0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady delegowania do pracy kierowców w transporcie drogowym do pracy w UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r., uregulowała w Polsce zasady delegowania do pracy kierowców w transporcie drogowym. Ustawa zawiera zasady delegowania kierowców, zasady realizacji obowiązków informacyjnych względem organów państwowych, jak i przepisy dotyczące nakładania kar za brak spełniania obowiązków przez pracodawców. 

Zasady delegowania do pracy kierowców w transporcie drogowym

Pracownikom oddelegowanym do pracy, jako kierowcom wypłaca się wynagrodzenie obowiązujące w państwie, w którym wykonywana jest usługa. Wynagrodzenia te nie są jednakowe. Każde z państw oficjalnie przedstawia wysokość wynagrodzeń zamieszczając odpowiednie informacje na oficjalnych rządowych stronach internetowych. 

Zgodnie z ustawą o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, kierowca delegowany to kierowca, który jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w jednym z państw członkowskich, tymczasowo skierowanym do wykonywania pracy na terytorium innego państwa. Przedsiębiorca deleguje tego pracownika z terytorium Polski na inne terytorium państwa UE. 

Kierowca wykonujący usługi transportowe międzynarodowe, będąc zatrudniony w przedsiębiorstwie mającym siedzibę na terytorium Polski, wykonując usługi transportowe pomiędzy Francją, a Luksemburgiem otrzymuje wynagrodzenie obowiązujące w kraju, w którym wykonuje usługę. 

Otrzymuje on wynagrodzenie ze wszystkimi jego składnikami przysługującymi kierowcy w danym kraju. W przepisach prawa określa się to jako tzw. cross-trade. 

Jeżeli kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie, mającym siedzibę w Polsce, wykonuje usługi transportowe na terytorium jednego z krajów członkowskich UE, będzie objęty warunkami zatrudnienia określonymi przez prawo krajowe, w którym wykonuje obowiązki transportowe. Przewoźnik drogowy delegujący kierowcę z terytorium Polski przed rozpoczęciem delegowania kierowcy jest obowiązany poinformować go o przysługujących mu w związku z delegowaniem prawach i spoczywających na nim obowiązkach. 

Kierowca, który wykonuje operacje transportowe przez z góry oznaczony czas w innym państwie członkowskim UE niż to, w którym ma siedzibę jego pracodawca będzie nazwany kierowcą delegowanym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kierowcy, którzy wykonują prace związaną z przewozami drogowymi za granicą nie przebywają w podróży służbowej. Kierowcom wysyłanym do pracy za granicą nie wypłaca się diet ani ryczałtów.

Warunki zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Przewoźnik drogowy na podstawie art. 7 ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym ma obowiązek zapewnienia kierowcy warunki zatrudnienia o jakich mowa w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. 

Przewoźnik drogowy składa zgłoszenie delegowania kierowcy do pracy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem IMI. Zgłoszenie musi zawierać nazwę przewoźnika drogowego, który deleguję kierowcę do pracy na terytorium Polski, jego adres do korespondencji, dane kontaktowe oraz numer licencji wspólnotowej, jeżeli jest dostępny. Kierowca delegowany musi dysponować kopią zgłoszenia delegowania, dowodami potwierdzającymi wykonanie przewozów drogowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej takimi jak listy przewozowe, zapisami tachografu, które zawierają symbole państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania przewozów międzynarodowych. 

Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium RP z państw trzecich

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa trzeciego ma obowiązek zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państw trzeciego. Musi tego dokonać w momencie rozpoczęcia delegowania. 

Kontrola delegowania kierowców w transporcie drogowym 

Delegowanie kierowców do pracy kierowcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlega kontroli. Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania przez przewoźnika drogowego obowiązków dokonania i aktualizacji zgłoszenia delegowania, zgodności danych zawartych w zgłoszeniu delegowania. Kontrola drogowa obejmuje weryfikację danych zawartych
w dokumentach okazanych przez kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przeprowadzeniem kontroli zajmują się inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzący kontrolę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego wprowadza dane o przeprowadzonej kontroli do centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli. W przypadku stwierdzenia naruszeń w wyniku przeprowadzenia kontroli Inspektor sporządza protokół kontroli. 

Kontrolę warunków zatrudnienia delegowanych kierowców, przeprowadza również Państwowa Inspekcja Pracy

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy to przede wszystkim kontrola prawidłowości delegowania kierowców do pracy w Polsce z państwa trzeciego. 

Jeżeli w trakcie trwania kontroli drogowej wyjdą na jaw okoliczności polegające na naruszeniu obowiązków przez przewoźnika drogowego z państwa trzeciego, a przewoźnik ma siedzibę w państwie z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego jest zobowiązany do pobrania kaucji. Wysokość kaucji odpowiada wysokości przewidywanej administracyjnej karze pieniężnej. Kaucję pobiera się w formie gotówkowej lub przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy. 

Pracodawca delegujący kierowcę do pracy za granicą, musi mu zapewnić takie same warunki zatrudnienia jaki obowiązują z mocy prawa obowiązujące w kraju przyjmującym. Będzie to dotyczyło minimalnych okresów odpoczynku, maksymalnego czasu pracy oraz minimalnego wymiaru płatnych urlopów, wynagrodzenia, środków ochronnych, dodatków lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Pakiet mobilności 

Są to ustalenia, dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sposobu delegowania kierowców czy tachografów. Celem pakietu mobilności wprowadzonego przez Parlament Europejski jest poprawa warunków pracy kierowców.

Pakiet dotyczy zmian zapisów w rozporządzeniach m.in. 561/2006, 165/2014. Zgodnie z zapisami rozporządzenia kierowca powinien wrócić do swojego miejsca zamieszkania lub siedziby co najmniej raz na 4 tygodni. 

Kierowca nie może odbywać 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu. Odpoczynek taki musi odbyć się w hotelu. 

Czas pracy kierowców można wydłużyć maksymalnie o godzinę w przypadku powrotu kierowcy do miejsca zamieszkania lub bazy celem odpoczynku. Czas ten można również wydłużyć maksymalnie do 2 godzin w przypadku gdy kierowca udaje się do miejsca zamieszkania lub bazy celem dłuższego-tygodniowego odpoczynku. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z 4.08.2022 (Dz.U. 2023.1523).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.
Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów