Poradnik Przedsiębiorcy

Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się ze spełnianiem wielu wymagań prawnych, ekonomicznych, a także z doskonałą organizacją pracy i determinacją. Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy na własny rachunek? Poznaj nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, które za cel stawiają sobie przede wszystkim zysk społeczny, a dopiero później finansowy.

Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej: spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne dużą popularnością cieszą się we Francji i Hiszpanii. W Polsce działają one w oparciu o ustawę z 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych. Mają one za zadanie aktywizację zawodową i integrację społeczną osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.

Aby założyć spółdzielnię socjalną, wymaganych jest co najmniej 5 osób fizycznych lub 2 osoby prawne. Maksymalnie w spółdzielni może działać 50 osób.

Wyjątek!

Jeżeli spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub niewidomych, nie ma górnego limitu członków.

Nietypowość spółdzielni socjalnych dotyczy tego, że mają one cechy zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacji pozarządowej. Przynajmniej połowa jej członków musi pochodzić spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez cały czas działania spółdzielni.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mogą założyć spółdzielnię społeczną to:

 • bezrobotni (w myśl ustawy o promocji zatrudnienia),

 • niepełnosprawni (w odniesieniu do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych),

 • bezdomni (którzy realizują program wychodzenia z bezdomności w myśl przepisów o pomocy społecznej),

 • alkoholicy i narkomanii po zakończeniu leczenia odwykowego,

 • chorzy psychicznie (przepisy o ochronie zdrowia psychicznego),

 • byli więźniowie,

 • uchodźcy realizujący program integracji.

Ważne!

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny mieć zaświadczenie potwierdzające przynależność do ww. grup. Oświadczenia wydają m.in.: powiatowe urzędy pracy, zakłady lecznictwa odwykowego, ośrodki pomocy społecznej.

Spółdzielnie socjalne zarządzane są w sposób demokratyczny. Nie ma w nich sztywnej hierarchii, pensje są równe. Istnieją jednak cienie tej działalności gospodarczej. Według statystyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2010 - 11 co czwarta spółdzielnia nie miała wpływów. Połowa nie przekroczyła 21 tys. zł dochodu w skali roku. Należy pamiętać, że założyciele spółdzielni mogą uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy, a także dotacje unijne.

Fundacje jako forma prowadzenia działalności

Fundacje i stowarzyszenia stanowią mniej typową formę działalności gospodarczej. Mogą prowadzić działalność wyłącznie w celu realizacji swoich założeń statutowych. Podstawą prawną działania fundacji jest ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja posiada osobowość prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. Wszelkie umowy dotyczą całej fundacji, a nie jej pojedynczych członków.

Fundacja zostaje powołana, by realizować cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. W szczególności dotyczy to takich sfer, jak:

 • ochrona zdrowia,

 • nauka i oświata,

 • kultura i sztuka,

 • opieka nad zabytkami,

 • pomoc społeczna.

Fundacja może zostać założona zarówno przez osobę fizyczną, jak i osobę prawną.