0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie paragonu drogą elektroniczną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwość wysyłki paragonów w wersji elektronicznej jest bardzo wygodną formą zarówno dla sprzedawcy, jak i dla konsumenta. Z tych też względów w poniższym artykule zastanowimy się, jakie warunki muszą być spełnione, aby przekazanie paragonu drogą elektroniczną było zgodne z prawem.

Rodzaje paragonów fiskalnych

Zaczynając od podstaw, wskażmy, że paragon fiskalny jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż dokonaną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub na rzecz rolnika ryczałtowego.

Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest inny podmiot, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  • w postaci papierowej, lub
  • za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Z powyższego wynika, że prawo dopuszcza możliwość wystawienia w postaci elektronicznej paragonu i przesłania go nabywcy w sposób z nim uzgodniony, po uprzednim uzyskaniu zgody nabywcy oraz uzgodnieniu sposobu przesłania tego paragonu.

Natomiast zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit.b.

W konsekwencji w przypadku paragonu w wersji elektronicznej podatnik zwolniony jest z obowiązku wydruku takiego paragonu.

Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wystawienia paragonu zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej. W tym drugim przypadku konieczna jest jednak zgoda nabywcy towaru lub usługi.

Przekazanie paragonu elektroniczne - teoretyczne aspekty

W dalszej kolejności należy sięgnąć do zapisów rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas podatnicy, prowadząc ewidencję, wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12.

Podatnicy, prowadząc ewidencję w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

  • w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania;
  • za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Jak możemy przeczytać w § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy online, wystawiają paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a.

Zgodnie z § 19a rozporządzenia w sprawie kas podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas online, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej.

Analiza przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że podatnik co do zasady może wystawić i wydać nabywcy – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – paragon fiskalny w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że:

  • uzyska on zgodę nabywcy na wystawianie i wydawanie mu paragonów w formie elektronicznej,
  • uzgodni on sposób wydawania nabywcy paragonów w formie elektronicznej.

Z postanowień rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika, że możliwość wysyłki paragonu w wersji elektronicznej jest możliwa za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

Przekazanie paragonu elektroniczne - praktyczne aspekty

Ani przepisy ustawy o VAT, ani przepisy ww. rozporządzenia nie wskazują, w jaki sposób powinna zostać uzyskana zgoda nabywcy na przesyłanie paragonu w wersji elektronicznej.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 21 listopada 2022 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.480.2022.1.KP) możemy przeczytać, że skoro klienci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy poprzez akceptację regulaminu wyrażą zgodę na przesyłanie paragonu w postaci elektronicznej w sposób z nimi uzgodniony, tj. na wskazany e-mail lub na konto klienta w aplikacji, to możliwe jest dokonanie doręczenia paragonu w wersji elektronicznej.

To oznacza, że wymagane przepisami prawa wyrażenie zgody może odbyć się w sposób dorozumiany.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy określił w regulaminie, że dokonanie zakupu wiąże się z akceptacją otrzymania paragonu w wersji elektronicznej. W takiej sytuacji podatnik nie musi uzyskiwać osobnej i indywidualnej zgody konsumenta na przesłanie paragonu w formie elektronicznej. Już samo zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem takiej zgody.

Na zakończenie dodajmy, że możliwa jest również sytuacja, w której podatnik zamiast paragonu fiskalnego wysyła nabywcy fakturę w wersji elektronicznej ((o ile nabywcy wyrażą zgodę na otrzymanie faktur w postaci elektronicznej oraz zażądają takiej faktury zamiast paragonu). W takim wypadku podatnik zachowuje paragon w swojej dokumentacji.

Potwierdza to treść interpretacji Dyrektora KIS z 6 października 2021 roku (nr 0111-KDIB3-2.4012.623.2021.1.AZ), gdzie organ wskazał, że jeżeli sprzedawca wprowadzi zasadę, że akceptacja regulaminu oznacza zgłoszenie żądania uzyskania faktury zamiast paragonu fiskalnego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej, to sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury oraz wydania klientowi wyłącznie jej, zachowując paragon fiskalny we własnej dokumentacji.

Chociaż przepisy podatkowe wymagają uzyskania zgody od kupującego na otrzymanie paragonu w wersji elektronicznej, to jednak taka zgoda może zostać wyrażona w dowolny sposób np. poprzez akceptację regulaminu sprzedaży. W tym zakresie nie jest wymagane specjalne oświadczenie nabywcy.

Nie ulega wątpliwości, że paragon w wersji elektronicznej będzie coraz popularniejszą formą dokumentowania sprzedaży, szczególnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Pamiętajmy, że możliwość wystawienia takiego paragonu mają wyłącznie podatnicy korzystający z kas fiskalnych online.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów