Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota zasiłku wolna od potrąceń - podniesienie kwoty wolnej od lipca 2017 r.

Każdy pracownik od dnia rozpoczęcia pracy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, które w razie choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny pozwala na otrzymywanie wynagrodzenia bądź zasiłku. Świadczenia te również podlegają egzekucji komorniczej. Istnieje jednak kwota zasiłku wolna od potrąceń, która od lipca 2017 roku uległa podwyższeniu.

Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy

Pracownik, który zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego (art. 92 Kodeksu pracy) wypłacanego przez pracodawcę. Przysługuje ono przez maksymalnie 33 dni w roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia. Od 34. dnia lub odpowiednio od 15. dnia niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Kto w takim razie wypłaca zasiłek chorobowy? Zależy to od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego miał zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego:

 • więcej niż 20 ubezpieczonych - zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca;

 • 20 i mniej ubezpieczonych - zasiłek chorobowy wypłaca ZUS (art. 61 pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Uwaga!

Po ustaniu ubezpieczenia chorobowego zasiłek zawsze wypłaca ZUS.

Przykład 1.

Pani Joanna jest zatrudniona w małej firmie X zatrudniającej 16 osób. W 2017 roku chorowała:

 • od 20 do 23 lutego (4 dni)

 • od 21 do 25 kwietnia (5 dni)

 • od 5 do 15 września (11 dni).

2 października dostarczyła pracodawcy kolejne zwolnienie lekarskie na okres od 2 października do 1 listopada (31 dni). Pani Joanna za okresy 20-23.02.17 r., 21-25.04.17 r., 5-15.09.17 r. i 2-14.10.17 r. otrzyma od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe, natomiast za okres niezdolności do pracy od 15.10.17 r. do 1.11.17 r. otrzyma zasiłek chorobowy z ZUS-u.

Wysokość świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa

Wysokość świadczenia chorobowego zależy od tego, czym spowodowana jest niezdolność do pracy i wynosi:

 • 70% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku pobytu w szpitalu;

 • 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku w przypadku:

  • choroby,

  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

  • opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny (zasiłek opiekuńczy);

 • 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w przypadku:

  • choroby w trakcie ciąży,

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

  • poddania się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania.

W związku z macierzyństwem świadczenia wypłacane są w wysokości 60%, 80% lub 100%.

Egzekucje komornicze

Świadczenia chorobowe podlegają egzekucjom komorniczym, do których stosuje się przepisy o egzekucjach świadczeń z ustawy emerytalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).

Zasady dotyczące potrąceń dokonywanych ze świadczeń określa art. 139-144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrąceń dokonuje się w kolejności określonej w art. 139 wspomnianej wyżej ustawy.

Jeżeli w jednym miesiącu pracownik otrzyma zarówno wynagrodzenie, jak i zasiłek chorobowy, kwoty potrąceń należy obliczać oddzielnie.

Ważne!

Należności do potrącenia ze świadczeń chorobowych potrąca się po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Przy dokonywaniu potrąceń należy zwrócić uwagę na:

 • dopuszczalną granicę potrąceń,

 • kwotę zasiłku wolną od potrąceń.