Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się ze spełnianiem wielu wymagań prawnych, ekonomicznych, a także z doskonałą organizacją pracy i determinacją. Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy na własny rachunek? Poznaj nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, które za cel stawiają sobie przede wszystkim zysk społeczny, a dopiero później finansowy.

Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej: spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne dużą popularnością cieszą się we Francji i Hiszpanii. W Polsce działają one w oparciu o ustawę z 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych. Mają one za zadanie aktywizację zawodową i integrację społeczną osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.

Aby założyć spółdzielnię socjalną, wymaganych jest co najmniej 5 osób fizycznych lub 2 osoby prawne. Maksymalnie w spółdzielni może działać 50 osób.

Wyjątek!

Jeżeli spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub niewidomych, nie ma górnego limitu członków.

Nietypowość spółdzielni socjalnych dotyczy tego, że mają one cechy zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacji pozarządowej. Przynajmniej połowa jej członków musi pochodzić spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez cały czas działania spółdzielni.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mogą założyć spółdzielnię społeczną to:

 • bezrobotni (w myśl ustawy o promocji zatrudnienia),

 • niepełnosprawni (w odniesieniu do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych),

 • bezdomni (którzy realizują program wychodzenia z bezdomności w myśl przepisów o pomocy społecznej),

 • alkoholicy i narkomanii po zakończeniu leczenia odwykowego,

 • chorzy psychicznie (przepisy o ochronie zdrowia psychicznego),

 • byli więźniowie,

 • uchodźcy realizujący program integracji.

Ważne!

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny mieć zaświadczenie potwierdzające przynależność do ww. grup. Oświadczenia wydają m.in.: powiatowe urzędy pracy, zakłady lecznictwa odwykowego, ośrodki pomocy społecznej.

Spółdzielnie socjalne zarządzane są w sposób demokratyczny. Nie ma w nich sztywnej hierarchii, pensje są równe. Istnieją jednak cienie tej działalności gospodarczej. Według statystyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2010 - 11 co czwarta spółdzielnia nie miała wpływów. Połowa nie przekroczyła 21 tys. zł dochodu w skali roku. Należy pamiętać, że założyciele spółdzielni mogą uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy, a także dotacje unijne.

Fundacje jako forma prowadzenia działalności

Fundacje i stowarzyszenia stanowią mniej typową formę działalności gospodarczej. Mogą prowadzić działalność wyłącznie w celu realizacji swoich założeń statutowych. Podstawą prawną działania fundacji jest ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja posiada osobowość prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. Wszelkie umowy dotyczą całej fundacji, a nie jej pojedynczych członków.

Fundacja zostaje powołana, by realizować cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. W szczególności dotyczy to takich sfer, jak:

 • ochrona zdrowia,

 • nauka i oświata,

 • kultura i sztuka,

 • opieka nad zabytkami,

 • pomoc społeczna.

Fundacja może zostać założona zarówno przez osobę fizyczną, jak i osobę prawną.