnione określone warunki, aby podatnik mógł korzystać z preferencyjnej stawki VAT. Wywóz ten:

  • następuje z Polski poza terytorium Unii Europejskiej,

  • jest wykonany w ramach dostawy towarów,

  • został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,

  • został dokonany przez dostawcę bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski.

Miejscem opodatkowania w przypadku eksportu towarów do krajów trzecich będzie kraj przeznaczenia. Przykładowo, w przypadku eksportu towarów z Polski na Ukrainę będzie to kraj przeznaczenia, czyli Ukraina.

Aby rozpoznać eksport towarów, ich wywóz powinien zostać potwierdzony przez urząd celny w sposób określony przepisami celnymi. Dodatkowo, eksportowane towary przed opuszczeniem UE poddawane są kontroli celnej. Tym samym urząd celny nadzoruje, czy przedstawione w zgłoszeniu celnym towary są zgodne z tymi zgłoszonymi do wywozu poza terytorium UE. Urzędem celnym wyprowadzenia (jak jest nazywany) jest zazwyczaj ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty.

Urzędem celnym wyprowadzenia może być również:

  • urząd wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba eksportera – w przypadku towarów wywożonych rurociągami i w przypadku energii elektrycznej - lub

  • urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary są przejmowane w ramach jednolitej umowy przewozu w celu transportu z obszaru celnego Wspólnoty przez towarzystwa kolejowe, organy pocztowe, towarzystwa lotnicze lub przedsiębiorstwa żeglugowe.