0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Multisport dla pracowników jako koszt pracodawcy i przychód pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przyznawana pracownikom karta Multisport obecnie jest jednym z podstawowych elementów świadczeń socjalnych. Chociaż pracownicy bardzo chętnie z niej korzystają, to jednak nie zawsze wiedzą, czy fakt jej otrzymania powoduje powstanie przychodu podatkowego. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku pracodawców, którzy również mają wątpliwości, czy mogą zaksięgować karty Multisport dla pracowników jako koszt podatkowy?

Multisport a przychód pracownika

Na początek zastanówmy się, jak sprawa przedstawia się z perspektywy pracownika. Tutaj przede wszystkim zwrócić należy uwagę na treść art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który podaje, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W konsekwencji wszelkie nieodpłatne świadczenia finansowane przez pracodawcę, z jego środków obrotowych i w interesie pracownika, stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy. Zasada ta dotyczy także karty Multisport.

Otrzymanie karnetu Multisport, który w całości został pokryty ze środków obrotowych pracodawcy, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu.
W kontekście przychodu pracownika istotne jest ustalenie źródła finansowania. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwolniona od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

W rezultacie, jeżeli karta Multisport została sfinansowana ze środków ZFŚS i łącznie w ciągu roku nieodpłatne świadczenie nie przekroczyło 1000 zł, to u pracownika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.

Karta Multisport sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wolna od podatku pod warunkiem, że wysokość świadczenia nie przekroczy w ciągu roku 1000 zł. Nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał od pracodawcy kartę Multisport, której wartość w ciągu roku wyniosła 700 zł. Karta została w całości sfinansowana ze środków obrotowych pracodawcy. W tej sytuacji cała wartość świadczenia podlega opodatkowaniu.

Przykład 2.

Podatnik otrzymał od pracodawcy kartę Multisport, której wartość w ciągu roku wyniosła 700 zł. Karta została w całości sfinansowana ze środków ZFŚS. W tej sytuacji wartość świadczenia korzysta ze zwolnienia od podatku.

Przykład 3.

Podatnik otrzymał od pracodawcy kartę Multisport, której wartość w ciągu roku wyniosła 1200 zł. Karta została w całości sfinansowana ze środków ZFŚS. W tej sytuacji opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad kwotę wolną, tj. 200 zł.

Dodatkowo wskazać należy, że pracownik nie jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia i wpłacenia podatku. Skoro bowiem otrzymanie karty Multisport stanowi przychód ze stosunku pracy, to pracodawca jako płatnik przejmuje wszelkie obowiązki związane z zapłatą podatku. Oznacza to, że opisany przychód pracodawca dolicza pracownikowi do miesięcznego wynagrodzenia, od łącznej kwoty oblicza podatek i odprowadza zaliczkę do urzędu skarbowego.

Multisport dla pracowników jako koszt pracodawcy

W przypadku rozważań na temat kosztów podatkowych podkreślić należy, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, musi wykazywać związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy zatem sfinansowanie pracownikowi karty Multisport pozostaje w związku przyczynowo-skutkowych z prowadzoną działalnością? Organy podatkowe uważają, że tak. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.6.2018.1.MC, czytamy:

W tym miejscu należy zauważyć, że kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze, które obejmują nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, ale i diety, inne należności za czas podróży służbowej, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, świadczenia medyczne. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci zakupu karnetów wstępu na siłownie, pływalnie, korty tenisowe, fitness oraz opłaty za korzystanie z innych obiektów sportowych, jednakże każdorazowo należy przeanalizować, jaki jest cel takiego przedsięwzięcia.

Reasumując – koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem świadczeń sportowych (karty A), w części finansowanej przez spółkę, należy uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Należy jednak mieć na uwadze, że również w przypadku kosztów podatkowych bardzo ważne jest określenie źródła pochodzenia środków pieniężnych. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W konsekwencji, jeżeli karta Multisport zostanie sfinansowana ze środków ZFŚS, to pracodawca takiego wydatku nie będzie mógł ująć w kosztach podatkowych. Z drugiej strony, jeśli finansowanie odbywać się będzie wyłącznie ze środków obrotowych pracodawcy i przyznawanie karnetów nie będzie odbywać się w oparciu o kryterium socjalne, to tego typu wydatek będzie mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Pracodawca ma prawo ująć wydatek na sfinansowanie karty Multisport dla pracowników jako koszt podatkowy pod warunkiem, że wydatkowanie odbyło się ze środków obrotowych, a nie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Podsumowując, jeżeli świadczenie było sfinansowane ze środków ZFŚS to pracodawca nie może zakwalifikować kart Multisport dla pracowników jako koszt podkowy. Natomiast, jeżeli finansowanie odbywa się ze środków obrotowych pracodawcy, tego rodzaju wydatek ma on prawo uznać za koszt uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów