0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odpis z KRS - czym jest i kto podlega wpisowi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnicy narażeni są na współpracę z nieuczciwymi kontrahentami, dlatego też przed podpisaniem umowy o współpracę powinni zdobyć informacje nie tylko o prowadzonej przez danych kontrahentów działalności, lecz także o wysokości ich zadłużenia wobec innych jednostek czy nierozliczonych zobowiązaniach. W tym celu podatnicy powinni uzyskać odpis z KRS. Czym jest odpis z KRS, co zawiera i jak go zdobyć? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), zwany także Rejestrem, zawiera informację o:

 • przedsiębiorcach wpisanych do KRS;

 • stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

 • rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Od 1 lutego 2019 roku Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został zastąpiony Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości.

Rejestr, zgodnie z art. 2 ustawy o KRS, jest prowadzony w systemach teleinformatycznych prowadzonych przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) we współpracy z gminami, które wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru oraz zapewniają podatnikom:

 • wgląd do PKD,

 • wnioski zapewniające możliwość rejestracji spółek jawnych, 

 • dostęp do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

W KRS nie znajdują się informacje o spółkach cywilnych i jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Informacje o danych podmiotach są zawarte w CEIDG.

Czym jest wyciąg i odpis z KRS?

Odpis z KRS jest dokumentem, w którym są zawarte informacje o stanie prawnym konkretnego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Składa się on z 6 działów:

 1. Dział I zawiera informacje podstawowe firmy, m.in. dane podstawowe spółki, formę prawną działalności czy umowę spółki.

 2. Dział II zawiera informacje m.in. o sposobie reprezentacji jednostki, wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej oraz informacje o prokurze, osobach pełniących tę funkcję i rodzaju udzielonej prokury.

 3. Dział III zawiera informacje o PKD danej spółki, informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki oraz wzmiankę o złożonym sprawozdaniu z badania  sprawozdania finansowego (jeżeli takie badanie było przeprowadzone) wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy sprawozdanie.

 4. Dział IV zawiera informacje o zaległościach podatkowych, celnych, z tytułu ZUS, o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych oraz o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

 5. Dział V informuje o powołaniu i odwołaniu kuratora.

 6. Dział VI zawiera m.in. informacje o powołanym zarządzie, otwarciu i zakończeniu likwidacji, a także informację o upadłości podmiotu.

Odpis z KRS najczęściej jest wydawany dla przedsiębiorców chcących sprawdzić historię zadłużenia swojego potencjalnego kontrahenta przed podpisaniem z nim umowy o współpracę, ale również jest on wymagany w procesach sądowych lub przez urzędy. 

Podatnicy chcący uzyskać dostęp do informacji z KRS nie muszą wnioskować o wydanie pełnego odpisu. Istnieje bowiem możliwość pobierania danych z każdego działu osobno, dlatego też, jeżeli podatnik potrzebowałby informacji jedynie z działu III lub V, to ma on prawo wnioskować o każdy z nich osobno. Każdy z pobranych osobno działów odpisu KRS nazywany jest wyciągiem KRS.

Odpis KRS jest zbiorem informacji zawartych w 6 działach wpisu i historii podatnika wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast każdy z tych działów nazywany jest wyciągiem

Odpis z KRS pełny i aktualny – co zawiera i komu jest potrzebny?

Pełny odpis z KRS zawiera treść wszystkich ujawnionych wpisów w Rejestrze konkretnego podmiotu od początku prowadzenia jego działalności, czyli od pierwszego wpisu. Odpis pełny jest pomocny w sytuacji zmiany wspólników, zarządu czy innych znaczących zmianach prawnych spółki.

Aktualny odpis z KRS zawiera bieżące informacje o historii wpisów w rejestrze, co oznacza, że podatnik ma możliwość sprawdzenia stanu jednostki na konkretny dzień. Odpis aktualny jest przydatny m.in. przy rozprawach sądowych, aby przedstawić stan jednostki na konkretny dzień, np. w celu weryfikacji, czy na dzień wniesienia pozwu pełnomocnictwo zostało wystawione przez osobę uprawnioną.

Odpis KRS – jak uzyskać dostęp i jaki jest jego koszt?

Zgodnie z art. 8 ustawy o KRS Rejestr jest jawny i każdy, kto posiada numer KRS danego podmiotu ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze. Odpis z KRS podatnik ma prawo pobrać przez internet, bezpośrednio w sądzie lub urzędzie. 

Odpis z KRS pobrany przez internet

Podatnik ma możliwość pobrania pełnego i aktualnego odpisu z KRS. Korzyścią pobrania odpisu przez internet jest to, że informacja o wpisie może być zdobyta bezpłatnie i w każdej chwili. 

Aktualny odpis z KRS podatnik ma możliwość pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości z zakładki „Krajowy Rejestr Sądowy”, gdzie należy wypełnić następujące dane wyszukiwanego podmiotu:

 • numer KRS,

 • NIP,

 • nazwę podmiotu,

 • REGON.

Odpis z KRS otrzymany bezpośrednio w sądzie lub urzędzie

W przypadku, gdy podatnik zgłosi się po odpis z KRS bezpośrednio do sądu lub urzędu, to ma możliwość otrzymania wszystkich możliwych informacji o Rejestrze, czyli:

 • odpis pełny i aktualny,

 • zaświadczenia o tym, że dany podmiot nie został wypisany z Rejestru, jest wpisany do Rejestru pod danym numerem KRS, nie jest w ogóle wpisany do Rejestru, ma status organizacji publicznej,

 • wyciągów,

 • pod jakim numerem dany podmiot jest wpisany w Rejestrze.

W celu otrzymania informacji o Rejestrze podatnik powinien w pierwszej kolejności uiścić opłatę za wydanie interesujących go dokumentów oraz wypełnić wniosek o wydanie odpisu, zaświadczenia lub wyciągu z KRS. Następnie należy osobiście lub drogą pocztową złożyć w urzędzie wniosek o wydanie dokumentów wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty. Podatnik ma również możliwość odebrać wniosek osobiście lub zlecić wysłanie go pocztą. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony drogą pocztową, to czas oczekiwania na wnioskowane dokumenty wynosi 30 dni. Przy złożeniu wniosku osobiście wnioskodawca otrzymuje dokumenty od razu.

Zgodnie z art. 6 ustawy o KRS opłaty za wydanie wniosku są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek wynoszą one:

 • odpis aktualny – 30 zł

 • odpis pełny – 60 zł

 • zaświadczenie – 15 zł

 • wyciąg działu I odpisu – 10 zł (za każdy kolejny dział nałożona jest opłata w wysokości 5 zł)

 • informacja – 5 zł

 • kopia dokumentu elektronicznego – 50 zł

Podatnik chcąc zdobyć informacje o kontrahencie, nie ma obowiązku posiadania zgody, czy specjalnych uprawnień, aby móc wnioskować o odpis z KRS konkretnego podmiotu. Dzięki temu ma on możliwość bezproblemowego podjęcia współpracy z potencjalnym  kontrahentem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów