Poradnik Przedsiębiorcy

Biuro nieruchomości - jak założyć krok po kroku

Biuro nieruchomości pomysłem na biznes? Oczywiście! Zwłaszcza po deregulacji zawodów w 2014 roku, od którego momentu pośrednik nieruchomości nie musi posiadać licencji zawodowej. Jak założyć biuro nieruchomości i jakie formalności się z tym wiążą? Te i inne kwestie opisuje poniższy artykuł.

Ogólna charakterystyka biura nieruchomości 

Działalność biura nieruchomości polega między innymi na:

- łączeniu stron transakcji chcących nabyć, zbyć, wynająć lub wydzierżawić nieruchomość,

- weryfikowaniu stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości,

- prezentowaniu nieruchomości,

- prowadzeniu negocjacji,

- doradztwie,

- zbieraniu danych i dokumentów,

- braniu udziału w uzgadnianiu treści umów.

Szczegółowy zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawarty jest w umowie pośrednictwa, wymaga ona formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dobre biuro nieruchomości zajmuje się wszystkim kompetentnie, bada stan nieruchomości, jej historię i stan prawny. Jeżeli to konieczne służy radą w razie ewentualnych problemów i organizuje spotkanie z prawnikiem. Jest w stanie załatwić wszystkie pozwolenia i dokumentacje związane z nieruchomością, m.in. plany zagospodarowania czy wypisy z ewidencji gruntów. Na koniec pomoże uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny i umówi z notariuszem.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem biura nieruchomości

Ze względu na deregulację zawodów od 1 stycznia 2014 roku działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami nie wymaga już posiadania licencji zawodowej. Nie są także konieczne inne licencje, zezwolenia czy koncesje. W praktyce każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, może założyć biuro nieruchomości.

Dopuszczalne formy prowadzenia biura nieruchomości

Biuro nieruchomości może być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki: cywilnej, osobowej lub kapitałowej. W ramach spółki osobowej biuro nieruchomości można otworzyć jako spółka jawna, spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, natomiast spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Podejmując decyzję co do formy prowadzenia działalności należy wziąć pod uwagę, że zasadniczą różnicą pomiędzy poszczególnymi formami są zasady, które je regulują. Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna są regulowane przez kodeks cywilny, z kolei spółkę osobową i kapitałową szczegółowo regulują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG, natomiast spółki prawa handlowego rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Ważne!

Wniosek CEIDG-1 składany do ewidencji przedsiębiorców osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS, GUS oraz naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ubezpieczenie OC dla biura nieruchomości

Wykonując czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Informacja o posiadanym ubezpieczeniu powinna być zamieszczana w treści zawieranych umów pośrednictwa.

Na etapie rejestracji działalności gospodarczej ubezpieczenie OC nie jest wymagane, konieczne jest jednak nabycie go przed wykonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem.

Określenie PKD dla biura nieruchomości

Biuro nieruchomości prowadzone jest pod symbolem PKD 68.31.Z. Obejmuje działalność w zakresie:

  • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,

  • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.