0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto zobowiązany jest złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już wkrótce upływa termin na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Kto jest zobowiązany je składać? W jakim czasie należy dopełnić formalności? Sprawdziliśmy!

Podmioty zobowiązane złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zobowiązane są złożyć podmioty, które:

  • wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej bez względu na uzyskaną wysokość przychodów;

  • są podatnikami podatku CIT, lecz nie wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej, u których uzyskana wartość ze sprzedaży przekroczyła równowartość 50 mln euro w poprzednim roku kalendarzowym, który poprzedza podanie indywidualnych danych podatników do wiadomości publicznej.

Limit obrotu w wysokości 50 mln euro przeliczany jest na złote według średniego kursu NBP ogłoszonego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Informacje do sprawozdania zobligowani są podać kierownicy podmiotów, które zobowiązane są złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Za kierownika podmiotu uznaje się członka zarządu bądź organu zarządzającego danego podmiotu. W sytuacji, w której organ zarządzający jest wieloosobowy, informacje podają jego członkowie.

Inaczej rozumiany jest kierownik podmiotu w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki komandytowej. W przypadku tego rodzaju spółek uznaje się, że jest to komplementariusz prowadzący sprawy spółki, likwidator, syndyk bądź zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Jeśli natomiast mowa o podatkowej grupie kapitałowej, dane w sprawozdaniu przekazuje każdy z kierowników spółek przynależących do danej grupy.

Niezłożenie w terminie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nakłada sankcje na wszystkich członków danej organizacji.

Gdzie i w jakim terminie złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podmioty zobowiązane składają w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia 2022 roku. Formalności można dopełnić bezpłatnie za pośrednictwem rządkowej strony www.biznes.gov.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów