Poradnik Przedsiębiorcy

Czym różni się nota księgowa od noty korygującej?

Nota księgowa najczęściej stosowana jest w rozrachunkach z kontrahentami. Może ona być podstawą ewidencji księgowej, jeżeli spełni określone warunki. Wystawia się ją w przypadku:

  • obciążenia dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań;
  • obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację umowy;
  • uznania dłużnika kwotą umorzonego długu;
  • udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela;
  • sprostowania pomyłek w wystawionych wcześniej dowodach księgowych.

Notę księgową wystawia dział księgowości w dwóch egzemplarzach.

Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę VAT lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub też oznaczeniem towaru lub usługi.

Notą korygującą nie można korygować pomyłek na fakturze dotyczących jednostek miary, ilości, wartości czy stosowanej stawki podatku. Tego typu błędy koryguje się za pomocą faktury korygującej.

Notę korygującą wystawia się w dwóch egzemplarzach. Obydwa egzemplarze wystawca noty wysyła wystawcy faktury lub faktury korygującej do zaakceptowania podpisem. Oryginał noty zatrzymuje dla siebie, a podpisaną kopić odsyła nabywcy.