Poradnik Przedsiębiorcy

Kontrola podatkowa a sprzeciw przedsiębiorcy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszczętej kontroli. Oczywiście nie może być to sprzeciw bezpodstawny - właściciel firmy musi wskazać błędy w postępowaniu organów kontrolnych. Przeczytaj i dowiedz się na czym polega kontrola podatkowa oraz sprzeciw wobec niej!

Podstawa wystąpienia przeciw kontroli

Sprzeciw wobec podjęcia kontroli i jej wykonywania może dotyczyć naruszenia przepisów przez organy kontroli w zakresie:

  • wszczęcia kontroli oraz jej prowadzenia (np. niedotrzymanie terminów rozpoczęcia kontroli czy dostarczenia zawiadomienia o jej planowanym wszczęciu; brak upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych);
  • wykonania czynności kontrolnych podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, co jest w większości przypadków niedozwolone;
  • naruszenia zakazu podejmowania więcej niż jednej kontroli u jednego przedsiębiorcy;
  • czasu trwania kontroli (np. przekroczenie limitu czasu trwania kontroli).

Termin na złożenie sprzeciwu

Jeżeli przedsiębiorca wykryje naruszenie przepisów, w obszarze jednym z wyżej wymienionych, ma prawo wnieść sprzeciw w formie pisemnej, adresując go do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo krótki termin, w jakim przedsiębiorca może złożyć sprzeciw. Jest to jedynie okres 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ podatkowy.  

Konsekwencje wniesienia sprzeciwu

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu. Przerwa trwa do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.

Czas, jaki organ kontrolujący ma na rozpatrzenie sprzeciwu, to 3 dni robocze. Po upływie tego terminu powinien wydać postanowienie o:

  • odstąpieniu od czynności kontrolnych lub
  • kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Jeżeli organ podatkowy z jakichkolwiek przyczyn nie wyda postanowienia uznaje się, że odstąpił on od czynności kontrolnych.

Zażalenie

Przedsiębiorca, w stosunku do którego czynności kontrolne będą kontynuowane, ma możliwość złożenia zażalenia. Organ kontrolny ma 7 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia. Zażalenie przedłuża więc datę wznowienia kontroli o kolejne dni. Niewydanie postanowienia w ustawowym terminie jest jednoznaczne z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dają więc przedsiębiorcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec rozpoczętego postępowania kontrolnego. Trzeba jednak pamiętać, że to sam właściciel firmy musi wykryć nieprawidłowości w postępowaniu organów kontrolnych. Pomóc mu w tym może m.in. obowiązkowo prowadzona książka kontroli, w której to zapisuje się najistotniejsze informacje związane z każdorazowymi kontrolami, jakim poddawany jest dany podatnik.