0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nauka języka obcego za pomocą e-learningu a opodatkowanie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nauka języka obcego bywa trudna i żmudna. Nie jest łatwo uczyć się czegoś, z czym nie ma się na co dzień kontaktu. W dobie internetu wiele osób wybiera nowoczesne metody nauczania. Bardzo popularnym sposobem stosowanym zarówno przez szkoły językowe, jak i korepetytorów jest prowadzenie kursów za pomocą platform e-learningowych. Uczeń chcący skorzystać z tej metody po uiszczeniu opłaty otrzymuje dostęp do platformy. Klient może uczyć się języka obcego przy użyciu komputera, telefonu bądź smartfonu oraz dostępu do internetu, w dowolnym czasie i miejscu.

Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwaną dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Tym samym nauka języka obcego za pomocą platformy e-learningowej jest w świetle ustawy o VAT usługą.

Kwalifikacja towarów i usług w myśl ustawy o VAT

W myśl przepisu art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Biorąc powyższe unormowania pod uwagę, chcąc ustalić, jaką stawką podatkową musimy opodatkować daną usługę, musimy sięgać do klasyfikacji statystycznych. Ustawodawca część usług wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W ustawie o VAT powyższe zwolnienia przedmiotowe znajdziemy przede wszystkim w art. 43.

Zakres zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone w art. 43 ww. ustawy o VAT. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do ust. 1 pkt 27 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zgodnie z ust. 1 pkt 28 tego artykułu, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, inne niż wymienione w pkt 26, 27 i 29.

W świetle ust. 1 pkt 29 cytowanego artykułu zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26:

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

  • finansowane w całości ze środków publicznych,

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Tym samym, jeżeli podatnik należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione na podstawie powyższych przepisów, może skorzystać przy prowadzeniu nauki języków ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Czy nauka języka obcego za pomocą e-platformy korzysta ze zwolnienia z VAT

Jeżeli podatnik prowadzący działalność w zakresie nauki języków obcych nie należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT, to ma prawo do stosowania do tych usług zwolnienia z VAT właśnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy zauważyć, iż ustawodawca, przewidując zwolnienie usług nauczania języków, nie uzależnił go od stosowanych metod nauczania. Tym samym bez względu na to, w jaki sposób podmiot prowadzi naukę języków obcych, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 stycznia 2015 r., numer ILPP2/443-1238/14-4/MN, stwierdzono, że:

Na podstawie powyższych okoliczności można dojść do wniosku, że Wnioskodawca nie należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o podatku od towarów i usług. (…)

Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języków obcych nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy, gdyż nie spełniają warunków, o których mowa w ww. przepisach.

Jednakże przy świadczeniu przedmiotowych usług nauczania języka obcego, Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca uprawniony będzie do zastosowania względem usług szkoleń językowych oferowanych za pomocą platformy e-learningowej zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów