0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Automatyczny wpis w KRS o wznowieniu działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa Prawo przedsiębiorców jest jedną z najważniejszych ustaw, która wchodzi w skład tzw. Konstytucji biznesu. Weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku. Reguluje ona między innymi kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże największą wątpliwość wywołuje automatyczny wpis w krs o wznowieniu działalności, który ma wejść w lutym 2019 roku. Sprawdźmy, na czym będzie on polegać!

Zawieszenie działalności w spółkach handlowych

Przedsiębiorca działający w formie spółki prawa handlowego może zawiesić działalność na okres od 30 dni (ewentualnie liczbę dni lutego) do 24 miesięcy. Informację dotyczącą zawieszenia działalności wskazuje się do rejestru przedsiębiorców na druku KRS-Z62 wraz z uchwałą wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącej zawieszenia i z oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników. Dokumenty dotyczące zawieszenia należy złożyć w odpowiednim dla danej spółki sądzie gospodarczym.

Ważne!

Złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności jest wolne od opłat sądowych.

Dodatkowo gdy przedsiębiorca zdecydował o zawieszeniu działalności, będzie musiał przekazać wniosek do:

  • Głównego Urzędu Statystycznego,

  • urzędu skarbowego,

  • ZUS-u - wyrejestrowanie płatnika składek za pomocą formularza ZUS ZWPA oraz formularza ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).

Powyższe wnioski składa się w “jednym okienku”, w sytuacji gdy podatnicy dostarczają wnioski osobiście we właściwym oddziale sądu. Natomiast jeśli wnioski zostaną złożone drogą elektroniczną, należy samodzielnie przesłać je do odpowiednich urzędów. Poza tym należy pamiętać o poinformowaniu w formie pisemnej nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności.

Po wejściu ustawy Prawo przedsiębiorców przepisy regulujące dokonywanie wpisów informacji o zawieszeniu czy wznowieniu działalności jak do tej pory będzie regulować ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prawo przedsiębiorców - automatyczny wpis w krs o wznowieniu działalności

Wchodząca ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niemal cała będzie obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku. Jednakże jeden przepis, a mianowicie art. 24 ust. 6, wejdzie w życie dopiero od 1 lutego 2019 roku. Jaki zakres będzie on regulować? Otóż zgodnie z jego brzmieniem: W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień gdzie automatyczny wpis informacji w KRS o ponownym wykonywaniu działalności gospodarczej będzie funkcjonował na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398).

Czyli inaczej mówiąc, przedsiębiorca, który zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie mógł mieć zawieszoną działalność do dnia, w którym nastąpi automatyczny wpis informacji w KRS o ponownym wykonywaniu działalności. Jak będzie wyglądać taki automatyczny wpis, nie jest jeszcze powiedziane. Przepisy w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym nie uległy bowiem w tym zakresie znaczącym zmianom.

Ważne!

Od 1 lutego 2019 r. art. 20d ustawy o KRS stanowić będzie, że:

W przypadku niezłożenia wniosku o automatyczny wpis informacji w KRS o ponownym wykonywaniu działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Związku z tym aktualnie możliwe jest w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS zawieszenie na okres, który został wskazany we wniosku, w terminie nie krótszym niż 30 dni. Działalność można zawiesić na maksymalnie 24 miesiące.

Uwaga!

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o Prawie przedsiębiorców zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów