0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca prowadzący działalność?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powinnością zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców jest płacenie podatków. Podatki pobierane jako obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa stanowią jego główne źródło dochodów oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Sprawdź, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca, jak i osoby prywatne, zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Pozostałe podatki płatne są w zależności od wybranej formy rozliczeń, posiadanego majątku czy zakresu korzystania ze środowiska. Zatem konkretnie, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, który płacony jest od dochodu przedsiębiorcy. Jego wysokość oraz termin zapłaty uzależnione są od wybranej formy opodatkowania.

Skala podatkowa

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest skala podatkowa. Obecne stawki (17% i 32%) obowiązują od 2020 roku. W przypadku tej formy opodatkowania dochód do wysokości 85 528 zł opodatkowany jest 17% stawką podatkową, powyżej tej kwoty dochód opodatkowany jest stawką 32%. Forma ta jest opłacalna w przypadku rozliczeń wspólnych z małżonkiem, gdzie jedna osoba osiąga bardzo niski lub zerowy dochód, zaś druga osoba posiada bardzo wysokie zarobki.

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego, według której opodatkowany jest dochód, wynosi 19%. Po wyborze tej formy rozliczania stosuje się ją do wyliczania podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą wyłącznie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Minusem tej formy jest brak kwoty wolnej od podatku, brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz brak ulg podatkowych. Jej wybór może przynieść z kolei znaczące korzyści osobom, które osiągają bardzo wysokie dochody, mocno powyżej 85 tys. zł rocznie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to zryczałtowana forma opłacania podatku dochodowego. W tym przypadku opodatkowaniu nie podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, lecz sam przychód. Z tej formy opodatkowani skorzystać mogą podatnicy zakładający działalność, o ile wybiorą ryczałt jako formę rozliczania lub też podatnicy, którzy zadeklarowali chęć rozliczania się w formie ryczałtu, a ich przychód z działalności nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 250 000 euro. Do przeliczenia używa się kursu ogłoszonego przez NBP z 1 dnia roboczego października roku poprzedniego. W przypadku tej formy opodatkowania przychody opodatkowuje się według 8 stawek podatkowych w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy 6 podstawowych stawek: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, dodatkowo bardzo rzadko spotyka się przychody opodatkowane według stawki 10% lub 2%. Od 2021 roku zlikwidowana będzie stawka 20% i dodana zostanie stawka 15%.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania dochodu, najprostszą dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek cywilnych. Jej cechą charakterystyczną jest to, że wysokość należnego do zapłaty podatku nie jest zależna od osiągniętych przez podatnika dochodów. Opodatkowanie w formie karty podatkowej opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16 (deklarację tę składa się do 20 stycznia danego roku).

Podatnicy rozliczający się według karty podatkowej mają obowiązek co miesiąc uiszczać stałą kwotę podatku do urzędu. Podatek płatny jest do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za grudzień przedsiębiorca musi się rozliczyć do 28 dnia tego miesiąca. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą wyłącznie podatnicy prowadzący ściśle określony rodzaj działalności. Jak wcześniej wspomniano, kwota ta nie jest zależna od osiągniętych dochodów tylko od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,

 • liczby zatrudnianych pracowników,

 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie działalność jest prowadzona.

Dość istotnymi wadami tej formy opodatkowania jest konieczność zapłaty podatku niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo osiągnęło zysk, czy też stratę. Problematyczną kwestią jest również określenie zdolności kredytowej, ponieważ nie jest znana kwota osiągniętych dochodów poparta dokumentacją. Jakie podatki musi płaci przedsiębiorca poza podatkiem dochodowym?

Podatek od towarów i usług

Podatek VAT stanowi prawie połowę dochodów uzyskiwanych przez państwo z tytułu podatków. Jest to podatek od wartości dodanej, nakładany na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki, którym obciążony jest końcowy nabywca. Rozliczenie podatku polega na odliczeniu od podatku należnego (z tytułu sprzedaży) podatku naliczonego (związanego z zakupem). Dzięki temu teoretycznie podatek VAT jest dla przedsiębiorców obojętny. W związku z koniecznością dostosowywania przepisów krajowych do regulacji unijnych, przepisy regulujące podatek VAT zmieniają się bardzo często.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Dodatkowo wyróżniamy stawki:

 • 8% - związana z budownictwem mieszkaniowym,

 • 5% - obejmuje produkty rolne oraz inwentarz żywy,

 • 0% - obejmująca import oraz eksport towarów,

 • 4% - dla świadczenia usług przewozu osób - taxi.

Dodatkowo możliwe jest skorzystanie ze stawki zwolnionej (zw) oraz nie podlega (np).

Należy pamiętać, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT, niektóre podmioty ze względu na wysokość obrotów lub specyfikę działalności mogą skorzystać ze zwolnienia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych nakładany jest na niektóre rodzaje transakcji pojawiających się w obrocie gospodarczym.

Podatkowi temu podlegają:

 • umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych,

 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

 • umowy dożywocia,

 • umowy darowizny,

 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,

 • ustanowienie hipoteki,

 • umowy depozytu nieprawidłowego,

 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

 • umowy spółki.

Wysokość stawki PCC zależna jest od rodzaju umowy, jednak najczęściej spotyka się 1% lub 2% wartości zawieranej transakcji.

Najpowszechniejszą sytuacją, w której należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych jest zakup samochodu na firmę od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Już wiemy jakie podatki musi płacić przedsiębiorca dokonując zakupu od osoby prywatnej. Jakie inne okoliczności nakładają obowiązek zapłaty podatków?

Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są posiadane nieruchomości takie jak grunty, budynki i budowle. Wysokość podatku ustala gmina, tak że w zależności od położenia nieruchomości może być ona różna.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze często decydują się na zarejestrowanie działalności w miejscu zamieszkania. W przypadku takiego rozwiązania konieczne jest zgłoszenie do gminy faktu prowadzenia działalności w miejscu zamieszkania w celu ustalenia, czy podatek od nieruchomości nie wzrośnie w związku z prowadzoną w nim działalnością. Zmiana stawki podatku ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy całe mieszkanie lub wydzielona cześć służą wyłącznie celom działalności, jeśli mieszkanie czy dom służą zarówno celom działalności gospodarczej, jak i mieszkaniowym nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania.

Podatek od środków transportowych

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w przypadku gdy posiada samochody ciężarowe? Poza podatkiem dochodowym, który jest nieodzownym obowiązkiem musi wówczas pamiętać jeszcze o podatku od środków transportowych, który jest podatkiem lokalnym. Podatnikami zobowiązanymi do zapłaty tego świadczenia są dokładniej mówiąc posiadacze:

 • samochodów ciężarowych,

 • ciągników siodłowych i balastowych,

 • przyczep oraz naczep,

 • autobusów.

Podatek płatny jest na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby firmy. Stawki ustalane są przez każdą z gmin osobno. Dodatkowo należy w gminie złożyć deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstaje w ciągu roku, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w tym terminie należy również dokonać korekty.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca następnego po dokonaniu rejestracji pojazdu. Natomiast wygasa pod koniec miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach. Pierwsza część do 15 lutego, druga do 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie trwania roku podatkowego, opłata pobierana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, których obowiązek podatkowy dotyczył.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Ochrona środowiska nie jest podatkiem a opłatą ale również jest obowiązkiem zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Powinna ona polegać na unikaniu czynów prowadzących do degradacji środowiska oraz podejmowaniu działań sprzyjających przywracaniu równowagi w przyrodzie. Opłata środowiskowa dotyczy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności używają maszyn, urządzeń czy też pojazdów emitujących do środowiska szkodliwe substancje. Opłata środowiskowa pobierana jest w przypadku:

 • wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów,

 • wprowadzania ścieków do ziemi lub wód,

 • składowania odpadów,

 • poboru wód.

Obowiązek uiszczania opłaty środowiskowej dotyczy również przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

 • upraw rolnych,

 • chowu lub hodowli zwierząt,

 • ogrodnictwa lub warzywnictwa,

 • rybactwa śródlądowego,

 • leśnictwa.

Dodatkowo opłata środowiskowa powinna być uiszczana przez podmioty wykonujące zawody takie jak: zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk i indywidualnych praktyk specjalistycznych. Opłata środowiskowa może być również wymagana od osoby prywatnej wykonującej czynności, w których konieczne są pozwolenia ze względu na zakres korzystania ze środowiska.

Opłatę środowiskową składa się do urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 31 marca następnego roku, za rok poprzedni. Przewidziane zostały zwolnienia odnośnie do zapłaty opłaty środowiskowej. Jeśli należność za dany rok nie przekracza wartości 800 zł, podatnik jest zwolniony z jej uiszczania (art. 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska). Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to ze złożenia deklaracji środowiskowej.

Odpowiedź na pytanie jakie podatki musi płacić przedsiębiorca zależy więc od tego jakich czynności dokonuje prowadząc działalność. Pewnym natomiast dla każdego przedsiębiorcy jest podatek dochodowy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów