Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty w działalności gospodarczej a KUP

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty w działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że kwalifikuje się do nich tylko te, poniesione w celu uzyskania przychodów, co do których podatnik jest w stanie wykazać bezpośredni związek z prowadzeniem działalności, a ich poniesienie wpływa na wielkość osiąganych profitów. W przypadku, gdy wydatki wpływają pośrednio na ich uzyskanie, są także uznawane za koszty, które mimo, że nie skutkują bezpośrednio zwiększeniem przychodów podatnika, to pozwalają mu na utrzymanie ich istniejącego źródła oraz uzyskanie z niego korzyści na niezmienionym poziomie.

Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 • opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży formularz VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 • wyrobienie pieczątki,
 • założenie konta w banku,
 • zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 • zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 • zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

Jakie wydatki ponosimy w działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z regularnym odprowadzaniem składek na:

Oprócz powyżej wymienionych kosztów można wymienić jeszcze inne, które przedsiębiorca ponosi w trakcie prowadzenia działalności:

 • opłaty za Internet,
 • opłaty za telefon (abonament, doładowania),
 • opłaty za prowadzenie konta bankowego,
 • opłaty za przelewy bankowe, odsetki od kredytów oraz pożyczek bankowych,
 • zakup paliwa,
 • opłaty związane z utrzymaniem samochodu np. ubezpieczenie, wymiana opon, naprawy samochodowe, zakupione akcesoria do samochodu,
 • amortyzacja samochodu i innych środków trwałych,
 • usługi księgowe,
 • usługi reklamowe,
 • zakup materiałów biurowych,
 • ubezpieczenie lokalu lub środków trwałych,
 • usługi ochroniarskie, monitoring,
 • opłata za czynsz lub wynajem,
 • opłaty za energię, wodę,
 • podatki od nieruchomości bądź samochodów ciężarowych,
 • wynagrodzenia dla pracowników.

Koszty w działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów

Wydatki wyłączone z możliwości zaliczenia ich do kosztów zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to np.:

 • wydatki niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą jak zakup materiałów budowlanych na potrzeby własne lub powszechnie noszonych ubrań (wydatki o znamionach prywatnych),
 • część kosztów, która nie jest związana z działalnością gospodarczą (proporcjonalnie) – w przypadku używania prywatnych urządzeń do celów biznesowych, np. telefonu, programu komputerowego lub samochodu,
 • wydatki na nabycie gruntów,
 • kary oraz grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od nich,
 • koszty nabycia i unowocześnienia środków trwałych np. lokalu, domu, maszyn i urządzeń, wyposażenia, samochodu (w koszty trafiają dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne),
 • dodatkowe koszty (prawne, sądowe, notarialne) ponoszone w celu nabycia środków trwałych (również w koszty trafiają poprzez odpisy amortyzacyjne danego środka trwałego),
 • podatek dochodowy, podatku od spadków i darowizn,
 • wydatki na spłatę pożyczek/ kredytów w części kapitałowej,
 • wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
 • wierzytelności odpisane jako przedawnione.

Oprócz wyżej wymienionych, kosztami będą także zakupy surowców oraz materiałów, wykorzystane w procesach produkcyjnych.

To, jakie koszty mogą wystąpić w danej firmie jest uzależnione oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Aby poniesione wydatki zostały uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą mieć bezpośredni lub pośredni związek z uzyskiwanym przez przedsiębiorcę przychodem.