0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Internetowe programy partnerskie - opodatkowanie przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy coraz częściej zaczynają zarabiać pieniądze za pomocą internetu. W tym celu przystępują do różnego typu programów partnerskich. Jednak kwestie ich rozliczania, jak wskazuje praktyka, przysparzają im problemów. Często kończą się one sporem z organami podatkowymi. W jaki sposób są opodatkowane internetowe programy partnerskie?

Internetowe programy partnerskie - jak rozliczać?

Ustawa o PIT zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów.

Na gruncie ustawy o PIT podstawowe znaczenie dla opodatkowania osiąganych dochodów ma ich prawidłowe zakwalifikowanie. Ważne jest również określenie, czy mamy do czynienia w przypadku współpracy w ramach internetowych programów partnerskich z działalnością gospodarczą, czy też z innym źródłem przychodu.

Na gruncie ustawy o PIT działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT.

Najem powierzchni internetowej

Problematyka, na gruncie przepisów ustawy o PIT, odpowiedniego kwalifikowania przychodów z tytułu udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej była przedmiotem interpretacji zarówno organów podatkowych, jak i orzecznictwa sądowego. W przypadku udostępniania powierzchni na reklamę dochody te można opodatkować w ramach dwóch różnych źródeł przychodów, tj.:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • odrębnego źródła przychodów, którym jest najem.

Organy podatkowe prezentowały stanowisko, zgodnie z którym przychody z najmu powierzchni powinny być rozliczone bezwzględnie jako przychody z działalności gospodarczej.

Jednak sądy administracyjne stały na stanowisku, iż w przypadku gdy wynajem powierzchni nie jest dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów z najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sądy wskazały, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

Stanowisko takie możemy odnaleźć m.in. w wyroku NSA z 9 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1548/10 czy wyroku NSA z 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2485/10.

Mając na uwadze powyższe wyroki, Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 5 września 2014 r., nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, w której stwierdził m.in., że:

(...) osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT (…).

Przychód z tytułu recenzji

Popularne staje się zamieszczanie na swoich stronach internetowych recenzji produktów w ramach programów partnerskich, za które twórcy stron otrzymują stosowne wynagrodzenie.

Źródła przychodów zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ustawy o PIT. W ust. 1 pkt 9 tego przepisu wskazane zostały inne źródła.

Przychody z tzw. innych źródeł zostały zdefiniowane w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Na podstawie tego przepisu za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Użyte w tym przepisie sformułowanie w szczególności wskazuje, że zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, niezaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem.

Dlatego też należy uznać, iż przychody z tytułu uczestnictwa programie internetowym dotyczącym umieszczenia recenzji należy zakwalifikować do innych źródeł. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z 11 października 2016 r., sygn. IBPB-2-2/4511-676/16-1/KRB, gdzie możemy przeczytać:

(…) przychód (dochód) uzyskany z tytułu uczestnictwa w opisanym we wniosku programie stanowi jak słusznie twierdzi Wnioskodawca przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Momentem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym będzie moment, w którym środki pozostawione są do dyspozycji, czyli najczęściej - moment ich wpływu na konto. Przychód należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za dany rok podatkowy i dokonać obliczenia podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli w zależności od sumy łącznych dochodów uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym przy uwzględnieniu pierwszego lub drugiego progu podatkowego tj. 18% i 32%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów