Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup używanego samochodu w UE przez podatnika zwolnionego z VAT

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, ma prawo do zakupu nowego pojazdu lub używanego w Unii Europejskiej. Dokonując jednak takiej transakcji, należy liczyć się z obowiązkami na gruncie ustawy o VAT. Jak zatem rozliczyć zakup używanego samochodu w UE, dokonany przez podatnika zwolnionego z VAT?

Definicja używanego pojazdu w ustawie o VAT

Ustawa o VAT nie wyjaśnia pojęcia samochodu używanego, ale wyjaśnia, czym są nowe środki transportu. Na tej podstawie, tworząc definicję używanego samochodu, można określić jako pojazd, którego stan licznika wskazuje, iż przejechał ponad 6.000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 m-cy.

Moment dopuszczenia do użytku to dzień, w którym pojazd:

  • został pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego*, lub

  • po raz pierwszy podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego*,

w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.


* W przypadkach, gdy nie jest możliwe ustalenie wskazanych dat, za moment dopuszczenia do użytku uznaje się dzień, w którym został wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub po raz pierwszy został użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

 

Istotnym jest fakt, że aby uznać samochód za używany, wystarczy przekroczenie jednego z wymienionych parametrów. Zatem jeżeli samochód przed zakupem przejechał więcej niż 6.000 km, to nawet jeżeli od daty dopuszczenia go do użytku upłynęło mniej niż 6 miesięcy, można go zdefiniować jako samochód używany.  

Rozliczenie zakupu używanego pojazdu w UE przez podatnika zwolnionego z VAT

W przypadku zakupu samochodów używanych z UE dla celów poprawnego rozliczenia podatkowego istotne jest, od kogo pojazd został zakupiony oraz jaka była wartość zakupu.

Status podatkowy zagranicznego sprzedawcy

Status podatkowy nabywcy

Dokument sprzedaży

Rozliczenie transakcji

Obowiązkowe deklaracje VAT

czynny podatnik podatku od wartości dodanej (inaczej VAT)

zwolniony z VAT niezarejestrowany dla celów VAT-UE

faktura - zasady ogólne

zasady ogólne


lub


WNT*

brak


VAT-8*

VAT-UE*

VAT-23*

czynny podatnik podatku od wartości dodanej (inaczej VAT)

zwolniony z VAT niezarejestrowany dla celów VAT-UE

faktura VAT marża

zasady ogólne

brak

podatnik zwolniony z VAT

zwolniony z VAT niezarejestrowany dla celów VAT-UE

rachunek

zasady ogólne

brak

osoba prywatna

zwolniony z VAT niezarejestrowany dla celów VAT-UE

umowa sprzedaży

zasady ogólne

brak

czynny podatnik podatku od wartości dodanej (inaczej VAT)

zwolniony z VAT zarejestrowany dla celów VAT-UE

faktura - zasady ogólne

WNT

VAT-8

VAT-UE

VAT-23

czynny podatnik podatku od wartości dodanej (inaczej VAT)

zwolniony z VAT zarejestrowany dla celów VAT-UE

faktura VAT marża

zasady ogólne

brak

podatnik zwolniony z VAT

zwolniony z VAT zarejestrowany dla celów VAT-UE

rachunek

zasady ogólne

brak

osoba prywatna

zwolniony z VAT zarejestrowany dla celów VAT-UE

umowa sprzedaży

zasady ogólne

brak

* gdy wartość zakupionego pojazdu powyżej 50.000 zł

Zakup używanego samochodu w UE od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Dokonując zakupu pojazdu z kraju UE od osoby prywatnej dla celów firmowych, przedsiębiorca, będący podatnikiem VAT, korzystającym ze zwolnienia, rozlicza zakup używanego samochodu na podstawie umowy sprzedaży zawartej z osobą sprzedającą. Wartość zakupu, określona na umowie, będzie podstawą określenia wartości początkowej środka trwałego, jakim będzie zakupiony samochód. Będzie ona również podstawą do naliczania amortyzacji.  

Uwaga!

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu, przewyższającej równowartość 20.000 euro, przeliczonej na złote (PLN) według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania (czyli z dnia wniesienia do ewidencji środków trwałych).

 

W przypadku zakupu w walucie obcej dla celów określenia wartości początkowej stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień

Ważne!

W przypadku zakupu używanego samochodu z UE od osoby prywatnej nie wystąpi WNT!