Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Powinnością zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców jest płacenie podatków. Podatki pobierane jako obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa stanowią jego główne źródło dochodów oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Sprawdź, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca, jak i osoby prywatne, zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Pozostałe podatki płatne są w zależności od wybranej formy rozliczeń, posiadanego majątku czy zakresu korzystania ze środowiska. Zatem konkretnie, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, który płacony jest od dochodu przedsiębiorcy. Jego wysokość oraz termin zapłaty uzależnione są od wybranej formy opodatkowania.

Skala podatkowa

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest skala podatkowa. Obecne stawki (18% i 32%) obowiązują od 2009 roku. Do kwoty 3 091 zł dochodu nie opodatkowuje się, jest to tzw. kwota wolna od podatku. W przypadku tej formy opodatkowania dochód do wysokości 85 528 zł opodatkowany jest 18% stawką podatkową, powyżej tej kwoty dochód opodatkowany jest stawką 32%. Forma ta jest opłacalna w przypadku rozliczeń wspólnych z małżonkiem, gdzie jedna osoba osiąga bardzo niski lub zerowy dochód, zaś druga osoba posiada bardzo wysokie zarobki.

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego, według której opodatkowany jest dochód, wynosi 19%. Po wyborze tej formy rozliczania stosuje się ją do wyliczania podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą wyłącznie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Minusem tej formy jest brak kwoty wolnej od podatku, brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz brak ulg podatkowych. Jej wybór może przynieść z kolei znaczące korzyści osobom, które osiągają bardzo wysokie dochody, mocno powyżej 85 tys. zł rocznie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to zryczałtowana forma opłacania podatku dochodowego. W tym przypadku opodatkowaniu nie podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, lecz sam przychód. Z tej formy opodatkowani skorzystać mogą podatnicy zakładający działalność, o ile wybiorą ryczałt jako formę rozliczania lub też podatnicy, którzy zadeklarowali chęć rozliczania się w formie ryczałtu, a ich przychód z działalności nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 250 000 euro. Do przeliczenia używa się kursu ogłoszonego przez NBP z 1 dnia roboczego października roku poprzedniego. W przypadku tej formy opodatkowania przychody opodatkowuje się według 7 stawek podatkowych w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy 5 podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, dodatkowo bardzo rzadko spotyka się przychody opodatkowane według stawki 10% lub 2%.

Uwaga!

Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania dochodu, najprostszą dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek cywilnych. Jej cechą charakterystyczną jest to, że wysokość należnego do zapłaty podatku nie jest zależna od osiągniętych przez podatnika dochodów. Opodatkowanie w formie karty podatkowej opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16 (deklarację tę składa się do 20 stycznia roku następującego po roku którego dotyczy deklaracja).

Podatnicy rozliczający się według karty podatkowej mają obowiązek co miesiąc uiszczać stałą kwotę podatku do urzędu. Podatek płatny jest do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za grudzień przedsiębiorca musi się rozliczyć do 28 dnia tego miesiąca. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą wyłącznie podatnicy prowadzący ściśle określony rodzaj działalności. Jak wcześniej wspomniano, kwota ta nie jest zależna od osiągniętych dochodów tylko od:

  • rodzaju prowadzonej działalności,

  • liczby zatrudnianych pracowników,

  • liczby mieszkańców gminy, na której terenie działalność jest prowadzona.

Dość istotnymi wadami tej formy opodatkowania jest konieczność zapłaty podatku niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo osiągnęło zysk, czy też stratę. Problematyczną kwestią jest również określenie zdolności kredytowej, ponieważ nie jest znana kwota osiągniętych dochodów poparta dokumentacją. Jakie podatki musi płaci przedsiębiorca poza podatkiem dochodowym?

Podatek od towarów i usług

Podatek VAT stanowi prawie połowę dochodów uzyskiwanych przez państwo z tytułu podatków. Jest to podatek od wartości dodanej, nakładany na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki, którym obciążony jest końcowy nabywca. Rozliczenie podatku polega na odliczeniu od podatku należnego (z tytułu sprzedaży) podatku naliczonego (związanego z zakupem). Dzięki temu teoretycznie podatek VAT jest dla przedsiębiorców obojętny. W związku z koniecznością dostosowywania przepisów krajowych do regulacji unijnych, przepisy regulujące podatek VAT zmieniają się bardzo często.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Dodatkowo wyróżniamy stawki:

  • 8% - związana z budownictwem mieszkaniowym,

  • 5% - obejmuje produkty rolne oraz inwentarz żywy,

  • 0% - obejmująca import oraz eksport towarów,

  • 4% - dla świadczenia usług przewozu osób - taxi.

Dodatkowo możliwe jest skorzystanie ze stawki zwolnionej (zw) oraz nie podlega (np).

Należy pamiętać, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT, niektóre podmioty ze względu na wysokość obrotów lub specyfikę działalności mogą skorzystać ze zwolnienia.