0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej, gdzie złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2019 r. podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zostali po raz pierwszy zobowiązani do składania elektronicznych sprawozdań finansowych. Obowiązek ten jest wynikiem obszernej zmiany przepisów, która m.in. ustanowiła wymóg przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Pojawiły się jednak pewne wątpliwości, co do jego zasadności w stosunku do spółki cywilnej. Postaramy się w niniejszym artykule udzielić odpowiedzi na wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Sprawozdanie finansowe spółki

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., akcyjna, europejska) oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. W myśl art. 45 ust. 1f–1g ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W zależności od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia, sprawozdanie będzie następnie przekazywane do KRS albo do Szefa KAS.

Przekazywanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS

Problem sprawozdań finansowych spółek cywilnych związany jest z faktem, że w świetle nowych regulacji niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Według art. 45 ust. 5 ustawy PIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego, które przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

W konsekwencji podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają elektroniczne sprawozdania finansowe do 31 marca, mają w dalszej kolejności obowiązek przekazania tego sprawozdania do Szefa KAS w terminie do 30 kwietnia. Obecnie zniesiono wymóg przekazywania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i podlegające ustawie PIT przekazują sprawozdania finansowe do Szefa KAS w terminie złożenia zeznania podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Spółki podlegające PIT a sprawozdanie finansowe

Problem polega na tym, że podatnikami podatku PIT są nie tylko osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, lecz także wspólnicy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej) oraz spółki cywilnej. 

Z zasady transparentności określonej w art. 5b ust. 2 ustawy PIT wynika, że podatnikami tego typu są wspólnicy, a nie sama spółka. Z drugiej strony obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy spółki jako całości, a nie każdego wspólnika z osobna. Na tym tle rodzi się rozbieżność dotycząca sporządzania oraz przekazywania sprawozdań finansowych do właściwych organów.

Spółki jawne, partnerskie oraz komandytowe podlegają wpisowi do KRS, a co za tym idzie mają one obowiązek przesyłania do tej instytucji sprawozdań finansowych w terminie 15 dni od zatwierdzenia. Następnie sprawozdanie to jest udostępnianie organom podatkowym. Zgodnie z art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 

Oznacza to, że spółka jawna partnerska oraz komandytowa przekazują sprawozdanie finansowe wyłącznie do KRS. Wspólnicy tych spółek nie muszą dodatkowo przesyłać sprawozdania do Szefa KAS ani do swojego urzędu skarbowego.

Spółka jawna, partnerska oraz komandytowa nie składają sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników tychże spółek.

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej

Specyficzny przypadek ma miejsce, gdy spółka cywilna prowadzi księgi rachunkowe i jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe spółki. Spółka tego typu nie podlega wpisowi do KRS, ponieważ nie posiada ona osobowości prawnej. Sprawia to, że sprawozdanie finansowe spółki nie składa się do KRS. Czy należy zatem przekazać takie sprawozdanie do Szefa KAS?

W świetle treści art. 45 ust. 5 ustawy PIT obowiązkowe sprawozdanie finansowe spółki, przekazywane do Szefa KAS dotyczy podatników podatku PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i są zobowiązani do jego sporządzenia. W tym miejscu przypomnijmy, że spółka cywilna (podobnie jak spółki osobowe) nie jest podatnikiem podatku PIT. Są nimi poszczególni wspólnicy spółki cywilnej. Prowadzi nas to zatem do ciekawego wniosku, że sprawozdanie finansowe spółki cywilnej nie trafia do KRS, do Szefa KAS czy też do urzędu skarbowego. Analogicznie wygląda sytuacja w stosunku do wspólników spółki cywilnej.

W odpowiedzi na postawione w tytule pytanie należy podkreślić, że spółka cywilna nie przekazuje sprawozdania finansowego do Szefa KAS. Nie czynią tego również wspólnicy spółki cywilnej.
Trudno stwierdzić, czy powyższa sytuacja była planowanym działaniem ustawodawcy. Możliwe, że mamy do czynienia z luką w prawie, jednakże w świetle aktualnie obowiązujących przepisów spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie przekazują sprawozdania finansowego do żadnej z ww. instytucji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów