Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot środka trwałego na podstawie faktury korygującej

Wydatki zakwalifikowane przez przedsiębiorców do środków trwałych firmy co do zasady powinny być wykorzystywane w działalności dłużej niż rok. W sytuacji gdy przedmiot ulegnie zniszczeniu czy też przedsiębiorca zgodnie z umową zdecyduje się na odstąpienie od umowy, może nastąpić zwrot przedmiotu. W takim przypadku zwrot środka trwałego powinien zostać udokumentowany fakturą korygującą. Sprawdź, jak rozliczyć taką transakcję oraz co zrobić z już zamortyzowaną częścią środka trwałego.

Co uznajemy za środek trwały?

W celu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych konieczne jest spełnienie 5 warunków. Składnik taki musi:

  1. być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy,

  2. być wytworzony lub nabyty przez przedsiębiorcę,

  3. mieć przewidywany okres użytkowania w działalności przekraczający rok,

  4. być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,

  5. być wykorzystywanym przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności lub też oddany do użytkowania na podstawie umowy leasingowej, dzierżawy czy też umowy najmu.

Zgodnie z przepisami podatkowymi odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się z zastosowaniem stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Obowiązują one w odniesieniu do środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł. Do środków trwałych o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 zł mogą być stosowane stawki z wykazu lub można dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo.

W przypadku, gdy cena nabycia przedmiotu nie przekracza 10.000 zł i przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, nie możemy go zaliczyć do środków trwałych, gdyż nie pozwala nam na to definicja tych środków.

Należy dodatkowo pamiętać o składnikach majątku zaliczanych do środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji. Wykaz takich składników znajdziemy w art. 22c ustawy o PIT. Na mocy powołanego przepisu amortyzacji nie podlegają:

  1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

  3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,

  4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1,

  5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zwrot środka trwałego

Przyczyny zwrotu środka trwałego jak już wspomniano mogą być różne. Odpisy amortyzacyjne zaliczane są do kosztów w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia składnika majątku do ewidencji środków trwałych. Amortyzacja kończy się w miesiącu zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową składnika majątku lub też w momencie stwierdzenia jego braku czy też jego likwidacji. Zwrot towaru oznacza, że nie jesteśmy już właścicielami danego przedmiotu, w związku z czym w takiej sytuacji zarówno zaprzestanie amortyzacji jest konieczne, jak i dokonanie korekty zaksięgowanych w miesiącach poprzednich odpisów amortyzacyjnych. Co istotne, korekty odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w miesiącu otrzymania faktury korygującej.

Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy o PIT, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Przykład 1.

Przedsiębiorca w styczniu 2018 roku zakupił komputer, który został zaliczony do środków trwałych firmy i poddany amortyzacji. W maju 2018 komputer zwrócono, faktura korygująca została wystawiona w tym samym miesiącu.

W maju korekcie podlegają odpisy dokonane od stycznia do maja, o ile w maju został dokonany odpis amortyzacyjny lub też odpisy dokonane od stycznia do kwietnia, jeśli w maju nie został dokonany odpis amortyzacyjny.

Podsumowanie

Możliwy jest zwrot środka trwałego i rozliczenie takiej transakcji na podstawie faktury korygującej. Należy w takiej sytuacji pamiętać o korekcie dokonanych do czasu otrzymania faktury korygującej odpisów amortyzacyjnych. Korekty należy dokonać w miesiącu otrzymania faktury korygującej.