0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwartalne zaliczki po wznowieniu działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotem naszej dzisiejszej analizy będzie interesujące zagadnienie możliwości korzystania z opcji opłacania kwartalnych zaliczek na podatek po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej. W poniższym artykule odniesiemy się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadając na pytanie, czy możliwe są kwartalne zaliczki po wznowieniu działalności gospodarczej!

Kiedy możliwe jest opłacanie kwartalnych zaliczek na podatek w podatku PIT?

Zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy o PIT podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. 

W myśl art. 44 ust. 3i ustawy o PIT o wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h, podatnicy informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. 

Zasadą jest, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych miesięcznie. Natomiast możliwość uiszczania kwartalnych zaliczek na ww. podatek jako wyjątek od reguły może być stosowany jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w cyt. ustawie.

Dodajmy też, że na podstawie art. 5a pkt 20 ustawy o PIT pojęcie „małego podatnika” oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zgodnie z cyt. art. 44 ust. 3g ww. ustawy z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek mogą korzystać 2 grupy podatników:

  • mali podatnicy (w przypadku podmiotów, które w poprzednim roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą), oraz
  • osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziły działalności gospodarczej w żadnej formie (podmioty, o których mowa w art. 22k ust. 11 ustawy).

Kwartalne zaliczki po wznowieniu działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, jednak nie krótszy niż 30 dni. 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej można jednak wykonywać pewne czynności np. zbyć środek trwały, co generuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W takim przypadku należy zwrócić uwagę na treść art. 44 ust. 10 ustawy o PIT, który podaje, że podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie tej działalności, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązku opłacania zaliczek za okres objęty zawieszeniem.

Przykład 1.

1 listopada podatnik prowadzący JDG zawiesił działalność, składając wpis w CEIDG. 20 listopada sprzedał on firmowy środek trwały. W takim przypadku podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczki na podatek od uzyskanego dochodu. Rozliczenia dokona dopiero w zeznaniu rocznym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W świetle obowiązujących przepisów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik może osiągać pewne przychody z tej działalności, ale nie obliguje go to do opłacania zaliczek na podatek. Uzyskany przychód podlega rozliczeniu dopiero na etapie składania zeznania rocznego PIT.

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na status podatkowy osoby fizycznej

Zawieszenie działalności gospodarczej wyklucza możliwość uzyskiwania bieżących przychodów z prowadzonej działalności, jednak nie oznacza to, że osoba fizyczna, która dokonała zawieszenia, traci z tego tytułu status przedsiębiorcy.

Jak możemy przeczytać w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 29 września 2011 roku (nr IBPBI/1/415-957/11/KB), zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie zawieszenia tej działalność (np. z tytułu zbycia środków trwałych czy też innych składników majątku wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności). Z tej też przyczyny podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest nadal podatnikiem prowadzącym tę działalność. 

W kontekście analizowanego problemu należy również zwrócić uwagę na zapis art. 44 ust. 13 ustawy o PIT, który stanowi, że po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania tej działalności podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.

W rezultacie przedsiębiorca wznawiający prowadzenie działalności gospodarczej nie jest traktowany jak podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności, lecz jak podmiot kontynuujący.

Jeżeli jednak po wznowieniu działalności gospodarczej zachowane są warunki ustawowe uprawniające opłacanie zaliczek kwartalnych (status małego podatnika), to kontynuując prowadzenie działalności po okresie zawieszenia, można nadal korzystać z kwartalnych zaliczek na podatek.

Podatnik nie ma obowiązku osobnego informowania naczelnika US o kwartalnym rozliczeniu w momencie wznawiania działalności po okresie zawieszenia. Taką informację zawiera się dopiero w zeznaniu rocznym za rok, w którym była stosowana kwartalna metoda rozliczenia.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 roku i jako podmiot rozpoczynający wybrał opcję opłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Z uwagi na wybuch pandemii musiał on zawiesić prowadzenie tej działalności. Wznowił jej prowadzenie 1 lipca 2022 roku. Przedsiębiorca zachował status małego podatnika (ponieważ w 2021 roku nie przekroczył limitu wynikającego z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT), dlatego też po wznowieniu działalności nadal może opłacać zaliczki kwartalnie. O wyborze kwartalnego rozliczenia zaliczek informuje w zeznaniu PIT składanym z 2022 rok.

Po wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo kontynuować opłacanie zaliczek na podatek w formie kwartalnej, jeżeli taka forma rozliczenia była dla niego właściwa przed zawieszeniem działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej stanowi jedynie przerwę w jej prowadzeniu i nie może być utożsamiane z likwidacją działalności i jej ponownym wznowieniem. To z kolei skutkuje możliwością opłacania kwartalnych zaliczek na podatek PIT po okresie wznowienia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów