0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Łączenie się spółek przez przejęcie - kiedy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Łączenie się spółek jest możliwe poprzez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki albo poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej. W jakich przypadkach możliwa jest druga z opcji? Jak przebiega łączenie się spółek przez przejęcie? Dowiesz się z poniższego artykułu! 

Łączenie się spółek – podstawowe informacje 

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Łączenie się spółek nie jest jednak możliwe, gdy spółka osobowa ma być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. 

Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną. Spółka komandytowo-akcyjna nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

Nie może się łączyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Łączenie się spółek może być dokonane:

  • przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się spółek przez przejęcie);
  • przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się spółek przez zawiązanie nowej spółki).

Łączenie się spółek przez przejęcie – co należy wiedzieć?

Wspólnicy spółki przejmowanej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów albo akcji spółki przejmującej, określonej według oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów łączenia się spółek, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów albo akcji spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

Spółka przejmująca może uzależnić przyznanie swoich udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej od wniesienia dopłat w gotówce nieprzekraczających wartości, o której mowa wyżej.

Spółka przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Połączenie następuje z dniem wpisania go do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej.

Wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej.

Wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki.

Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Łączenie się spółek a sukcesja praw i obowiązków

Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Przykład 1.

Spółka X posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Połączyła się ze spółką Y przez przejęcie. Z dniem połączenia zezwolenie przysługiwać będzie spółce Y bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych czynności celem przeniesienia zezwolenia.

Powyższej zasady nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.

Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem łączenia się spółek, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej odpowiadają solidarnie.

Łączenie się spółek kapitałowych – najważniejsze informacje

Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. Do planu połączenia należy dołączyć:

  • projekt uchwał o połączeniu spółek;
  • projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej;
  • ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
  • oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o który mowa powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek i ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.

Plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia się z inną spółką. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki.

Zarząd każdej z łączących się spółek powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy przejmowaną.

Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej albo nowo zawiązanej.

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

W przypadku łączenia z udziałem spółek osobowych, gdy spółką przejmującą jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna, plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i uchwały wszystkich wspólników łączącej się spółki osobowej.

Uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej wymaga większości 3/4 głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki.

W przypadku łączenia się spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej wymagana jest jednomyślność komplementariuszy oraz uchwała komandytariuszy bądź akcjonariuszy, za którą wypowiedzą się osoby reprezentujące co najmniej 3/4 sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut przewidują warunki surowsze.

Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu rejestrowego połączenie spółek w celu wpisania do rejestru. Wykreślenie przejmowanej spółki osobowej z rejestru może nastąpić nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub wpisu do rejestru nowej spółki.

Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów