0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola podatkowa a sprzeciw przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa Prawo Przedsiębiorców daje przedsiębiorcy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszczętej kontroli. Oczywiście nie może być to sprzeciw bezpodstawny - właściciel firmy musi wskazać błędy w postępowaniu organów kontrolnych. Przeczytaj i dowiedz się na czym polega kontrola podatkowa oraz sprzeciw wobec niej!

Podstawa wystąpienia przeciw kontroli

Sprzeciw wobec podjęcia kontroli i jej wykonywania może dotyczyć naruszenia przepisów przez organy kontroli w zakresie wymienionym w art. 59 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców:

  • wszczęcia kontroli oraz jej prowadzenia (np. niedotrzymanie terminów rozpoczęcia kontroli czy dostarczenia zawiadomienia o jej planowanym wszczęciu; brak upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych);
  • wykonania czynności kontrolnych podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, co jest w większości przypadków niedozwolone;
  • naruszenia zakazu podejmowania więcej niż jednej kontroli u jednego przedsiębiorcy;
  • czasu trwania kontroli (np. przekroczenie limitu czasu trwania kontroli czy wykonywanie czynności sprawdzających po godzinach pracy przedsiębiorcy).

Termin na złożenie sprzeciwu

Jeżeli przedsiębiorca wykryje naruszenie przepisów, w obszarze jednym z wyżej wymienionych, ma prawo wnieść sprzeciw w formie pisemnej wraz z jego uzasadnieniem, adresując go do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo krótki termin, w jakim przedsiębiorca może złożyć sprzeciw. Jest to jedynie okres 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ podatkowy lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.

Konsekwencje wniesienia sprzeciwu

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu. Przerwa trwa do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.

Czas, jaki organ kontrolujący ma na rozpatrzenie sprzeciwu, to 3 dni robocze. Po upływie tego terminu powinien wydać postanowienie o:

  • odstąpieniu od czynności kontrolnych lub
  • kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Jeżeli organ podatkowy z jakichkolwiek przyczyn nie wyda postanowienia uznaje się, że odstąpił on od czynności kontrolnych.

Zażalenie

Przedsiębiorca, w stosunku do którego czynności kontrolne będą kontynuowane, ma możliwość złożenia zażalenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Organ kontrolny ma 7 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia. Zażalenie przedłuża więc datę wznowienia kontroli o kolejne dni. Niewydanie postanowienia w ustawowym terminie jest jednoznaczne z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.

Przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, dają więc przedsiębiorcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec rozpoczętego postępowania kontrolnego. Trzeba jednak pamiętać, że to sam właściciel firmy musi wykryć nieprawidłowości w postępowaniu organów kontrolnych. Pomóc mu w tym może m.in. obowiązkowo prowadzona książka kontroli, w której to zapisuje się najistotniejsze informacje związane z każdorazowymi kontrolami, jakim poddawany jest dany podatnik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów