0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

mObywatel a sprawdzanie tożsamości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o aplikacji mObywatel szczegółowo reguluje, w jakich przypadkach i w jaki sposób możliwa jest weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem funkcjonalności aplikacji mObywatel. W ramach aplikacji dostępne są różne możliwości potwierdzania danych użytkownika. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na temat weryfikacji tożsamości za pomocą mObywatel.

Podstawowe informacje o aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel udostępnia się usługi umożliwiające użytkownikowi:

 • pobranie z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych danych osobowych tego użytkownika niezbędnych do realizacji usługi, dotyczących sytuacji prawnej tego użytkownika lub praw mu przysługujących czy też umożliwiających identyfikację rzeczy związanej z tym użytkownikiem, a także danych dotyczących sytuacji prawnej osoby niepełnoletniej lub praw przysługujących tej osobie, jeżeli użytkownik aplikacji mObywatel jest rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej;
 • przechowywanie, prezentację lub przekazanie do weryfikacji, przy użyciu urządzenia mobilnego, dokumentu mobilnego zawierającego dane, o których mowa wyżej;
 • przekazanie danych, o których mowa wyżej, lub dokumentu mobilnego przez tego użytkownika innej osobie lub podmiotowi;
 • posługiwanie się dokumentem mObywatel;
 • posługiwanie się profilem mObywatel;
 • użycie urządzenia mobilnego w celu obsługi jednego z czynników uwierzytelniania profilu zaufanego.

Korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z aplikacji przez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika.

Użytkownik może pobrać za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel, na potrzeby usługi, z której korzysta, aktualne dane przetwarzane w rejestrach publicznych lub systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych.

Dokument mObywatel – czym jest i jak działa?

Dokument mObywatel to dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron.

Dokument mObywatel, czyli tzw. mDowód, może być wykorzystywany do weryfikacji tożsamości wyłącznie, gdy weryfikowany i weryfikujący są jednocześnie fizycznie obecni w tym samym miejscu.

mDowodu nie można wykorzystać do zdalnej weryfikacji tożsamości np. poprzez połączenie wideo.

Przykład 1.

Czy mObywatel może być wykorzystany w procedurze AML? Tak, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości od 1 września 2023 roku.

W jakich celach nie można wykorzystywać dokumentu mObywatel?

Dokument mObywatel:

 • nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej;
 • nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom.

Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.

Zasady weryfikacji dokumentu mObywatel

Dokument mobilny przekazywany do weryfikacji jest opatrywany przez użytkownika aplikacji mObywatel podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu użytkownika.

Osoba, której jest prezentowany lub przekazywany do weryfikacji dokument mobilny, może dokonać potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia tego dokumentu, weryfikując:

 • dane tego dokumentu, lub
 • zaawansowaną pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, którą jest opatrzony ten dokument, lub
 • podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, którym jest opatrzony ten dokument, lub
 • zabezpieczenia wizualne tego dokumentu, lub
 • poprawność funkcjonowania usługi pozwalającej na obsługę tego dokumentu.

Minister ds. informatyzacji udostępnia narzędzia, które umożliwiają potwierdzenie autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych, w tym aplikację na urządzenia mobilne mWeryfikator.

Profil mObywatel – podstawowe informacje

Profil mObywatel to środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

Profil mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji automatycznie z certyfikatem podstawowym. Profil mObywatel zawiera dane identyfikujące użytkownika aplikacji, potwierdzane przy użyciu certyfikatu podstawowego.

Profil mObywatel zachowuje ważność przez okres ważności certyfikatu podstawowego oraz traci ważność w przypadku utraty ważności albo unieważnienia tego certyfikatu.

Profil mObywatel służy do weryfikacji tożsamości online.

mLegitymacja w aplikacji mObywatel

Nauczycielowi wydaje się legitymację służbową w postaci dokumentu mobilnego, jako „mLegitymację” po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego. mLegitymację wydaje się w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy w szkole. mLegitymacja potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela i wydaje się ją nauczycielowi bezterminowo.

mLegitymację unieważnia się w przypadku:

 • rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela;
 • zmiany nazwy pracodawcy, jeżeli zmianie uległ również numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych;
 • błędu w numerze mLegitymacji;
 • unieważnienia legitymacji.

Legitymację szkolną wydaje się także w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel:

 • uczniowi pełnoletniemu;
 • uczniowi niepełnoletniemu, jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

Legitymacja poselska i legitymacja senatorska mogą być dodatkowo udostępniane w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel.

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel jako „mLegitymacja ON” jest udostępniana osobie z niepełnosprawnością lub jej przedstawicielowi ustawowemu po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu ucznia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów