Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od podatku a działalność gospodarcza

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu. Dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji rocznej.

Kwota wolna od podatku - dla kogo?

Kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie tym podatnikom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Z preferencji podatkowej nie będą mogli zatem skorzystać ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową lub podatkiem liniowym. Jeśli podatnik uzyskuje dochody z kilku źródeł, które opodatkowane są różnymi sposobami, np. ryczałtem oraz według skali, również może skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku, ale wyłącznie za dochód rozliczany według skali.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy

Wysokość stawki podatku oraz prawo do ujęcia kwoty zmniejszającej podatek zależy od wysokości dochodu.

Podstawa obliczenia podatku:

Podatek:

do

ponad

85 528 zł

 

18% -  556 zł 02 gr (kwota zmniejszająca podatek)

 

85 528 zł

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W myśl art. 63 Ordynacji podatkowej kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.

Kwota wolna od podatku od 2018 roku

W 2018 roku progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. W związku z tym w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek uwzględniana w bieżących zaliczkach wynosi 556 zł 02 gr w skali roku. Z kolei w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (556 zł 02 gr).

W trakcie trwania roku podatkowego podatnicy odliczają kwotę zmniejszającą podatek zgodnie z powyższą zasadą. Natomiast podczas sporządzania zeznania rocznego, kwota zmniejszająca podatek będzie podlegała korekcie.

Podczas generowania zeznania rocznego za rok 2017, kwota zmniejszająca podatek wynosi:

Podstawa opodatkowania (dochód)

Kwota zmniejszająca podatek 2017

Podstawa opodatkowania (dochód)

Kwota zmniejszająca podatek 2018

nieprzekraczająca kwoty 6600 zł

1188 zł

nieprzekraczająca kwoty 8000 zł

1440 zł

od 6600 zł i nieprzekraczająca kwoty 11 000 zł

1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł

od 8000 zł i nieprzekraczająca kwoty 13 000 zł

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

wyższa od 11 000 zł i nieprzekraczająca kwoty 85 528 zł

556 zł 02 gr

wyższa od 13 000 zł i nieprzekraczająca kwoty 85 528 zł

556 zł 02 gr

wyższa od 85 528  zł i nieprzekraczająca kwoty 127 000 zł

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

wyższa od 85 528 zł i nieprzekraczająca kwoty 127 000 zł

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

wyższa od 127 000 zł

nie występuje

wyższa od 127 000 zł

nie występuje

Działalność gospodarcza i praca na etat

Osoby uzyskujące dochody z dwóch różnych źródeł muszą pamiętać, że przysługuje im tylko jedna kwota wolna od podatku. W przypadku prowadzenia własnej firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz jednoczesnej pracy na etacie podatnik powinien wiedzieć, że kwotę wolną od podatku w pierwszej kolejności należy rozliczyć z tytułu prowadzonej działalności.

W związku z powyższym przedsiębiorca-pracownik powinien zgłosić w zakładzie pracy, iż rezygnuje z prawa do odliczeń kwoty wolnej od podatku przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej przez pracodawcę.

Obowiązek złożenia deklaracji rocznej

Z obowiązku składania deklaracji rocznej zwolnione są wyłącznie osoby, które w danym roku nie uzyskały żadnych dochodów oraz nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z tym, nawet jeśli w danym roku podatkowym przedsiębiorca nie osiągnie dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku, deklarację do urzędu skarbowego złożyć musi. Przy dochodach nieprzekraczających kwoty wolnej od podatku, podatnik nie zapłaci jednak podatku, a kwota zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych w ciągu roku zostanie mu w całości zwrócona.