Poradnik Przedsiębiorcy

Jednorazowe wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika

Pracownik, który pracuje u nas już trzeci rok, złożył wniosek na początku roku o urlop wypoczynkowy w całym przysługującym mu wymiarze, tj. 20 dni. Czy jednorazowe wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest zgodne z prawem? Co w przypadku zakończenia współpracy z pracownikiem w trakcie roku? Czy będzie musiał zapłacić pracodawcy za “nadwyżkę” urlopu?

Jan, Kielce

 

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw pracowniczych, opisanym w Kodeksie pracy. Dokument ten określa dokładne zasady naliczania urlopu pracownikom oraz wymiar przysługującego urlopu.

Wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego

W pierwszym roku zatrudnienia pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu. Jednak w przypadku pracownika, którego staż pracy przekracza rok, przysługujący mu wymiar urlopu wypoczynkowego możliwy jest do wykorzystania od pierwszego dnia pracy. Oczywiście uwzględniając okres trwania umowy. Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, jego wymiar urlopu jest proporcjonalnie krótszy.

Zakładamy jednak, że pracownik ma prawo do 20 dni urlopu (czyli za cały rok). Ma on prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem jednorazowe wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy tego nie zabrania. Wskazuje jedynie obowiązek udzielenia pracownikowi w ciągu roku przynajmniej jednego 14-dniowego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia jednorazowego wykorzystania urlopu wypoczynkowego, jeśli zagraża to interesowi firmy - np. sytuacja personalna firmy na to nie pozwala.

Wykorzystanie limitu urlopu a rozwiązanie umowy o pracę

W sytuacji kiedy pracownik wykorzysta cały przysługujący mu wymiar urlop wypoczynkowego (jednorazowo lub w kilku częściach), a następnie nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (bez znaczenia, z inicjatywy której ze stron stosunku pracy) pracownik nie jest zobowiązany w jakikolwiek sposób rekompensować pracodawcy urlop wypoczynkowy wykorzystany ponad limit. W tej sytuacji pracodawca wykazuje w świadectwie pracy pracownika liczbę dni wykorzystanego urlopu. Tym samym, jeśli pracownik w tym samym roku kalendarzowym, zostanie zatrudniony u innego pracodawcy - nie będzie mu już przysługiwał urlop wypoczynkowy.