Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie podmiotowe z VAT - utrata i rezygnacja

Wraz z 1 stycznia 2017 w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca szereg zmian w odniesieniu do podatku VAT. Jedną z nich jest podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, który obecnie wynosi 200 000 zł. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT oraz w jakich przypadkach można je utracić!

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z prawem korzystać mogą podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. Drugim warunkiem możliwości skorzystania ze zwolnienia jest wykonywanie w ramach prowadzonej działalności czynności niewymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1-3 ustawy o VAT.

Art. 113 ust. 13 pkt 1-3 ustawy o VAT:

Zwolnień (...) nie stosuje się do podatników:

 • dokonujących dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   1. energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   2. wyrobów tytoniowych,
   3. samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;
 • świadczących usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie;
nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność, pod uwagę brana jest przewidywana wysokość obrotów. Oznacza to, że mogą oni korzystać ze zwolnienia z mocy prawa przy rozpoczynaniu działalności, aż do momentu, w którym wartość ich sprzedaży przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej w 2017 r. działalności gospodarczej kwotę 200 000 zł.

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

W chwili gdy obroty podatnika przekraczają określony limit 200 000 zł, automatycznie traci on prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT i jednocześnie powstaje u niego w tym momencie obowiązek podatkowy.

Podatnik, który w związku z przekroczeniem limitu utracił prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT, ma obowiązek dokonać zgłoszenia VAT-R i od tej chwili do jego obowiązków należeć będzie między innymi:

 • wystawianie faktur VAT,
 • prowadzenie wymaganej ewidencji dla celów VAT,
 • składanie deklaracji VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT - rezygnacja

Podatnik, któremu przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT, może z niego również zrezygnować w dowolnym momencie prowadzenia działalności. W tym celu zobowiązany jest dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia. W tym przypadku przedsiębiorca od początku miesiąca następującego po zgłoszeniu staje się czynnym podatnikiem VAT. Podobnie jest w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku podatkowego, z tym że zgłoszenia muszą dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. W obydwu przypadkach zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się na druku VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym.